Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nummer 5 2021

Då SSA har brutet räkenskapsår så skall medlemsavgiften (500 kronor) inte betalas förän senst den 1/5 2021. Påminnelse om detta kommer under senvintern. Betala gärna med Swish QR kod nedan.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Årsmötet den 3:e Juli 2021, 1100

Nedan har ni länken till ZOOM.

OBS ring in redan vid 1045 så att alla är med 1100.

Join Zoom meeting https://us02web.zoom.us/j/86217520233?pwd=UDhCL2s0bVl2MFV5eGpGWU5XbjNDUT09

Årsmötet skall hållas inom tre månader från verksamhetsårets slut. Dag och plats för årsmötet skall skriftligen (eller via e-mail) tillställas varje medlem senast 60 dagar före mötet. Klockslag och möteslokal samt dagordning skall meddelas medlem senast 14 dagar före mötesdag.

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans

Dagordningen skall innehålla följande fasta punkter:

-      Årsmötets öppnande

- Årsmötets stadgeenliga utlysande
- Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av justeringsman som jämte ordförande vid mötet skall    justera årsmötets protokoll.
- Styrelsens verksamhetsberättelse

- Resultat- och balansräkning
- Revisionsberättelse
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

-  Val av aktuella styrelseledamöter och suppleanter.
-  Val av revisor och suppleant

- Val av valberedning

- Fastställande av årsavgift.

- Förslag på Verksamhetsplan och Budget för det           kommande året

-  Föredragning och behandling av inkomna motioner.

  • Medlem som önskar framställa motion för årsmötesbeslut skall skriftligen inge denna till styrelsen senast 30 dagar före årsmötet.

 - Styrelsen föreslår att årsavgiften hålls oförändrad vid 500 kronor.

Betalningar till SSA via Swish

 QR kod för betalning av medlemsavgifter och andra betalningar till SSA. Bara att gå in på Swish och                              scanna.                                                                                 plusgiro 54 29 60-0

BIC kod (= SWIFT adr.): NDEASESS
IBAN : SE 17 9500 0099 6026 0542 9600 

Ansvarig utgivare: Filip Nilsson, ordförande SSA, 0706-084 100

ivoclack@gmail.com

Redaktör: Robert Wagner, 0709-647 637

flygrobert@gmail.com