Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hållbara matvägar är det möjligt?

Jo, det finns mer hållbara matvägar! Ökad effektivitet, ökad samverkan och minskat spill är några av de faktorer som spelar roll för miljöpåverkan. Och det verkar kunna gå hand i hand med många andra hållbarhetsaspekter som djurvälfärd, produktionskostnader i jordbruket och produktsäkerhet.

Vad har vi gjort?

Om vi tar alla realiserbara miljöförbättringar vi känner till och kombinerar dem i livsmedelskedjan – hur mycket mindre blir miljöpåverkan då? En viktig förutsättning är att våra förslag inte ska försämra produktkvalitet, produktsäkerhet eller djurvälfärd. Risken för negativa konsumentreaktioner ska bedömas och slutligen får inte produktionskostnaderna öka nämnvärt.

Vi har utgått från tre olika målbilder: Ekosystem, Växtnäring och Klimat.

Tre mycket konkreta produktionssystem för sex baslivsmedel har beskrivits i detalj genom hela produktionskedjan från jord till butik. Sedan har vi bedömt deras miljöpåverkan, vilka övriga konsekvenser man kan förvänta sig samt ekonomiska konsekvenser (för primärproduktionen).

Nu är resultaten klara och en fullständig beskrivning finns i vår slutrapport

Några slutsatser!

  • Det finns stor potential till miljöförbättringar baserat på dagens kunskap och teknik, utan ökade produktionskostnader!
  • Den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för djurproduktionen är ökad effektivitet i hela kedjan, främst i lantbruket. Detta kräver dock betydande insatser, exempelvis i form av kompetensutveckling.
  • Scenarierna är inte slutgiltiga, kombinationer är möjliga och sannolikt önskvärda
  • Det finns konflikter mellan olika miljömål, t.ex. ökat bruk av naturbetesmark och målet att minska klimatpåverkan från nötköttsproduktionen.

Sex viktiga livsmedel har studerats:

Kycklingfilé

Förbättringarna beror framförallt på att foderproduktionen effektiviseras. Mängden foder per kg kött ökar en aning, t.ex. när sojan ersätts av andra fodermedel. Ökad användning av syntetiska aminosyror gör att mindre proteinfoder krävs.

Mellanmjölk

Den ökade avkastningen per ko är en viktig orsak till förbättringarna, liksom val av bättre fodermedel och minskat fodersvinn. Kopplingen till nötköttsproduktionen är viktig, och en ökad mjölkavkastning per ko innebär ökat behov av dikobaserad nötköttsproduktion. Detta gör att nötköttets miljöpåverkan ökar. I leden efter gården bidrar fossilfri el och biobränslen, energibesparing i ostproduktionen samt minskning av svinn.

Rökt skinka

Miljöpåverkan från produktionen av rökt skinka sker främst via foderproduktion och gödselhantering. Minskat svinn, minskat foderspill och ökat utbyte påverkar också. Förbättringarna sker bl.a. genom lägre kvävehalt i fodret, färre djur och täckning av gödselbehållarna med plastduk.

Styckbröd

Ökade skördar utan motsvarande ökning av insatsmedel förklarar mycket av förbättringarna. Detta är möjligt genom bättre växtföljder och mer behovsanpassad växtnäringstillförsel, bl.a. precisionsgödsling. Införandet av klimateffektiv gödsel minskar klimatpåverkan. I bageriet görs stora energibesparingar med ny teknik, dessutom är energin fossilfri.

Ryggbiff

Miljöpåverkan från nötköttsproduktion är komplex eftersom den interagerar med mjölkproduktionssystemet. Scenariot Ekosystem faller mindre väl ut här, bl.a. beroende på stor användning av naturbetesmark. Alla scenarier ger lägre dödlighet vilket minskar miljöpåverkan, alla kategorier. Nötkött från mjölkproduktionen blir "miljöbilligare" eftersom mjölkkor både producerar mjölk och kött.

Lagrad ost

Förbättringarna är till absolut största del beroende på förbättringar i mjölkproduktionen. Övriga åtgärder som bidrar är fossilfri el och biobränslen, energibesparing i ostproduktionen samt minskning av svinn i lager och bitning.


Vill du veta mer?

Projektet Hållbara matvägar syftar till att sammanställa vetenskaplig och praktisk kunskap om hur livsmedelsproduktion, från jord till bord, kan bli mer miljömässigt hållbar. Du hittar mer information om projeket och våra slutrapporter på hemsidan


Finansiärer

Hållbara matvägar är ett TvärLivs-projekt som finansieras gemensamt av nationella och regionala forskningsfinansiärer och näringslivet: Vinnova, Västra Götalandsregionen, Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och LRF.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en av våra intressenter eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Detta nyhetsbrev kommer bara ut en gång och går därför inte att prenumerera på. Skulle du ändå vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!