Vi ser fram emot att mötas igen!

Häromdagen kom beskedet att Folkhälsomyndigheten släpper ytterligare på restriktionerna kring allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och distansarbete. Vi ser nu över hur detta påverkar GR:s utbildningar. Så snart vi kan kommer vi med mer information på våra kurssidor.

Nationell valideringskonferens 13–14 oktober: Att praktiskt arbeta med validering

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med att genomföra validering, som utvecklar metoder för validering eller som arbetar med vägledning mot validering. Syftet med konferensen är att vi ska utbyta erfarenheter av operativt genomförande av validering. Det blir inspirerande presentationer med goda exempel, samt rundabordssamtal.

Läs mer

Antalet anmälningar som rör barn och unga ökar i Göteborg

Oftast är det en anmälan som ligger bakom att barn och unga aktualiseras i socialtjänsten i staden. Den vanligaste bakomliggande orsaken är våld inom familjen.

Det är ett par av de saker som framgår av en ny rapport som handlar om de aktualiseringar av barn och unga i socialtjänsten som skedde i Göteborgs stad under förra året.

Läs mer

Migration och nyanlända

Nytt projekt: Digital inkludering av nyanlända

I september startar projektet Digital inkludering genom samverkan. Sex kommuner i Göteborgsregionen kommer att samarbeta för att stärka nyanlända vuxnas digitala kompetens.

I takt med att samhället blir allt mer digitaliserat ställs det också nya krav på att invånarna ska kommunicera digitalt för att fullt ut kunna delta i samhällslivet. Det handlar till exempel om att kunna söka viktig information på internet och använda olika myndigheters digitala tjänster. Integrationscentrum i Göteborgs stad har sedan tidigare ett utvecklat utbildningskoncept i digital kompetens för nyanlända. Ett av målen med projektet är att utbilda fler kommuner och utbildningsaktörer i att hålla denna utbildning så att fler nyanlända kan få utbildning i digital kompetens.

Projektet finansieras av §37-medel från Länsstyrelsen och pågår från den 1 september 2021 till den 31 december 2022.

Kontakt: Björn Wallermark

Stärkt mottagande av kvotflyktningar i Göteborgsregionen

Sedan september förra året arbetar nio kommuner tillsammans med Västra Götalandsregionen i ett GR-gemensamt projekt för att stärka mottagandet av kvotflyktingar. Syftet är att skapa konkreta förändringar av hur mottagandet av kvotflyktingar förbereds och hur den första tiden i Sverige organiseras. 

Kontakt: Lisa Bomble

Integration genom föreningslivet

NAD är en förkortning för Nätverk, Aktivitet och Delaktighet. Det är en metod för att matcha nyanlända invandrare med föreningar och därigenom skapa nya vägar till möten.

Deltagarna som är mellan 20 och 65 år väljer aktiviteter i sitt närområde och blir matchade med den förening som ser möjligheten, är lämplig och har energin att entusiasmera nya medlemmar.

Kontakt: Lars Lindfors

Sydsudan: Landinformation, nuläge och migration

22 oktober.Ett kostnadsfritt webbinarium för att öka kunskapen om Sydsudan. Syftet är också att öka kunskapen om situationen för flyktingar från Sydsudan som stannar kvar i närområdet och för de som flyr genom Afrika och över Medelhavet.

Läs mer

Utbildning i interkulturell kompetens

29 oktober. Förmågan att kunna samarbeta över kulturgränser och skapa förståelse mellan människor med vitt skilda bakgrunder är idag en nyckelkompetens för medarbetare och ledare. 

Läs mer

Mötesplats Ekonomiskt bistånd

Denna dag är en arena för anställda inom Ekonomiskt bistånd. Dagen syftar till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom ditt område och inspiration till nytt tänkande och nya perspektiv.

Mötesplatsen är ett arrangemang där en del av platserna är förbetalda av GR:s medlemskommuner Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Öckerö. Vem som ska delta utses av IFO-chef/kontaktperson i respektive kommun som också tillhandahåller anmälningslänken till arrangemanget.

Avgift för övriga: 1 950 kr exkl. moms. I priset ingår kaffe och lunch.

Läs mer

Hur kan kommuner arbeta för att minska andelen personer som under lång tid har ekonomiskt bistånd?

Det här är en utvärdering av ett nationellt projekt som Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomfört i 27 kommuner runtom i Sverige.

Målsättningen har varit att minska det långvariga biståndsmottagandet. Med långvarigt biståndsmottagande menas att man tar emot ekonomiskt bistånd under minst tio månader på ett kalenderår.

Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst har utvärderat projektet och det här är slutrapporten från utvärderingen. 

Projektet presenteras närmare på Mötesplatsen (se ovan).

Läs mer om rapporten

Seminarieserie om nära vård: Sex olika teman

Under hösten 2021 fortsätter vi att arrangera digitala seminarier på temat nära vård. På det första, den 14 september, är du välkommen att lyssna till Klara Palmberg Broryd, som ska prata om komplexiteten i att driva omställningen till nära vård. Senare blir det även seminarier med teman som bland annat barn och unga, personcentrering samt hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Läs mer

Hur ser segregationen ut i Göteborgsregionen?

För andra året i rad har GR beviljats medel från Delegationen mot segregation (Delmos) för att skapa regionala bilder av segregationen.

Vi har kunnat följa segregationens utveckling över tid och analyserat mönster som sträcker sig över kommungränserna. De nya medlen ger oss en möjlighet att fortsätta arbetet och fördjupa kunskapen om segregationen inom GR. I arbetet ingår också att analysera det regionala handlingsutrymmet för att motverka segregation.

Eftersom segregation är en fråga som berör många olika politikområden bedrivs det här arbetet bland annat genom tvärsektoriella, kommunala fokusgrupper och i samverkan med arbetsgruppen för social välfärd, där samhällsbyggnadschefer och socialchefer i Göteborgsregionen möts kring gemensamma utmaningar.

Kontaktpersoner på GR: 

Lena Wigren, miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen
Amir Fikic, utbildningsavdelningen
Linda Karlsson, avdelningen för arbetsmarknad och social välfärd

Ett gott liv trots demenssjukdom – från diagnos till livets slut

12 november. Demenssjukdom är ett obotligt, fortskridande sjukdomstillstånd och därför är det viktigt att både de som har sjukdomen och deras anhöriga får uppleva bästa möjliga livskvalitet. Genom ökad kunskap och rätt verktyg hos all personal kan vi lyckas uppnå detta.

Läs mer

Barns och ungas relationer till betydelsefulla vuxna

22 oktober. Idrottsledare, lärare, fritidsledare. Att möta en vuxen i vardagen som ser och bekräftar, som visar ett personligt intresse för barnet eller den unge, kan få avgörande betydelse för självuppfattning och välbefinnande.

Under denna digitala, kostnadsfria halvdag presenterar Nätverket för barn-och familjeforskning i Göteborg aktuell forskning om barns och ungas relationer till betydelsefulla vuxna.

Läs mer

Nu är arbetet för en gemensam titulatur i äldreomsorgen i gång!

GR:s branschråd för äldreomsorg har utsett en arbetsgrupp som ska arbeta med att ta fram förslag till en kompetensstandard för undersköterska i äldreomsorgen.

Arbetsgruppen är nu i gång och gruppen består av erfarna och engagerade undersköterskor, sjuksköterskor, vårdbiträden, fysioterapeut och enhetschefer inom hemtjänst och särskilt boende från GR:s alla medlemskommuner. Arbetsgruppens arbete kommer att vara en central pusselbit för branschrådets prioriterade uppdrag om differentiering, titulatur och karriärvägar inom äldreomsorgen. Målet är att bidra till en långsiktig och strategisk kompetensförsörjning i Göteborgsregionens kommuner och göra branschen mer attraktiv.

Läs mer om Branschråd Äldreomsorg

Hbtq-personers erfarenheter av stöd efter att ha utsatts för våld i en nära relation

FoU i Väst har gjort en studie som visar att hbtq-personer som utsätts för våld i en nära relation känner osäkerhet och tvivel inför att söka stöd. I vissa fall leder det till att man undviker att söka stöd, i andra fall till att man söker stöd hos många olika personer och instanser.

Under hösten presenteras studien närmare vid två tillfällen:

Webbinarium 28 september kl 9–12

Westpride 29 september kl 18:00 (mer information kommer)

Stärkt trygghet för barn som är långsiktigt placerade i familjehem

Socialstyrelsen bjuder in till ett kostnadsfritt webbinarium den 21 oktober.

Utgångspunkten är att barn som är placerade i familjehem ska återförenas med sina biologiska föräldrar. Men ibland är en återförening inte det bästa för barnet. Hur kan socialtjänsten i dessa fall arbeta för att skapa en stabil och trygg uppväxt för barnet?

På den här konferensen kommer Socialstyrelsen tillsammans med andra aktörer lyfta frågan om hur tryggheten och stabiliteten för de långsiktigt placerade barnen kan stärkas. På programmet står bland annat:

  • Förälder på avstånd – vilket stöd får, önskar och behöver föräldrar till barn i samhällsvård? Forskning och utveckling i sju kommuner. Anna Melke, fil dr offentlig förvaltning, Göteborgsregionen, FoU i Väst och Hannah Lindahl, verksamhetsutvecklare socialtjänsten i Värnamo.

Läs mer

Forskningskonferens om funktionshinder och om åldrande

Save the date. Forskargruppen Normalitet, omsorg, rättigheter och makt (NORM) och Göteborgsregionen FoU i Väst, bjuder in till en kostnadsfri konferens om funktionshinder och om åldrande!

Läs mer

homepagefacebooklinkedintwitter

Våra aktuella kurser och konferenser

September

14 september 
Seminarieserie Nära vård: Att leda och driva utveckling i komplexitet

21 september 
Att leda digital transformation inom vård och omsorg - hur du kan utveckla ditt ledarskap för att leda kontinuerlig digital transformation

28 september 
Vad säger forskningen om kommunala arbetsmarknadsinsatser?

29 september 
Seminarieserie Nära vård: Stärkt rätt till personlig assistans

Oktober

4 oktober 
Supported Employment Grundutbildning

5 oktober 
Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt (för baspersonal)

6 oktober 
Existentiella frågor och samtal

11 oktober 
UGL - Utveckling, Grupp, Ledare

11 oktober 
Samtal med barn och unga - Processorienterad utbildning i genomförande av att samtala med barn och ungdomar i socialtjänsten

12 oktober 
Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

12 oktober 
Motiverande samtal (MI): Fördjupning

12 oktober 
Seminarieserie Nära vård: Nära vård för barn och unga

13 oktober 
Samtal med barn och unga - Att samtala med barn och unga i samband med vårdnadskonflikter och samarbetssvårigheter

13 oktober
Nationell Valideringskonferens - Deltar på Radisson Blu Scandinavia
Nationell Valideringskonferens - Deltar via länk

20 oktober 
Bostadshyra. Praktisk information om hantering av hyresförhållanden och uppsägningar m.m.

25 oktober 
UGL -Utveckling, Grupp, Ledare

25 oktober 
Verktyg och metoder för mötes- och processledare

26 oktober 
Seminarieserie Nära vård: Hälsofrämjande och förebyggande arbete

27 oktober 
UL - Utvecklande Ledarskap

29 oktober 
Interkulturell kompetens

Vill du ha senaste nytt om våra kurser och utbildningar?

Prenumerera gärna på vårt kursbrev!

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy

AvregistreraWebbversion