Fredag 10 september 2021
Strand-Bulletinen ges ut av Strandbadens Byaförening. 

Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.

www.strandbaden.info • info@strandbaden.info50-kampanjen fortsätter!

Strandbadens 50-kampanj har över lag mötts med stort gillande och fått stor uppmärksamhet. Många boende längs väg 111 har klistrat upp 50-skyltar på soptunnor, murar, staket och postlådor. Många vittnar om att 50-märkena har effekt. Bilisterna påminns om gällande högsta hastighet och många sänker farten. Det är det vi vill!

Kampen fortsätter
Kampanjen var tänkt som en aktivitet under sommaren, men på begäran fortsätter vi. De boende utmed väg 111 i Strandbaden uppmanas att fortsätta att ha skyltar uppsatta. Gärna att fler deltar genom att sätta upp skyltar. Alla hushåll har fått vardera två klistermärken. Fler 50-dekaler finns om någon saknar. Beställ på info@strandbaden.info (så länge lagret räcker). 

Oanvända dekaler kan återlämnas i brevlådorna på Kullagatan 188, Krapperupsvägen 7 och Krapperupsvägen 41B. Det är viktigt att vi följer polisens anvisningar om att skyltarna måste vara korrekta och att de inte placeras på ett trafikfarligt sätt.

Mölle By- och Kulturförening har följt Strandbadens idé och satt i gång en 30-kampanj. Erfarenheterna från Mölle är samma som för Strandbaden.Ett drygt 80-tal medlemmar kom till årsmötet och sommarträffen den 1 augusti.

Från sommar till höst

Stort tack till Eva Almér, Stina Blad, Jerry Melliander och Per Telg som gjorde att midsommarfirandet på Lärkan även i år blev en fin fest för många!

Stort tack till Bitt Larsson för sju år i styrelsen varav sex som sekreterare. Bitt har gjort värdefulla insatser inte minst inom julmarknader och medlemsvärvning. Vid årsmötet 1 augusti valdes Jessica Wiklund att ersätta Bitt i styrelsen. Välkommen Jessica!

Fortsättning i spalten till höger.

Stort tack även till de drygt 80 medlemmar som var med vid årsmötet och sommarträffen 1 augusti. Gott fika från Tea Room Kullaberg samt bra information och diskussion om vad som är viktigt i Strandbaden. Nedan följer en kortfattad redogörelse över vad som diskuterades och vad vi kom fram till.

Det blir en del för styrelsen att arbeta vidare med.

Nej, detta är inte ett övergångsställe! Det är en ”gångpassage” utan några särskilda rättigheter för fotgängare. Utfarten vid Tallbacksvägen är en av fyra särskilt utsatta platser där byaföreningen kräver åtgärder för att öka säkerheten.

Nya bostadsområden
På området öster om Krapperupsvägen, där det tidigare låg en handelsträdgård, planerar Lyckos AB att uppföra ett helt nytt bostadsområde med 20 villor, 30 radhus och 30 lägenheter. Tanken är att villorna ska säljas som friliggande tomter där kunderna själva får bygga, medan radhus och lägenheter ska vara bostadsrätter. Ärendet är idag på tjänstemannanivå inom kommunen, där man diskuterar vatten, avlopp och olika typer av vägar. Oklart och osäkert om och i så fall hur man kan lösa bra gång- och cykelvägar samt anslutning till nuvarande väg 111.

På sommarträffen diskuterades främst trafikproblematiken. Trafiksituationen är redan idag ansträngd. Ett nytt stort bostadsområde med en in- och utfart till nuvarande väg ansågs inte vare sig lämpligt eller möjligt.

Väg 111
Alla i Strandbaden verkar vara eniga om att trafiksituationen på nuvarande väg 111 är ohållbar. Vägen är inte anpassad för dagens täta trafik i höga hastigheter. Vägen är därmed direkt farlig att färdas och gå på.

Fortsätning i spalten till höger.

Byaföreningen lät under en vecka i oktober göra en hastighetsmätning. Den visade tydligt på omfattande trafik i höga hastigheter.

Den nu pågående 50-kampanjen uppskattas. Den får hastigheterna att sänkas och väcker uppmärksamhet på trafiksituationen. Stor enighet om att kampanjen ska fortsätta.

Vårt främsta önskemål är att det byggs en ny väg öster om Strandbaden och Nyhamnsläge. Styrelsen kommer att gå vidare med detta och i samverkan med andra byaföreningar och kommunen på olika sätt agera för en ny väg.

I avvaktan på en ny väg krävs omedelbara åtgärder. Vid sommarträffen framfördes att det är mest angeläget att något görs vid utfarterna från Stora Skärsvägen, Tallbacksvägen, Dannevangsvägen och ev blivande utfart från Lyckos planerade bostadsområde samt nerkörd trafikdelarskylt mellan Särö­gatan och Marstrandsgatan. Utfarterna är särskilt besvärliga då där även finns busshållplatser och övergångsställen.

Här har vi ”lånat” bronsskulpturen ”Die Reisende” av konstnären Robert Indermaur. Originalet återfinns på Thusis station i Schweiz.
Strandområdet från Margretebergs Strand längs Böljegatan fram till Örestrand föreslås få samma regler som Trollskogen.

Stationstorget
Uppsnyggningen av Stationstorget får ett starkt gillande. Bra att vägen väster om fått namnet Perronggatan. Förslaget om en staty i form av en resenär som väntar på tåget gillades även det.

Våra kustnära naturområden
Byaföreningen har lämnat en skrivelse till kommunen om att naturområdet norr om Margretebergs Strand och strandområdet längs med Böljegatan fram till Örestrand ges ett kommunalt naturvårdsförfarande. Vi vill att det ska vara samma regler som gäller för Trollskogsområdet och som är i stort sett desamma som för naturreservatet väster om Tallbacksområdet. Över lag framfördes positiva synpunkter på detta. I samband med denna punkt uppkom förslag om att inrätta hundrastgård. En del var positiva till detta förslag, men de flesta var negativa. En svår fråga är var en sådan hundrastgård skulle placeras.

Margreteberg
Boendet för nyanlända ska upphöra senast 1 september. Det är inte tillåtet att uppföra bostäder.

Över lag positivt om anläggningen används till vandrarhem och uppställningsplats för husbilar. Många har i sommar använt den tillfälligt inrättade parkeringen intill anläggningen både för vanliga bilar men även för husbilar och husvagnar.

Örestrand
Det är positivt att såväl restaurang som hotell och camping/husbilsuppställning är igång. Flertalet i Strandbaden vill att detta ska fortsätta. Vi vill att anläggningen ska användas för turismverksamhet. Boendet för nyanlända i annexet ska upphöra senast 1 september. De närvarande på sommarträffen ville helst att även detta används för turismverksamhet, men för området anpassade bostäder kan vara OK.

Julmarknad
Vi planerar för julmarknad söndagen den 21 november kl 14-17. Hoppas att den går att genomföra!


Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening

Strandbadenborna är glada att verksamheterna på f d Örestrand är igång. Här vill man se någon form av turismverksamhet även i fortsättningen. Bild: Destination Strandbaden.


Julmarknad i år!

Om allt går som planerat är Strandbadens populära och välbesökta julmarknad tillbaka söndag 21 november kl 14-17.

I år arran­gerar vi julmarknaden tillsammans med Åsa AdenborgTea Room Kullaberg. En del av marknaden kommer att finnas inomhus i serverings­lokalen och en del under tälttak utanför på parkeringen.

För mer information kontakta Kristina Hesselmark, 073-156 47 06, 
kristinahesselmark@gmail.com


Glasmästar'n i Höganäs

Bästa vego-stället

Djurens Rätt Helsingborg-Höganäs har haft en omröstning på Facebook om bästa vego-stället. Flest röster fick Tea Room Kullaberg!

Grattis! säger vi till Åsa Adenborg som berättar att serveringen håller stängt hela oktober och första veckan i november. Fram till dess är det öppet lördagar och söndagar kl 11-18.

www.tearoomkullaberg.se


IBC Elinstallation

Norrehus var den första fastigheten som styckades av från Gustaf Jönssons mark öster om landsvägen.
Den senaste utgåvan av Det Gamla Strandbaden hade Kullens Havsbad som tema.

Öster om landsvägen

Norrehus (Tjörröd 7:14) var den första fastigheten som styckades av från Gustaf Jönssons mark öster om landsvägen mellan Höganäs och Mölle. Den 27 juli 1909 anhöll systrarna Selma och Alma Norén om att deras köp av ”19 ar 80 kvadratmeter [1.980 kvm] ... avsöndrad jord, med därå uppförda byggnader, föreslaget att betecknas ”Norrehus No.1” skulle fastställas av lantmäteriet.

Systrarna hade undertecknat köpeavtalet med Gustaf Jönsson samma dag och köpeskillingen var 1.200 kr. 

Norrehus var det första huset på det område som senare kom att kallas Dannevang.

Nu behöver vi din hjälp att fortsätta berättelsen. Bor du i ett hus på Dannevang byggt före 1940 får du gärna höra av dig till Ragnar Falckragnar.falck@falcks.eu

Ambitionen är att ge ut ett nytt häfte i serien om Det Gamla Strandbaden till nästa årsmöte i Strandbadens Byaförening i april 2022.

Dannevang 1939. Ska man vara helt korrekt så är Dannevang den östra delen som ägdes av Eduard och Gerda Jacoby och som Gerda började stycka av efter makens bortgång 1909. 

Till Dannvang hör egentligen inte den första raden fastigheter närmast landsvägen, dvs Norrehus, Hemgården, Pensionat Solhaga, Villa Strandhem (Bergdahls affär) m fl. De ligger på dåvarande Gustaf Jönssons mark som han började stycka av, först med Norrehus 1909.

Foto: Svensk Flygtrafik (något beskuret vykort).


Visa att du gillar Strandbaden!

• Bordsflagga 18 x 12 cm, 50 cm hög. 195 kr

• Fasadflagga 117 x 70 cm med stång och metallfäste. 650 kr

• Flagga 200 x 120 cm. 625 kr

Moms ingår. Skicka din beställning till:

info@strandbaden.info

Vi hör av oss om hämtning/lämning.


Vart tog ni vägen?

2020 var vi 322 medlemmar i Strand­badens Byaförening (nästan 70 procent av alla hushåll i Strandbaden) och vid årets årsmöte var det bara 298 som betalat medlemsavgiften för 2021 som är 100 kr per hushåll och år!

Nu saknar vi dig som ännu inte har betalat och dig som kanske är nyinflyttad och inte varit medlem tidigare.

Byaföreningen arbetar för Strandbadens bästa men tycker du att vi arbetar med fel frågor eller att vi gör för lite, får du gärna höra av dig till någon i styrelsen eller till info@strandbaden.info

Vi ser fram emot ditt medlemskap!
Styrelsen för Strandbadens Byaförening


Du är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.


Vi saknar e-postadresser till flera boende i Strandbaden

Fråga dina grannar och bekanta om de får våra e-postutskick, annars be dem att mejla
till info@strandbaden.info. Gäller både medlemmar och de som ännu inte är medlemmar
i Strandbadens Byaförening.


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!