Fredag 18 mars 2022
Strand-Bulletinen ges ut av Strandbadens Byaförening. 

Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.

www.strandbaden.info • info@strandbaden.infoSöndag 10 april kl 13
är det årsmöte och förhandstitt
på Destination Strandbaden

I år blir årsmötet på Beach Club i Beach House, Des­tination Strandbaden (f d kyrkan på Örestrand).

Själva årsmötet följs av ”Grannar mot brott” under medverkan av kommunpolis Helen Alexandersson och kommunens säkerhets­ansvariga Kristina Pålsson.

Därefter blir det ”Det gamla Strandbaden” med utdelning av en skrift med fokus på Dannevang

Den andra timmen ägnas åt Destination Strandbaden. Joachim Lindell och Madeleine Eidmark berättar om nuläge och visioner samt bjuder in till en rundvandring. I anslutning till detta bjuder vi på smørrebröd och kaffe.

Se dagordning sist i detta brev!

Kristina Pålsson och Helen Alexandersson.


Media bevakade
50-kampanjen

Såväl Helsingborgs Dagblad (9 februari) som TV4 Nyheterna (19 februari) rapporterade från Strandbadens 50-kampanj.

Uppmärksamheten har hittills resulterat i ett planerat telefon-möte med representanter från Trafikverket.

Till TV4 Nyheterna >>Trafikverket uppskattar inte 50-kampanjen i Strandbaden.
Alla som kommer till årsmötet får den senaste utgåvan av Det Gamla Strandbaden.

Våren 2022!

Julmarknad med 500 besökare
Julmarknaden i slutet av november var mycket välbesökt med drygt 500 nöjda besökare. Stort tack till Kristina Hesselmark, Sanna Lindberg och Jessica Wiklund för utmärkt arrangemang i samverkan med Åsa AdenborgTea Room Kullaberg. Stort tack även till Eva Almér för skön och glad julsång.

Nästa julmarknad blir söndagen den 20 november och då i Beach House i samverkan med Destination Strandbaden.

50-kampanjen får positiv respons
50-kampanjen har fått stort gillande och stor uppmärksamhet. Dock har Trafikverket inte uppskattat vårt initiativ. Flera fastighetsägare har fått besked om att klisterlappar uppsatta på soptunnor ska vara borta i slutet av mars. Några fastighetsägare har förgäves överklagat. Trafikverket hotar med att Kronofogden ska vidta åtgärder.

Byaföreningens styrelse rekommenderar att alla följer Trafikverkets uppmaning. Låter man 50-märket sitta kvar sker det på egen risk. Det innebär inte att vi släpper frågan. I bästa fall vidtar Trafikverket åtgärder. I annat fall blir det något annat.

Örestrand och Margreteberg
Byaföreningen verkar för att kommunägda Örestrand och Margreteberg åter ska vara till för besöksnäringen. Joachim Lindell driver nu genom Destination Strandbaden större delen av Örestrandsanläggningen. Kommunen disponerar endast annexet som är tänkt för boende för bl a säsongsarbetare.

Något oklart vad som händer med Margretebergs-anläggningen, men den kommer inte att ersättas av ett villaområde. Den ligger för nära Höganäsbolagets fabriker för att det ska vara möjligt.

Rena stränder till sommaren
Lördagen den 2 april kl 10-12 är det strandstädning med efterföljande korvgrillning. Ju fler vi är desto lättare är det och roligare blir det. Förra våren var vi rekordmånga. Då var vi ett sjuttiotal. Hoppas vi blir ännu fler nu. Vi samlas vid campingen längst ner på Strömstadsgatan. Där har vi också den avslutande korvgrillningen.

Årsmöte 10 april
Det blir årsmöte söndagen den 10 april kl 13-15 i Beach Club i Beach House, Destination Strandbaden (f d kyrkan Örestrand). Som vanligt ser vi till att detta är väl förberett. Har du förslag på ny eller nya styrelseledamöter får du gärna höra av dig till någon i valberedningen. Kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida under flik ”styrelsen”.

Grannar mot brott med polisen och kommunen
Själva årsmötet följs av ”Grannar mot brott” under medverkan av kommunpolis Helen Alexandersson och kommunens säkerhets­ansvariga Kristina Pålsson.

"Allt om Dannevang"
Därefter blir det ”Det gamla Strandbaden” med utdelning av en skrift med fokus på Dannevang.

Rundvandring på Destination Strandbaden
Den andra timmen ägnas åt Destination Strandbaden. Joachim Lindell och Madeleine Eidmark berättar om nuläge och visioner samt bjuder in till en rundvandring. I anslutning till detta bjuder vi smørrebröd med kaffe.

Midsommar på Lärkan
Midsommarafton
24 juni blir det sedvanligt midsommarfirande på Lärkan.

Sommarträff med politiker
Söndagen den 7 augusti kl 14-16 blir det sommarträff
på temat ”viktiga strandbadenfrågor inför valet” med politiker inbjudna för att svara på våra utvalda frågor.

Nytt elavtal
Vår byaförening har tillsammans med flertalet av de andra byaföreningarna inom kommunen i flera år tagit fram erbjudande om elavtal. Det nuvarande elavtalet med DalaKraft går ut vid kommande årsskifte. Det pågår arbete med att ta fram ett nytt erbjudande att gälla från januari 2023.

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande Strandbadens ByaföreningSonja Andersson
Pia Eldin-Lindstén

Konstrundan i Nordvästra Skåne sker den 15-24 april. I år är det två deltagare som ställer ut i Strandbaden: Sonja Andersson, Smögengatan 9, och Pia Eldin-Lindstén, Stora­ Skärsvägen 9.

www.sonjaskonst.se
0730-30 17 30

www.eldinlindsten.com
0706-27 25 64

Årets öppettider är:

Långfredag-Annandag påsk kl 10-18

Vardagar kl 16-19 (efter telefonkontakt)

Lördag kl 10-18

Söndag kl 10-18

www.konstrundan.seSom vanligt på julmarknaden tog tomten emot barnens önskelistor.
Byaföreningen kämpar vidare för att få ner hastigheten på väg 111. Trafikverket stretar emot.

Ett händelserikt år

Verksamhetsberättelse 2021

66 procent
är medlemmar

2021 hade Strandbadens Byaförening 312 betalande medlemmar vilket innebär att ca 66 procent av Strandbadens ca 470 hushåll är medlemmar. Målet är 70 procent. Därtill kommer tre hedersmedlemmar. Föreningens förste heders-medlem Leif Bogren dog i september.

Det är inte av ekonomiska skäl som det är angeläget med många medlemmar. Det viktigaste skälet är att ju fler medlemmar, desto starkare är byaföreningens röst i kontakter och dialog med kommunen, myndigheter och organisationer.

Lyckad strandstädning

Strandstädning skedde den 10 april av ca 70 entusiastiska strandbadenbor. Så många har vi aldrig tidigare varit. I och med att vi var så många utvidgades städområdet till att även innefatta delar av Trollskogen. Kommunen bidrog med städverktyg och sop­påsar samt bortforsling av allt uppsamlat skräp. Strandstädningen avslutades med korvgrillning. Den årliga strandstädningen underlättas av att många idkar strandstädning året om.

Traditionsenlig midsommar

Midsommarfirande skedde traditionsenligt på Lärkängen midsommarafton. Jerry Melliander och Per Telg ansvarade för blomstervagn och resning av midsommarstången. Eva Almér svarade för sång och musik. Stina Bladh ansvarade för lekar och tävlingar för barnen. Det blev en fin fest för många trots avspärrningar och restriktioner till följd av rådande pandemi.

Drygt 80 personer
på årsmötet

Årsmöte hölls söndagen den 1 augusti på Örestrand utomhus under tak. Årsmötet var planerat till 7 april men flyttades fram pga rådande pandemi. På årsmötet var 61 av före­ningens hushåll representerade genom en eller ett par personer. Totalt var vi mer än 80 personer. Karl-Axel Barkentin var mötes­ordförande. Bokslutet fastställdes och styrelsen gavs ansvarsfrihet. Bitt Larsson avgick efter 7 år i styrelsen och avtackades med present. Jessica Wiklund valdes till ny ledamot. Styrelsen i övrigt och revisorerna omvaldes. Eva Almér, Robert Ellingham, Ulrica Kallin och Sanna Lindberg utsågs till valberedning med Sanna som sammankallande.

Sommarträff
med gott fika

Årsmötet var inledningen på årets sommarträff. Årets tema var ”Viktigt i Strandbaden” med information och diskussion om angelägna och aktuella frågor. Följande togs upp: Planer för nya bostadsområden i Strandbaden, trafiksituationen på väg 111, Stationstorget, regler för våra kustnära naturområden samt framtida planer för Margreteberg och Örestrand.

Sommarträffen avslutades med gott fika från Tea Room Kullaberg. Arrangemanget var anpassat till rådande pandemi och gällande restriktioner.

Vid årsmötet fick alla närvarande ett ex av den senaste utgåvan av ”Det gamla Strandbaden” på temat Kullens Havsbad.

Lyckad julmarknad
i ny form

Julmarknaden söndagen den 21 november blev mycket lyckad med ca 30 utställare och mer än 500 nöjda besökare. Årets julmarknad genomfördes på och i samverkan med Tea Room Kullaberg. Utomhus under tak skedde försäljning av mat och drycker. Inomhus fanns smycken, ljus, julsaker, m m att köpa. Där fanns också servering. Tomten var som vanligt på plats och Eva Almér förhöjde julstämningen med sång och musik. Arrangemanget var anpassat till rådande pandemi och gällande restriktioner.

Rätt namn
på hållplatser och bad

I slutet av våren ändrade Skånetrafiken efter förslag och påtryckningar från bya­föreningen namnen på de två busshållplatserna längst i norr och söder. Nu heter dessa Strandbaden – Storaskärsvägen respektive Strandbaden – Margreteberg.

I slutet av våren beslutade kommunen efter förslag och påtryckningar från bya­föreningen att ändra namnen på de tre i Strandbaden på kartor m m utmärkta badplatserna till Kullens Havsbad, Tallbacken respektive Margreteberg.

Gemensamma frågor på Byarådet

I mitten av oktober var Carl Hellberg och Jan Jurkiewicz med på ett byarådsmöte. Byarådet består av representanter för alla kommunens byaföreningar och kommunen. En viktig fråga gällde dialogen mellan byaföreningarna och kommunen. En del ­fungerar bra medan annat fungerar dåligt. Byaföreningarna poängterade vikten av att företrädare för kommunen i ökad utsträckning vänder sig till byaföreningarna, så fort byarna är berörda. Kommunen bör i högre grad ta tillvara den kunskap och de synpunkter som byaföreningarna har.

En annan för oss viktig fråga gäller väg 111. Det handlar dels om behovet av en ny väg öster om Strandbaden och Nyhamnsläge, dels om behovet av förbättringar av nu­­varande väg. Ett steg i rätt riktning är att bilda en gemensam trafikgrupp där berörda byaföreningar och kommunen arbetar tillsammans.

Byaföreningen har länge verkat för en cykelväg från Dannevangsområdet till Nyhamnsläge till sin helhet öster om nu­­varande väg 111. I samband med planeringen av ett nytt bostadsområde på f d handelsträdgården, har denna fråga blivit aktuell igen och har därmed kommit en liten bit närmare en lösning.

50-kampanjen fortsätter

Vid sommarträffen hade vi en engagerad diskussion om väg 111. Alla var eniga om att trafiksituationen på nuvarande väg 111 är ohållbar. Vägen är inte anpassad för dagens täta trafik i höga hastigheter. Vägen är där­med direkt farlig att färdas och gå på.

Bya­föreningen lät under en vecka i oktober 2020 göra en hastighetsmätning. Den visade tydligt på omfattande trafik i höga hastigheter. De boende längs vägen fick i juni vardera två 50-dekaler. Många har satt upp dessa på soptunnor, murar, staket och postlådor. Den nu pågående 50-kampanjen uppskattas. Den får hastigheterna att sänkas och väcker uppmärksamhet på trafiksituationen. Vid sommarträffen fanns stor enighet om att kampanjen ska fortsätta. Styrelsen betonar att det är viktigt att vi följer polisens anvisning om att skyltarna måste vara korrekta och att de inte placeras på ett trafikfarligt sätt.

Vid sommarträffen framkom att det är mest angeläget att något görs vid utfarterna från Stora Skärsvägen, Tallbacksvägen, Dannevangsvägen och eventuell blivande utfart från Lyckos planerade bostadsområde samt nerkörd trafikdelarskylt mellan Särögatan och Marstrandsgatan. Utfarterna är särskilt besvärliga då där även finns busshållplatser och övergångsställen.

”Soptippen” växer

NSR återvinningsanläggning har vid mark- och miljödomstolen ansökt om fortsatt och utökad avfallsverksamhet. Byaföreningen  lämnade i början av oktober synpunkter på denna tillståndsansökan. Det är bra att verksamheten blir granskad. Mer övergripande anser vi att denna typ av återvinningsanläggning bör placeras långt från bostads­bebyggelse. Vi är mycket oroade av att an­­läggningen tar emot och planerar för allt större mängder avfall, särskilt då allt mer avfall kommer från olika typer av industriell verksamhet.

Det verkar konstigt att kommunens reningsverk inte längre ska ta emot lakvatten och vi är mycket oroliga om vatten kommer att ledas ut i Margretebergsbäcken. Våra oroliga synpunkter handlar även om trafik, lukt, buller, damning och nedskräpning samt estetik.

Örestrand och Margreteberg

Boendet för nyanlända på Örestrand och Margreteberg avslutades i september. Byaföreningen har på olika sätt varit i dialog med kommunledningen om anläggningarnas framtid. Vi vill att båda anläggningarna liksom tidigare ska användas för turistverksamhet. Det är också kommunens ambition och man arbetar med att hitta lösningar för detta.

Samma regler
på hela stranden

Byaföreningen lämnade i maj en skrivelse till kommunen om att naturområdet norr om Margretebergs Strand och strandområdet längs med Böljegatan fram till Örestrand ges ett kommunalt naturvårdsför­farande. Vi vill att det ska vara samma regler som gäller för Trollskogsområdet och som är i stort sett desamma som för naturreservatet väster om Tallbacksområdet.

Flagga för Strandbaden!

Strandbadens egen flagga är nästan alltid hissad på Stationstorget. Vid speciella tillfällen hissas den svenska flaggan. Strand­badenflaggan finns att köpa för medlemmar. Flaggan finns även som fasadflagga och bordsflagga.

Elavtal med Dalakraft

129 medlemmar har valt byaföreningens erbjudande om elavtal med Dalakraft av­seende treårsperioden 2020-22. Möjlighet finns att ansluta i efterhand.

Strandbadens
egen tidning

Strand-Bulletinen har i den tryckta versionen kommit ut fyra gånger under året. Den har delats ut till alla brevlådor i Strandbaden. Strand-Bulletinen med aktualiteter och påminnelser har därutöver skickats ut åtta gånger i en digital version till ca 700 adresser.

Föreningen har en fungerande hemsida www.strandbaden.info där Strand-Bulletinen och information om aktiviteter och händelser i Strandbaden läggs ut.

Stabil ekonomi

Medlemsavgiften har för året varit 100 kr. Föreningens ekonomi är stabil. Den största kostnadsposten är tryckning av Strand-Bulletinen, som i stort sett täcks  av annons­intäkter. Den näst största kostnadsposten avser utgifter i samband med de arrangemang föreningen genomför. Övriga kostnader avser webbhotell, domäner, program, försäkring och andra administrativa kostnader. 50-kampanjen kostade drygt 9.000 kr. Resultatet för året blev knappt 7.000 kr och det egna kapitalet uppgick vid årets slut till drygt 145.000 kr.

Arbetar för Strandbadens bästa

Styrelsen har sammanträtt 8 gånger under året. Det fortlöpande arbetet har i styrelsen skett bland annat över e-post. Styrelsen har under 2021 bestått av Carl Hellberg (ord­förande), Jan Jurkiewicz, (vice ordförande), Monica Berg (kassör), Kristina Hesselmark (sekreterare), Bengt Arvidsson (ledamot), Thomas Hillmeus (ledamot), Jessica Wiklund (ledamot) och Ragnar Falck (adjungerad).

Viktiga resurspersoner utanför styrelsen har varit Ragnar Falck (Strand-Bulletinen och hemsidan), Eva Almér, Stina Blad, Jerry Melliander och Per Telg (midsommar­firande), Sanna Lindberg (julmarknad) samt Lisbeth Löfgren (teaterombud). Därtill kommer föreningens revisorer Bo Hallberg och Ann-Sofie Löhr samt valberedningen med Eva Almér, Robert Ellingham, Ulrica Kallin och Sanna Lindberg (samman­kallande).

Årsmötet under tälttak utanför Tea Room Kullaberg samlade ett 80-tal medlemmar.


Gilla Strandbaden!

Nu, när vårsolen tittar fram, är det hög tid att beställa Strandbaden-flaggan. Visa att du gillar Strandbaden!

Bordsflagga 18 x 12 cm, 50 cm hög.
195 kr

Fasadflagga 117 x 70 cm med stång och metallfäste.
650 kr

Flagga 200 x 120 cm.
625 kr

Moms ingår. Skicka din beställning till:

info@strandbaden.info

Smergelområdet

Nästa nummer av Det Gamla Strandbaden, som kommer ut till sommarträffen den 7 augusti, handlar om Smergelområdet.

Har du bilder och berättelser från det tidiga livet på Smergelområdet får du gärna höra av dig.

Ta en titt i dina gamla fotoalbum och se vad du kan bidra med!

Kontakt: Ragnar Falck, 070-524 80 54, ragnar.falck@falcks.eu.Vill du vara med och göra Strand-Bulletinen?

Redaktionen behöver förstärkning. Kan du skriva, fota och/eller layouta är du välkommen att höra av dig till redaktionen på info@strandbaden.info.

Det här är ett bra tillfälle för dig – ung som gammal – som vill veta hur man gör ett nyhetsbrev hela vägen från idé till läsare.Sista chansen!

Inför årsmötet den 10 april räknar vi antalet hushåll som har betalat medlemsavgift i Strand­badens Byaförening för år 2022.

Nu hoppas vi att du som ännu inte betalat gör det innan årsmötet så att vi kan presentera ett riktigt bra resultat med många nya medlemmar.

Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll.

Bankgiro 5559-7306
Swish 123-562 54 47
Ange namn och adress.

Tack för att du stöttar vår by!

PS: Om du tecknat Kullabygdens Byaför­eningars Elavtal med Dalakraft ska du redan ha betalat medlemsavgift för de tre år avtalet omfattar, dvs 2020, 2021 och 2022.Du är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.


Dagordning
vid årsmötet 10 april 2022

1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Upprättande av förteckning över de
närvarande medlemmarna
4. Val av två justerare som jämte mötets ordförande justerar mötets protokoll, inkl rösträkning
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om mötets stadgeenliga
utlysande
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av styrelse:

Jämna år väljs:
– ordförande på ett år
– sekreterare på två år
– en till tre ledamöter på ett år

Udda år väljs:
– ordförande på ett år
– vice ordförande på två år
– kassör på två år
– en till tre ledamöter på ett år

11. Val av två revisorer
12. Val av valberedning som skall bestå av minst två medlemmar varav en skall
vara sammankallande
13. Fastställande av medlemsavgifter för 2023. Medlemsavgift för innevarande år (2022) är 100 kr/hushåll.
14. Motioner och övriga medlemsförslag lämnas skriftligen till någon i styrelsen senast två veckor före mötet.
15. Övriga ärenden
16. Mötet avslutas


Välkommen
söndag 10 april kl 13

till Beach House, Destination Strandbaden (f d ”kyrkan”).


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!