Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

KA-nytt nr 3/2021

Detta utskick innehåller information om SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL, nyheter samt rättsfall. 


Information från SBR

JP Samhällsbyggnadsnet

Du som är SBR-medlem får under 2021 möjligheten att teckna ett 1-årsavtal av informationstjänsten JP Samhällsbyggnadsnet till 50% rabatt av ordinarie pris. 

Läs mer ocm erbjudandet och vad tjänsten innehär här


Information om SBR och SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL

Styrelsen för SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL består av:

Mats Löfgren – ordförande

Said Elmi – styrelseledamot

Carina Friberg - ny styrelseledamot


Ansökan medlemskap i SBRs expertgrupp för kontrollansvariga enligt PBL

KA-gruppen är ett nätverk och kompetensforum för Kontrollansvariga enligt Plan- och Bygglagen, och som uppfyller SBRs särskilda krav.

Gruppens uppdrag är i korthet att:

  • erbjuda sina medlemmar hjälpmedel för att effektivt bedriva KA-uppdrag
  • löpande informera medlemmar om förändringar i lagstiftning och utvecklingen i branschen, inklusive byggprodukter och arbetsmetoder
  • erbjuda medlemmar symposier för uppdatering och uppgradering i syfte att öka deras värde för uppdragsgivare, och ge dem ett ökande försprång i förhållande till icke anslutna kontrollansvariga
  • tillhandahålla support avseende bygglagstiftning, byggfrågor och entreprenadjuridik.
  • informera myndigheter och uppdragsgivare om medlemmarnas kunskap och kompetens

Medlemskap ger tillgång till gruppens nätverk, rådgivning, marknadsföringsstöd och löpande information. Som medlem kan du också få möjlighet att medverka i gruppens arbete.


Nyheter

Ny lag om klimatdeklaration 1 januari 2022 leder till ändring i PBL

Riksdagen har beslutat att införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av byggnader. Samtidigt beslutade riksdagen att ändra bestämmelsen i 10 kap. 34 § PBL om slutbesked. Ändringen innebär att en upprättad och inlämnad klimatdeklaration till Boverket är en förutsättning för att kommunen ska kunna meddela slutbesked. 

Lag (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader och ändringen i PBL (2021:788) träder i kraft den 1 januari 2022.

Läs mer här.


Lagrådsremisser

Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess

Regeringen föreslår att det införs en ny aktör i plan- och bygglagen, certifierat byggprojekteringsföretag. En byggherre ska kunna använda ett certifierat byggprojekteringsföretag i projekteringen vid nybyggnad av bostadshus.  

Om ett sådant företag används ska byggnadsnämnden inte beakta utformningskraven på ändamålsenlighet och tillgänglighet samt de tekniska egenskapskraven inför beslut om bygglov och startbesked. 

Förslagen påverkar dock inte byggnadsnämndens möjlighet till kontroll under byggskedet eller tillsyn i efterhand. Förslagen påverkar inte heller byggnadsnämndens bedömning av frågor om lämplig utformning och placering i förhållande till stads- och landskapsbild eller om en byggnad har en god form-, färg- och materialverkan 

 Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022. 


Regeringsuppdrag till Boverket

Uppdrag att inrätta och förvalta ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering

Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att inrätta och förvalta ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering. Syftet är att främja energieffektivisering vid renovering och förvaltning i det befintliga byggnadsbeståndet. Arbetet ska ske i nära samråd med Statens energimyndighet samt med andra berörda aktörer. 

Läs mer här


Annons:


Nya vägledningar från Boverket

Bygglov för padelbanor utomhus?

Frågan om en padelbana är att betrakta som en idrottsplats och därmed kräver bygglov har inte prövats i något vägledande rättsfall.  

En bedömning måste därför göras i varje enskilt fall. 

I ett rättsfall har dock MMD prövat om två padelbanor utomhus kan anses utgöra en bygglovspliktig idrottsplats. Av domen framgår att de två padelbanorna var förhållandevis enkla anläggningar och domstolen ansåg därför inte att de var att betrakta som en sådan idrottsplats som kräver bygglov. Domstolen ansåg inte heller att väggarna runt om banorna var att betrakta som plank som kräver bygglov. Padelbanorna var därför inte bygglovspliktiga. Domen överklagades till MÖD men domstolen lämnade inte prövningstillstånd. (MMD Nacka 2019-10-29 mål nr P 1203-19 och mål nr P 1208-19) 

Läs mer här


Rättsfall

Avgöranden

Här hittar du länkar till publicerade avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen. De avgöranden som anses ha en särskild betydelse som vägledning vid bedömning av likartade frågor i framtiden läggs in i Sveriges Domstolars databas för vägledande avgöranden.

Läs mer här


Får ej måla om villan från rosa till vitt

”Av utredningen i målet framgår att närområdet till den aktuella fastigheten har genomgått åtskilliga förändringar under åren, men att den ursprungliga färgsättningen i huvudsak består. Utmed vändgatan och respektive parallellgata söder och norr om denna är bostadshusens volym och form enhetliga och bottenvåningarna har fasader utförda i rosa puts med vita fönsteromfattningar” 

”En ommålning i vit färg av huset på fastigheten A skulle därför påtagligt avvika från bebyggelsemiljön i närområdet, med dess karaktäristiska dova och mörka färgsättning och typiska fönsteromfattningar.” 

”Mark- och miljööverdomstolen delar således länsstyrelsens och nämndens bedömning att den sökta ommålningen inte är lämplig med hänsyn till intresset av en god helhetsverkan och att åtgärden inte uppfyller anpassningskravet i PBL. ” 

Läs domen här


”Torn” på takterrassen är en våning!

Tornet är avgränsat dels av golvbjälklag, ytterväggar och yttertak. Golvbjälklaget täcker mer än hälften av golvytan. I mitten finns en öppning till andra våningen.  Domstolen konstaterar att det inte framgår av definitionen i TNC 95 att hela golvytan måste täckas av golvbjälklag för att det ska anses utgöra en våning.  

”Även om golvytan är begränsad på grund av öppningen till andra våningen finns det ändå möjligheter att nyttja tornet på ett sådant sätt att det ska anses utgöra en våning. Mark- och miljööverdomstolen gör därför bedömningen att det s.k. tornet ska anses utgöra en våning. Byggnaden består därför av tre våningar, vilket strider mot gällande detaljplan.”  

Läs domen här


Följ oss gärna på sociala medier för fler uppdateringar om branschen och SBR!

facebooklinkedin

SBR Byggingenjörerna AB, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!