Onsdag 28 juli 2021
Strand-Bulletinen ges ut av Strandbadens Byaförening. 

Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.

www.strandbaden.info • info@strandbaden.info


Några programpunkter
efter årsmötet:

Åsa Adenborg, som driver Tea Room Kullaberg, berättar om verksamheten och serverar "Afternnoon Tea" som byaföreningen bjuder alla medlemmar på.

"Viktigt i Strandbaden"
Under denna punkt kan vi t ex diskutera följande ämnen:

- Nya bostadsområden på f d handelsträdgårdens område och vid drivhusen på Dannevang.

- Väg 111 – alltid lika aktuellt. Erfarenheter från sommarens 50-kampanj m m. Trafikverket och NSR är inbjudna att medverka.

- Stationstorget. Nu väntar vi på ett "konstverk".

- Kullaledens grillplats. Kommentarer.

- Våra kustnära naturområden. Regler.

- Margreteberg. Vad ska hända med anläggningen?

- Destination Strandbaden. Joachim Lindell berättar om verksamheten och bjuder in till visning direkt efter sommarträffen, dvs ca kl 16.

"Det Gamla Strandbaden"
med tema "Kullens Havsbad"

En ny utgåva av Det Gamla Strandbaden delas ut gratis till alla medlemmar på årsmötet. Denna gång ligger fokus på utvecklingenen av Kullens Havsbad – från den första bebyggelsen på 1700-talet och fram till 1940.

Läs också om Tjörröds kvarn som låg vid korsningen Kullagatan och Väsby Fäladsväg åren 1835-1935. Hjälp till att lösa mysteriet med mjölnarens bostad!

Häftet, som innehåller 24 rikt illustrerade sidor, delas ut gratis till alla medlemmar på årsmötet (så länge upplagan räcker).

Dagordning

Dagordningen till årsmötet hittar du längst ner på denna sida.

Bli medlem

Det går bra att teckna nytt eller förnyat medlemskap vid entrén till årsmötet. Längst ned på sidan kan du se hur du gör om du vill teckna medlemskap nu.

Info: Calle Hellberg, 070-654 40 01


50-kampanj
i Strandbaden

Strandbadens Byaförening har länge kämpat för bättre trafikförhållanden på väg 111 genom byn. Bland annat är hastigheterna alldeles för höga.

86 procent av alla fordon kör fortare än lagliga 50 km/tim enligt mätningen i oktober.

Nu är måttet rågat! Läs mer och delta i vår 50-kampanj!

Inte minst de boende längs väg 111 i Strandbaden har tröttnat på den snabba trafiken som dessutom blir tätare för varje år som går. Det råder hastighets-begränsning med 50 km/tim på Kullagatan och Krapperupsvägen, något som 87 procent av bilisterna inte bryr sig om enligt NTFs mätning i oktober. Under den vecka mätningen pågick körde 33.000 fordon fortare än 50 km/tim!

Någon hjälp från Trafikverket är inte att vänta. Höganäs kommun gjorde ett försök med en hastighetsdisplay men blev ”bortkörda” av Trafikverket som äger vägen!

50-skyltar på soptunnorna
De boende längs vägen fick i samband med utdelningen av Strand-Bulletinen veckan före midsommar två 50-deka­­ler att sätta på vardera sidan av ”vanliga” soptunnan. De går lätt att ta av och skadar inte kärlet.

Låt 50-dekalerna sitta kvar på tunnan under sommaren och ställ fram tunnan som vanligt på tömningsdagarna. Var noga med att tunnan inte står i vägen för den ordinarie trafiken eller utgör en säkerhetsrisk! Polisen är tydliga med att soptunnorna inte får ställas så att de utgör trafikfara.

Vi hoppas att detta kan få – i alla fall kortvarig – effekt på hastigheten genom byn så att de boende på östra sidan kan ta sig någorlunda säkert ned till ett svalkande dopp i havet med barn och barnbarn!

Fler 50-dekaler finns om någon saknar. Beställ på info@strandbaden.info (så länge lagret räcker).

Oanvända dekaler kan återlämnas i brevlådorna på Kullagatan 188, Krapperupsvägen 7 och Krapperupsvägen 41 B.

Stark respons på 50-kampanjen

Många boende längs vägen har klistrat upp 50-skyltar på soptunnor, murar, staket och postlådor. Strandbadens 50-kampanj har överlag mötts med stort gillande. Den har fått stor uppmärksamhet, bl a genom två artiklar i HD den 24 juni och den 13 juli.

NSR ville inte att vi skulle använda soptunnorna för denna kampanj. NSR har uppmanat fastighetsägarna att ta bort det som klistrats på soptunnorna. Det tycks inte som att någon har följt denna uppmaning.

Trafikverket har i HD uttalat att 50-kampanjen skulle vara olaglig och att Kronofogden ska se till att rättelse sker. Trafikverket anger inte vilka lagar kampanjen bryter mot. Trafikverket anger inte heller hur man tänker sig att Kronofogden ska agera och i så fall med vilken rätt.

Polisen har såväl inför som under 50-kampanjen uttalat att det vi gör i Strandbaden inte bryter mot någon lag. Polisen har samtidigt varit tydliga med att skyltarna måste vara korrekta och att de inte placeras på ett trafikfarligt sätt.

Mölle By- och Kulturförening har följt Strandbadens idé och satt i gång en 30-kampanj.

Info: Calle Hellberg, 070-654 40 01


IBC Elinstallation

Lyckat midsommarfirande

Solen sken över Lärkan precis som vanligt på midsommarafton. Trots restriktioner lyckades Strandbadens Byaförening med hjälp av Eva Almér (bilden nedan till höger), Stina Blad, Jerry Melliander och Per Telg att skapa riktig god midsommarstämning. Byaföreningen riktar ett varmt tack till alla medverkande.


Glasmästar'n i Höganäs

Nya namn på busshållplatser

Tidigare hette hållplatserna Höganäs Margreteberg och Nyhamnsläge St. Skärsvägen. Efter påtryckningar från Strandbadens Byaförening är detta nu ändrat till Strandbaden Margreteberg och Strandbaden Stora Skärsvägen.

I alla fall låter utropen så ombord på bussen. Dessvärre verkar Strandbaden inte ha fått plats på Stora Skärsvägen-skylten, som dessutom borde skrivas i två ord om man ska följa gamla handlingar.Nu är skylten på plats

Strandbadens Byaförening föreslog att vägen som leder längs den före detta perrongen skulle få ett namn i händelse av att man behöver larma ambulans e d.

Höganäs kommun nappade på både idén och namnförslaget och döpte vägen till Perronggatan.

Nu har även skylten med namnet kommit på plats.Nya öppettider
på Tea Room Kullaberg

Åsa AdenborgTea Room Kullaberg meddelar nya öppettider:
– Vi har öppet onsdag-söndag kl 11-18 i två veckor till, därefter återgår vi till att ha öppet på helger. 

Hon passar på att påminna om den nya Kullenbullen, en dröm med björnbärsfyllning (bilden).

www.tearoomkullaberg.se


Nästan 7 av 10 hushåll är medlemmar i Strandbadens Byaförening.

Vem bor här?

Vi saknar dig som ännu inte är medlem i Strandbadens Byaförening. I år är målet att 70 procent av Strand­badens hushåll är medlemmar i byaföreningen (68 procent 2020).

Har du inte betalat din medlemsavgift ännu är vi tacksamma om du gör det snarast. 

Se betalningsinfo nedan.

Tack på förhand!
Styrelsen för Strandbadens Byaförening


Du är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.


Vi saknar e-postadresser till flera boende i Strandbaden

Fråga dina grannar och bekanta om de får våra e-postutskick, annars be dem att mejla
till info@strandbaden.info. Gäller både medlemmar och de som ännu inte är medlemmar
i Strandbadens Byaförening.


Dagordning vid årsmötet
i Strandbadens Byaförening
söndag 1 augusti 2021

1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Upprättande av förteckning över de närvarande medlemmarna
4. Val av två justerare som jämte mötets ordförande justerar mötets protokoll, inkl rösträkning
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av styrelse:

Jämna år väljs:
– ordförande på ett år
– sekreterare på två år
– en till tre ledamöter på ett år

Udda år väljs:
– ordförande på ett år
– vice ordförande på två år
– kassör på två år
– en till tre ledamöter på ett år

11. Val av två revisorer
12. Val av valberedning som skall bestå av minst två medlemmar varav en skall vara sammankallande
13. Fastställande av medlemsavgifter för 2022. Medlemsavgift för innevarande år (2021) är 100 kr/hushåll.
14. Motioner och övriga medlemsförslag lämnas skriftligen till någon i styrelsen senast två veckor före mötet.
15. Övriga ärenden
16. Mötet avslutas


Välkommen söndag 1 augusti kl 14
till gröningen nedanför Tea Room Kullaberg
(Örestrand)


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.