Fredag 9 september 2022
Strand-Bulletinen ges ut av Strandbadens Byaförening. 

Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.

www.strandbaden.info • info@strandbaden.infoMagnus Jarlöv, Strandbadens stins denna dag, har tagit plats bredvid Resenären. Malin Nilsson på Björns Motorsågskonst i Mölndal är konstnären bakom Resenären. Konstverket är sågat ur en och samma ekstock. Foto: Catharina Falck

Hösten 2022!

Midsommar

Även i år blev midsommarfirandet på Lärkan en fin fest för många! Stort tack till Eva Almér som stod för sång och musik, till Jerry Melliander och Per Telg som körde med blomstervagnen och såg till att midsommar-stången restes samt till ett antal föräldrar som tog hand om tävlingar för barnen. Alla får förnyat förtroende nästa år!

”Resenären”

Stort tack till Magnus Jarlöv som iklädd stinsmundering med stor glädje och kärlek söndagen den 7 april avtäckte vår nya staty på Stationstorget. ”Resenären” sitter nu på perrongen och väntar på tåget, som nog aldrig lär komma. Bänken hon sitter på har kommunen skänkt. Inköpet av statyn kan alla medlemmar känna sig delaktiga i. Det är många som har och vill bli fotograferade tillsammans med ”resenären”. Du har väl redan blivit det?

Sommarträff

Stort tack till alla politiker och alla medlemmar som var med på sommarträffen söndagen den 7 augusti. Årets tema var ”Partierna om Strandbaden”. Drygt 90 intresserade strandbadenbor lyssnade på hur politikerna ser på Strandbaden och vad de vill göra för de boende. Varje parti som idag finns representerade i kommunfullmäktige i Höganäs disponerade vardera 10 minuter för att redogöra för hur man agerar på 4 utvalda frågor. Vi hade valt ut följande fyra frågor:

1. NSR Återvinningsanläggning
Anläggningen växer på alla håll. Mängden avfall däribland farligt avfall ökar. En stor damm har anlagts. Lakvatten leds ut i Margretebergsbäcken.

Här hade jag gärna sett att politikerna klart tog avstånd från ytterligare utbyggnad av anläggningen, stopp för att ta emot osorterat avfall, stopp för att ta emot avfall som inte kommer från närområdet och stopp för all form av utsläpp av vatten i Margretebergsbäcken.

2. Väg 111
Trafiksituationen är farlig med svåra anslutningar och övergångar. Trafiken är omfattande och hastigheten är hög. Planer för en ny väg 111 öster om Strandbaden och Nyhamnsläge tycks obefintliga.

Här hade jag gärna sett att politikerna haft tydliga uppfattningar om hur man avser att påverka regionansvariga, så att en ny väg 111 öster om Strandbaden och Nyhamnsläge omgående kommer med i planerna för Trafikverket. I avvaktan på detta borde man dels säga stopp för all nybyggnad och alla satsningar på turism som kan öka trafikmängden på nuvarande väg, dels omgående kraftfullt verkat för att förbättra nuvarande trafiksituation och då särskilt alla utfarter och övergångsställen.


3. Örestrand och Margreteberg
Anläggningarna ägs av kommunen. I ett antal år har anläggningarna använts för tillfälliga boenden. Större delen av Örestrand har det senaste året lagts ut för hotell och camping. Längre tillbaka i tiden användes båda anläggningarna helt för turism och besöksnäringen.

Här hade jag gärna sett att politikerna gav tydliga besked om att både Örestrand och Margreteberg ska vara till för turism och besöksnäringen samt att planeringen ska ske nu. Detta arbete bör prioriteras och man bör inte vänta tills den segdragna frågan om hotell i hamnen är klar.

4. Naturområdet vid Margretebergs Strand
Kommunen äger till stor del detta område. Ett tag fanns planer på att kommunen skulle upplåta området för båtuppställning.

Här hade jag gärna sett att politikerna gav tydliga besked om att hela naturområdet norr om Margretebergs Strand och strandområdet längs med Böljegatan ända fram till Örestrand ges ett kommunalt naturvårdsförfarande.

På slutet blev det en kortare frågestund, där åhörarna ställde kritiska frågor till politikerna. Sommarträffen avslutades med en eftersits. där politikerna fick prata och diskutera med väljarna. Byaföreningen bjöd på kaffe, bulle och kaka.


”Det gamla Strandbaden”
I slutet av sommarträffen delade Berto Lindbom ut en ny skrift i den populära serien ”Det gamla Strandbaden” denna gång med fokus på Smergelområdet. Ragnar Falck och Berto har avslöjat att nästa utgåva ska handla om Lönnskogs-området. Den ser vi fram emot!

Julmarknad
Boka in julmarknad söndagen den 20 november kl 14-17. Boka gärna även in strandstädning lördagen den 1 april kl 10-12 och årsmöte söndagen den 2 april kl 13-15.


Calle
Carl R Hellberg
Ordförande Strandbadens Byaförening

Foto: Pilar Synning
Ett 90-tal strandbadenbor kom för att lyssna på politikerna. Foto: Catharina Falck
Höganäs-politikerna väntar på sin tur att tala. Foto: Catharina Falck
Deltagarna fick ett exemplar av Det Gamla Strandbaden.


Konstverket under tillverkning.
Resenären i närbild. – När kommer tåget?

Stationstorget komplett

I maj 2011 presenterade Strandbadens Byaförening ett förslag för Höganäs kommun hur den grusade planen norr om f d Strandbaden station skulle kunna utvecklas.

Höganäs kommun avsatte så småningom en miljon kronor till upprustning av torget och 2017 presenterade kommunen ett förslag baserat på byaföreningens skiss. Arbetet tog fart hösten 2018 och i samband med Strandbadens Julmarknad den 25 november samma år kunde Strandbadens jultomte tända belysningen i julgranen och förklara torget invigt.

Långt tidigare hade idén väckts om ett konstverk på den gamla perrongen föreställande en väntande tågresenär. Strandbadens Byaförening uppvaktade Nymbergs fond (G W Nymbergs Stiftelse för Höganäs Stad) vars ändamål är ”samhällets förskönande”. Fonden administreras av Kultur- och fritidsförvaltningen i Höganäs kommun under Anneli Sjöborg.

Efter flera års försök att få ett bidrag från fonden till utsmyckningen av Stationstorget valde byaföreningens styrelse att låta föreningen stå för kostnaden.

Malin Nilsson Björns Motorsågskonst i Mölndal valdes ut att framställa konstverket som är sågat ur en och samma ekstock.

Magnus Svederberg, parkingenjör på Höganäs kommun, såg till att alla tillstånd kom på plats samt ställde en elegant parkbänk till föreningens förfogande.

Kl 13 den 7 augusti 2022 avtäcktes konstverket ”Resenären” av Strandbadens för dagen tillförordnade stins Magnus Jarlöv vid en ceremoni i anslutning till Strandbadens Sommarträff.

Med ”Resenären” på plats blir Stationstorget mer komplett.

Strandbadens stins dirigerar förväntansfulla åskådare inför avtäckningen.


Kullabygdens byaföreningar
arbetar för ett nytt elavtal

De tre senaste åren har Strandbadens Byaförening tillsammans med flera andra byaföreningar i Kullabygden haft ett elavtal med Dalakraft. Sett över treårsperioden har detta avtal tjänat oss medlemmar väl. Detta avtal löper nu ut den sista december 2022. Byaföreningen fortsätter samarbetet med de övriga byaföreningarna i Kullabygden samt med Kullabygdens LRF som tillsammans nu gör allt vad vi kan för att etablera ett nytt avtal, som ska börja gälla från den första januari 2023.

Samarbete mellan byaföreningarna och Kullabygdens LRF
I årets upphandling är vi totalt 14 föreningar inkl Kullabygdens LRF. Detta innebär att trots att vi alla är lekmän inom elhandel ändå kan komma långt genom att sprida uppgifterna och utnyttja gemensamma erfarenheter och kontaktnät. Som ensam förening är det svårare att få gehör för ett fördelaktigt avtal, men när vi medlemmar gemensamt köper upp ca 7 GWh per år blir vi mer intressanta att göra affär med.

Tidplan för nytt elavtal

Nu, första dagarna i september, står vi mitt uppe i upphandlingen. Vi har mottagit flera anbud och vi bearbetar dessa, samtidigt som vi ser på ytterligare förslag.

Vid slutet av september räknar vi med att ha arbetat fram ett avtal som vi kan presentera för medlemmarna.

I oktober kommer vi att gå ut till alla medlemmar och även till alla andra hushåll i Kullabygden som kan ha intresse av detta avtal och presenterar Kullabygdens Byaföreningars nya avtal.

Senare under oktober-början av november kommer det elhandelsbolag som vi slutit ramavtalet med, att skicka ut sin information och avtalsblankett. Samma information kommer även att ligga på vår hemsida, www.strandbaden.info/elavtal, för nedladdning och utskrift.

Fram till mitten av december räknar vi med att de allra flesta hunnit teckna sitt nya avtal. Här får man se upp, så att man inte kommer försent och in på nästa år, för då får man av sin nuvarande elhandlare ett anvisat rörligt elavtal, vilket kan bli en dyr period – riktigt dyrt!

Den första januari 2023 träder det nya avtalet i kraft. Längden på detta kan vi ännu inte uttala oss om.

Vad blir det för avtal?
Byaföreningarnas gemensamma målsättning är att skapa ett tryggt elavtal, utan obehagliga överraskningar i extrema och/eller snabba prisstegringar. Vi har tittat på olika avtalskonstruktioner på marknaden, ingen sten ligger ovänd och vi kan bara säga; det finns ingen ”Sesam öppna dig”-lösning, som är svaret på allas önskemål. Vi återkommer med mer information.

Risk
Men ingenting är gratis. Desto mer riskfritt vi bygger ett avtal, desto högre blir priset för att säkra sig mot risker. Detta får bli en avvägning, där vi får göra så gott vi kan. I dagsläget finns ingen optimal lösning för vare sig elhandlare eller konsument.

Avtalstid
Förr skrev vi avtal på tre år. Det går inte idag pga rådande omständigheter. Vi ser på ett ett-årsavtal och kanske får det bli kortare än så, dvs bara över vintern. Det kan vi inte säga något om ännu. Det blir därför mycket viktigt att ha ett väl etablerat samarbete med elhandlaren, så att denne hör oss och hjälper oss att navigera och ordna flexibla avtal genom denna svåra tid. Vi återkommer således om avtalstider och hur avtalen kommer att förlängas.

Förlängning
Om vi hamnar i en situation att vi endast kan teckna avtal på kort termin, får vi också bygga in en automatisk förlängning och justering av priserna (nedåt!) – den dag det blir befogat. I rådande läge, gäller det att helt enkelt övervintra så snabbt som möjligt.

Hur får man delta i Kullabygdens Byaföreningars elavtal?
Det här gör byaföreningarna som en medlemsförmån. Vi har gjort det under många år och vi kommer att fortsätta med att skapa tydliga och så riskfria avtal som det bara är möjligt. Det enda vi begär av dig är att du är betalande medlem i Strandbadens Byaförening.

Vi arbetar för ett avtal som under avtalstiden kan förlängas till totalt tre år och har som tidigare samma betalningsmodell av medlemsavgiften, tre års förskottsbetalning (3 år x 100 kr = 300 kr) som skall vara betald senast 2022-12-31 till byaföreningen bankgiro 5559-7306 eller swish 123 562 54 47. Ange namn och adress samt ”Elavtal”.

Fortlöpande information
Vi kommer fortlöpande att informera via hemsidan www.strandbaden.info/elavtal och Strand-Bulletinens e-postutgåva (glöm inte att anmäla din e-postadress till info@strandbaden.info).

Energirådgivning
Höganäs kommun har en omfattande energirådgivning, se: https://www.hoganas.se/boende-trafik--miljo/boendemiljo/energi--och-klimatradgivning.html

Strandbaden 2022-09-05

Jan Jurkievicz
janne.jz54@gmail.comNy asfalt – men mer blev det inte

Trafikverkets asfaltpatrull anlände helt oväntat till Strandbaden häromveckan. Ny asfalt lades på hela 111:an genom byn och nya vita linjer har målats.

Dessvärre visar det sig att vare sig Höganäs kommun eller Strandbadens Byaförening fått någon förhandsinformation av Trafikverket och har alltså inte fått tillfälle att diskutera trafiksäkerhetshöjande åtgärder på sträckan.

Byaföreningen har krävt krafttag för att öka säkerheten och dämpa hastigheten på väg 111. I samband med målningen av nya linjer kunde man ha diskuterat bl a:

- Nya övergångsställen och gångpassager.
- Dubbla linjer (=omkörningsförbud) på vissa sträckor.
- Avsmalnande vägbana (med målning) vid t ex övergångsställe Dannevangsvägen m fl.
- Återställande av trafikdelare med refug mellan Marstrandsgatan och Särögatan.

Nu ville inte Trafikverket diskutera med sina kunder och ytterligare 5-10 år går innan denna möjlighet återkommer.

Välkommen ut i det gröna, hälsar Trafikverket

I samband med asfaltering i januari 2009 föreslog Strandbadens Byaförening att övergångsstället vid Dannevangsvägen skulle målas diagonalt så att gående leddes snett över gatan till vägen på andra sidan. Tidigare ledde övergångsstället rakt in i buskaget på fastigheten Krapperupsvägen 1.
Byaföreningens kreativa lösning passar inte Trafikverket idag. Vid veckans målning återgick man till att låta de gående gå rakt in i buskaget.
Fundamentet till det tidigare trafikdelarmärket mellan Marstrandsgatan och Särögatan ägnades speciell uppmärksamhet innan asfalteringen.
Fundamentet är nu ett minne blott efter besöket av asfaltpatrullen.


Har du bilder
från det gamla Lönnskog?

Nästa nummer av Det Gamla Strandbaden handlar bl a om Lönnskog, Strandbaden station, Hotell Strandbaden och bebyggelsen fram till Marstrandsgatan..

Har du bilder, berättelser och minnen får du gärna höra av dig.

Kontakt:
Ragnar Falck, 070-524 80 54, ragnar.falck@falcks.eu.

Årets sista fikaträff på Nytorp

Grillen är tänd från kl 18. Alla är välkomna! Nytorp, Kullagatan 160, Strandbaden.

Till The Saints >>Gilla Strandbaden!

Visa att du gillar Strandbaden!

Bordsflagga 18 x 12 cm, 50 cm hög.
195 kr

Fasadflagga 117 x 70 cm med stång och metallfäste.
650 kr

Flagga 200 x 120 cm.
625 kr

Moms ingår. Skicka din beställning till:

info@strandbaden.infoHar du betalat medlemsavgiften

för 2022?

Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll.

Bankgiro 5559-7306
Swish 123-562 54 47
Ange namn och adress.

Tack för att du stöttar vår by!

Om du är osäker på om du betalat, kollar vi det gärna. Skicka ett mejl till info@strandbaden.info så får du ett snabbt svar.

PS: Om du tecknat Kullabygdens Byaför­eningars Elavtal med Dalakraft ska du redan ha betalat medlemsavgift för de tre år avtalet omfattar, dvs 2020, 2021 och 2022.


Du är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!