Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

KA-nytt nr 1/2022

Detta utskick innehåller information om SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL, nyheter samt rättsfall. 


Information från SBR

SBR startar ny expertgrupp för tekniska specialister

Expertgruppen för Tekniska specialister har bildats med syftet att ännu bättre synliggöra och marknadsföra SBRs medlemmars specialistkunskaper, utveckla kunskap i branschen och skapa en ännu bättre byggprocess.

Läs mer om gruppen och hur du ansöker här


SBRs konsult- och kontorsansvarsförsäkring

Du vet väl att alla plusmedlemmar i SBR får möjlighet att teckna vår unika försäkring för tekniska konsulter?

Med SBRs försäkring kommer bla:

  • Skaderegleringsjurister i toppklass
  • Konkurrenskraftigt pris
  • Lägre skyddsklass för hemmakontor
  • Nyckelförlust upp till 2 miljoner

Läs mer här


Information om SBR och SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL

Styrelsen för SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL består av:

Mats Löfgren – ordförande

Said Elmi – styrelseledamot

Carina Friberg - styrelseledamot


Ansökan medlemskap i SBRs expertgrupp för kontrollansvariga enligt PBL

KA-gruppen är ett nätverk och kompetensforum för Kontrollansvariga enligt Plan- och Bygglagen, och som uppfyller SBRs särskilda krav.

Gruppens uppdrag är i korthet att:

  • erbjuda sina medlemmar hjälpmedel för att effektivt bedriva KA-uppdrag
  • löpande informera medlemmar om förändringar i lagstiftning och utvecklingen i branschen, inklusive byggprodukter och arbetsmetoder
  • erbjuda medlemmar symposier för uppdatering och uppgradering i syfte att öka deras värde för uppdragsgivare, och ge dem ett ökande försprång i förhållande till icke anslutna kontrollansvariga
  • tillhandahålla support avseende bygglagstiftning, byggfrågor och entreprenadjuridik.
  • informera myndigheter och uppdragsgivare om medlemmarnas kunskap och kompetens

Medlemskap ger tillgång till gruppens nätverk, rådgivning, marknadsföringsstöd och löpande information. Som medlem kan du också få möjlighet att medverka i gruppens arbete.


Nyheter

Lagrådsremiss, ändringar i PBL

Regeringen föreslår ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) som syftar till att förenkla, förtydliga och effektivisera tillsynsarbetet inom byggnadsnämndens ansvarsområde.

Förslagen innebär bland annat att det uttryckligen ska framgå av lagen att när ett tidsbegränsat bygglov gått ut ska den plats eller det byggnadsverk som lovet avser återställas till samma skick som innan åtgärderna som lovet avser vidtogs.

Det ska även framgå av ett beslut om lov och startbesked när en åtgärd får påbörjas. Vidare måste varje del av en åtgärd omfattas av ett startbesked för att få påbörjas. Möjligheten för tillsynsmyndigheten att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen utvidgas. Det ska vidare framgå uttryckligen av lagen att ett rivningsföreläggande ska föregås av ett föreläggande att sätta det aktuella byggnadsverket i stånd. Möjligheten utökas också för byggnadsnämnden att förelägga om stängsel vid säkerhetsbrister.

 Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.


Remisser från Boverket

Ändringar i EKS avd. D

Boverket föreslår bland annat ändringar i EKS Avdelning D, så att kraven på beständighet kan uppfyllas med betong innehållande cement med större andelar alternativa bindemedel jämfört med portlandcement.

”Utan ändringen försvåras möjligheten till reduktion av utsläpp av koldioxid från betongtillverkning och Sveriges mål om att minska utsläppen av växthusgaser blir därmed svårare att nå.”

De ändrade reglerna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Remissvar kan skickas till Boverket till och med den 4 mars 2022.

Läs mer här


Annons:


Nya föreskrifter och allmänna råd om energimätning

Boverket föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader. De föreslagna föreskrifterna ersätter gällande föreskrifter med samma namn. Bakgrunden är att regeringen lämnat förslag till ny lag och förordning om energimätning i byggnader.

Den nya lagen och förordningen föreslås implementera ändringar i EU:s direktiv om energieffektivitet som berör individuell mätning och debitering av värme och tappvarmvatten i flerbostadshus.

Nya föreskrifter om mätsystem, fakturerings- och användningsinformation samt kostnadsfördelning införs. De nya reglerna föreslås träda i kraft under våren eller försommaren 2022. Samtidigt upphävs Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2020:3) om energimätning i byggnader.

Inga övergångsbestämmelser föreslås

Remissvar kan skickas till Boverket till och med den 1 mars 2022.

Läs mer här


Rapporter från Boverket

Boverket och Statens haverikommission – förslag på kompetenskrav för konstruktörer efter takrasen

Under de senaste åren har det i Sverige skett ett flertal rasolyckor, däribland kollapsen av Tarfalahallen i Kiruna 2020 som utretts av Statens haverikommission och bland annat ledde till att de gav ett antal rekommendationer för hur reglerna om kontroll av bärförmåga bör ändras.

”De lärdomar som kan dras av varje rasolycka tenderar inte göra tillräcklig skillnad för att få ett upphörande, varför någon form av formella åtgärder synes nödvändigt. De åtgärder som Statens haverikommission rekommenderar bedömer Boverket skulle innebära en kraftig minskning av rasolyckor och andra betydande konsekvenser av fel, brister och skador i bärverk.”

”Vi bedömer även att ett formellt krav på verifierad kompetens inom dimensionering för bärförmåga skulle ge en betydande kompetenshöjning inom konstruktionsbranschen i Sverige. Både de personer som låter verifiera sin kompetens för att bli kontrollant och de som kontrolleras torde på ett tydligare sätt än idag behöva underbygga sina insatser utifrån kompetens i sakfrågorna. På sikt kan man förvänta sig en kompetenshöjning som skulle ge en ökad internationell konkurrenskraft för den svenska konstruktionsbranschen.”

Läs mer här


Rättsfall

Avgöranden

Här hittar du länkar till publicerade avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen. De avgöranden som anses ha en särskild betydelse som vägledning vid bedömning av likartade frågor i framtiden läggs in i Sveriges Domstolars databas för vägledande avgöranden.

Läs mer här


Vattensalamander stoppar nybyggnad av enbostadshus

” Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus eftersom det inte fanns tillräckligt underlag för en prövning av platsens lämplighet med hänsyn till en skyddad art enligt 4 § artskyddsförordningen.”

Läs mer här.


Tillåtet med kök och badrum i uthus

”Flygfotografier och andra bilder som åberopats av nämnden visar att de olika byggnadsdelarna uppförts i ett sammanhang samt att de är sammanbyggda och tillsammans bildar en byggnadsvolym som varken till utformning eller storlek överensstämmer med den carport som de fått startbesked för.

Den omständigheten att slutbesked getts för carport utifrån lämnade uppgifter om att startbeskedet följts eller vad som i övrigt framkommit i målet föranleder inte någon annan bedömning. Åtgärden är därmed att betrakta som nybyggnad i sin helhet av en komplementbyggnad om ca 40 kvm som enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 PBL kräver bygglov”

Läs domen här


Planstridigt med LSS-boende på mark reserverat för barnstuga

Mark- och miljööverdomstolen anser att nybyggnad av ett s.k. LSS-boende strider mot detaljplanen och användningsbestämmelsen ”barnstuga” och att det utgör en avvikelse som inte är förenlig med planens syfte.

Läs mer här


Följ oss gärna på sociala medier för fler uppdateringar om branschen och SBR!

facebooklinkedin

SBR Byggingenjörerna AB, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!