Nyhetsbrev från RCC Syd med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Coronaviruset och covid-19 påverkar cancervården

På grund av covid-19-pandemin gör regionerna tillfälliga omprioriteringar inom hälso- och sjukvården. Vilka förändringar i hälso- och sjukvården som anses nödvändiga att göra ser olika ut vid olika tidpunkter och i olika regioner. Vi uppdaterar informationen på vår webbplats kontinuerligt.

Läs mer


Patienten mer delaktig i samlat ansvar för cancervården

Snabbare tillgång till nya behandlingsmetoder för patienter med cancer, större delaktighet och ännu högre kvalitet i cancervården genom ett mer strukturerat samarbete av alla involverade enheter kring patienten. Det är några av målen när Skånes universitetssjukhus (Sus) söker för att bli ett Comprehensive Cancer Centre.

Läs mer

Ny webbutbildning om barn och solråd framtagen för landets barnhälsovård och förskolor

Nu finns en ny webbutbildning om barn och solråd som främst vänder sig till personal inom barnhälsovård och förskola. Utbildningen ligger öppen på webben och är därför tillgänglig för alla som är intresserade.

Läs mer och ta del av utbildningen


Årets kontaktsjuksköterska och processledare i södra sjukvårdsregionen nu utsedda

Cancervårdens kontaktsjuksköterskor och processledare förverkligar den nationella cancerstrategin i vården. Nu har dessa viktiga yrkesgrupper uppmärksammats och utmärkelserna Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare har överlämnats.

Läs mer

Effektivare möten och ökad patientdelaktighet med IPÖ och Min vårdplan

Individuell patientöversikt (IPÖ) och Min vårdplan är två av de kunskapsstöd för cancervården som RCC erbjuder. Verktygen skiljer sig åt och används till olika ändamål, men båda med det gemensamma syftet att effektivisera och underlätta vårdpersonalens arbete samt att öka patientens delaktighet och förståelse.

Läs mer


Årets eldsjälspris 2021

Nätverket mot gynekologisk cancer uppmärksammar varje år engagerade personer genom att lyfta fram det arbete och de viktiga insatser som görs för cancerdrabbade kvinnor i landet. Årets eldsjäl är någon som har gjort något extra för patienter, närstående och/eller i sitt yrkesområde. I år gick priset till tre personer, en av dem är Susanne Malander, Gynonkolog och Överläkare, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Läs mer på Nätverket mot gynekologisk cancer


Digital kontaktsjuksköterskeutbildning 7,5 hp

Kursen riktar sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och har eller kommer att ha ett uppdrag som kontaktsjuksköterska inom onkologisk vård.

Läs mer

Individuell patientöversikt (IPÖ) nomineras till SveaPriset

Ett stort antal bidrag skickades in till SveaPriset 2021. Nu har nomineringsgruppen valt ut fem innovationer som går vidare i tävlingen, bland dem det av RCC utvecklade verktyget Individuell patientöversikt (IPÖ).

Läs mer


Ökade satsningar på långtidsuppföljning efter barncancer

När barn och unga insjuknar i cancer väcks många svåra frågor och känslor som berör en hel familj. Vid sidan av medicinska frågor finns även stora behov av samtal och psykosocialt stöd. I vuxen ålder behöver många även sjukvårdens hjälp att hantera sena komplikationer till följd av cancer. För att möta behoven riktar Regionala cancercentrum i samverkan särskilda satsningar till landets uppföljningsmottagningar för barn och vuxna efter cancer.

Läs mer


Nu lanseras Min vårdplan prostatacancer

Nu lanserar RCC Min vårdplan prostatacancer, den fjärde diagnosspecifika Min vårdplan enligt nationell modell. Innehållet publiceras digitalt via 1177 Vårdguiden och i pappersformat på RCCs webbplats, cancercentrum.se.

Läs mer

Vårdprogram får nytt kapitel om självprovtagning för HPV-analys

Vårdprogrammet för livmoderhalscancerprevention har uppdaterats. Syftet är att möta behovet av vägledning för användning av självprovtagning under covid-19 pandemin.

Läs mer


Viktigt att regioner prioriterar inrapportering till registret för cancerläkemedel

RCC följer årligen upp om användningen av nya cancerläkemedel följer EMAs godkända indikationer och NT-rådets rekommendationer. Uppföljningen ska identifiera eventuella regionala skillnader i användning och implementering i syfte att eftersträva en optimal och jämlik tillgång till cancerläkemedel i hela landet. Regionernas inrapportering måste dock bli mycket bättre för att regionala jämförelser ska bli meningsfulla.

Läs mer

Färre fall av prostatacancer under pandemin

Under den första vågen av covid-19-pandemin, våren 2020, minskade antalet män som diagnostiserades med prostatacancer jämfört med tidigare år. Däremot ökade antalet män som behandlades med radikal strålbehandling. Det visar en ny studie från Nationella prostatacancerregistret (NPCR).

Läs mer 


Nytt vårdprogram skivepitelcancer

Ett nytt nationellt vårdprogram för skivepitelcancer i huden (cSCC) har nu fastställts av RCC i samverkan och publicerats på cancercentrum.se.

Läs mer och ta del av vårdprogrammet

Nytt vårdprogram merkelcellscancer

Ett nytt nationellt vårdprogram för merkelcellscancer (MCC) har nu fastställts och publicerats på cancercentrum.se. Målet är en gemensam grund för handläggning av patienter med misstänkt eller bekräftad MCC, så att variationer mellan olika regioner och sjukhus minimeras.

Läs mer och ta del av vårdprogrammet


Uppdaterat vårdprogram neuroendokrina buktumörer (GEP-NET)

Det nationella vårdprogrammet för neuroendokrina buktumörer (GEP-NET) har reviderats och fastställts av RCC i samverkan.

Läs mer och ta del av vårdprogrammet

På gång 

Webbinarium: Min vårdplan och IPÖ - så möjliggör de samskapande i vården

RCC i samverkan bjuder in till ett webbinarium för vårdens medarbetare och medlemmar i patient- och närståenderåden (PNR). 

  • 15 juni 14:30 - 15:45

Läs mer och anmäl dig

Good Clinical Practice repetitionskurs

Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor. Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP, och är en förutsättning för att inkludera patienter i kliniska studier.

  • 14 september 9.00-16.00

Läs mer och anmäl dig

Regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP)

En utbildning om klinisk forskning för chefer. 

  • 23 september 2021, kl 8.30-16.30
  • 5 oktober 2021, kl 8.30-16.30

Läs mer och anmäl dig


Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden
(SOU 2009:11). Ansvarig utgivare: Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera, jenny.patera@skane.se Kommunikationsstrateg, RCC Syd. 

facebookyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!