Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från Läkare för Miljön

Bästa medlemmar!


Färdplan för Sjukvården behövs.

Den 22 mars hade Fossilfritt Sverige sin vårkonferens. Det är ett statligt initiativ för att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland och leds av den entusiastiske Svante Axelsson. Initiativet riktar sig främst mot näringslivet och kommunerna, men LfM stödjer inititiativet, även om vår verksamhet orsakar föga fossila utsläpp.

Under Svantes ledning har 22 färdplaner för fossilfrihet utarbetats för olika branscher. Det är tunga branscher som Stålindustrin, Cementindustrin, Åkerinäringen och Dagligvaruhandeln, exempelvis. Planerna anger hur och när respektive bransch avser att verksamheten skall vara helt fossilfri. De innehåller uppgifter om vilka politiska beslut som krävs för att målen skall uppnås och är nu överlämnade till regeringen. De 22 branscherna arbetar vidare med sina färdplaner.

Sjukvården har tyvärr ingen färdplan trots att vi är en verksamhet som släpper ut avsevärda mängder klimatgaser från fossil energi: drygt 4 % av Sveriges utsläpp och 20 % av den offentliga sektorns. Flera regioner, t ex Skåne, arbetar för att minska sina utsläpp och SKR arbetar för klimatsmart upphandling, men någon  samlad färdplan som anger när sjukvåden i Sverige skall vara fossilfri finns inte.

Ett intressant projekt pågår i Region Värmland. Där finns två gröna vårdcentraler, en i Karlstad och en i Edadär man försöker minska klimatavtrycket så mycket som möjligt. En av LfMs kontaktpersoner för lokalföreningen i Värmland, Ulrika Nyhammar, är projektledare. På Nya Karolinska (NKS) finns green teams på flera teman/kliniker, som tillkommit på initiativ av vår ordförande Maria Wolodarski.

Sven Blomqvist, styrelseledamot LfM


LfMs årsmöte

Sista onsdagen i mars hölls årsmötet digitalt via Zoom. 23 medlemmar deltog.

Före mötet föreläste Gunnar Westberg. Han berättade om SLMKs (Sv. Läkare mot kärnvapen) imponerande historia med bl a delaktighet i två Nobelpris. Gunnar har varit aktiv alltsedan föreningen startade 1981. Han sade att risken för kärnvapenkrig var ganska stor fram till 1986 då presidenterna Reagan och Gorbatjov skrev under ett avtal om att ett kärnvapenkrig aldrig får äga rum och att kärnvapen skall avskaffas till år 2000. Så har som bekant inte skett och antalet kärnvapenmakter har utökats. Gunnar anser att det är en skam att Sverige inte skrivit på FN-konventionen mot kärnvapen. SLMKs budskap är tyvärr nu åter högaktuellt då Putin hotat med kärnvapen i samband med kriget i Ukraina. Gunnars slutbudskap både till SLMK och LfM är att i sin argumentation hålla sig strikt till vetenskap och sin medicinska kompetens för fortsatt trovärdighet.

Vid årsmötet valdes flera nya ledamöter till styrelsen. Ida Persson är ST i allmänmedicin och har i flera år lett den mycket aktiva lokalföreningen i Skåne. Julia Cromvik är hematolog och forskare i Göteborg. Johan Bergengren läser på termin 4 i Uppsala och blir studentrepesentant. Agnes Lundborg Ander läser termin 10 i Göteborg och gör nu examensarbete i Tanzania (deltog därifrån i mötet!). Victoria Carxon gör AT i Torsby och blir adjungerad till styrelsen. Maria Wolodarski fortsätter som ordförande och Carl Gustaf Elinder som kassör. Ingrid Mobacke blir vice ordförande. Den nya styrelsen presenteras närmare på hemsidan lakareformiljon.se  Som synes fortgår föryngringen av styrelsen och vi är extra glada att två studenter numera ingår.

Björn Fagerberg,Ylva Olerud, Linda Morén och Caisa Laurell avgick ur styrelsen. Eftersom årsmötet var digitalt kommer dessa att avtackas vid terminens sista styrelsemöte i början av juni som äger rum på Sv Läkaresällskapet i Stockholm.


Gick av stapeln 2-3/4 på Kulturhuset i Stockholm. Det är en generalmönstring av klimatsverige inför valet i höst. Alla var där och så även LfM. Vi hade ett informationsbord utanför föreläsningssalen som ordnats av Anne v Heideman. Det var faktiskt ganska välbesökt och kopior på såväl vår del av "Människan i klimatkrisens tid" som "Hållbar sjukvård" hade en strykande åtgång. Det förstnämnda projektet var föremål för ett seminarium där Maria Wolodarski deltog.

Anne von Heideman, Margareta Falk-Hogstedt och Maria Wolodarski i vimlet.
Maria Wolodarski deltog i symposiet som leddes av Charlotta Brask

Det var många intressanta symposier och föreläsningar och mycket kan ses via klimatriksdagens hemsida: klimatriksdagen.se  En föreläsning som var ganska upplyftande hölls av Ingmar Rentzhog från wedonthavetime.org  Han visade att det faktiskt hänt ganska mycket på klimat- och omställningsområdet. Bl a produceras nu mer förnybar el i Europa jämfört med fossil. Nästa år blir det billigare att producera elbilar än fossildrivna. 

Våra motioner blev inte antagna, men de som röstats fram inom de olika kategorierna skall så småningom lämnas över till politikerna. De finns på klimatriksdagen.se under Vinnanade motioner. Även den Åtgärdsplan för klimatet som arbetats fram skall överlämnas inför valet.

Vid avslutningen fylldes scenen av Adolf Fredriks musikklasser med demonstrationsplakat. Det är ju det uppväxande släktet saken gäller.

April 2022


Ändrad adress?

Glöm inte meddela ändrad e- och postadress till info@lakareformiljon.se.


Dags att betala medlemsavgiften 2022!

Det är lätt att betala men också lätt att glömma.

Läkare 200 kr
Studerande 100 kr

Plusgiro 14 43 65-4

Swish 123 458 57 09

Glöm inte namn och e-post!Stockholm +50

Som tidigare meddelats  är det i år 50 år sedan den första miljökonferensen i FN-regi i Stockholm. Därför anordnas en ny konferens i början av juni med Sverige och Kenya som värdar. Den riktar sig till ländernas delegationer, men liksom vid det ursprungliga mötet anordnas en alternativ sidokonferens benämnd Folkets Forum av olika ideella organisationer i ABF-huset i Stockholm 31/5 - 1/6. Se vidare:  stockholmplus50.se/sv/folkets-forum  Nätverket ordnar även upptaktsmöten och 4 maj kommer vår rapport "Människan i klimatkrisens tid" att presenteras av Per Broman från LfM och Anna Grönberg från Klimatpsykologerna. 


Världsmiljödagen

Infaller 5 juni. Den instiftades vid FNs miljövårdskonferens i Stockholm 1972. Sverige är i år värd för Världsmiljödagen och dess motto är: Only One Earth", samma som för ovan nämnda jubileumskonferens. I samband med detta ordnas en utställning om Biologisk mångfald på Skansen i Stockholm.


Inget avloppsslam på jordbruksmark!

Sedan flera år pågår en infekterad debatt om spridning av slam från kommunernas avloppsreningsverk på böndernas åkrar. Det är en restprodukt efter fullbordad avloppsrening. Å ena sidan finns Svenskt Vatten, en branschorganisation för reningsverken, som hävdar att slammet, som innehåller gödning i form av kväve och fosfor, i övrigt är ofarligt vid livsmedelsproduktion. Å andra sidan finns flera olika miljödebattörer, bl a Bertil Hagström från LfM, som anser spridning högst olämplig då slammet innehåller allt som reningsverken inte klarar av, t ex kadmium, läkemedelsrester m fl miljögifter. Ett flertal debattartiklar har skrivits, varav en del finns på vår hemsida. Även vår systerorganisation, Ingenjörer för Miljön (IfM) har engagerat sig i frågan. IfM har nu anmält Svenskt Vatten till Konsumentverket/Konsumentombudsmannen för vilseledande information om slammets ofarlighet. LfMs styrelse har, efter diskussion, beslutat ställa sig bakom anmälan.


Läkare för Miljön

Hållbar utveckling för bättre folkhälsa

www.lakareformiljon.se

Facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!