Nyhetsbrev med senaste nytt. Har du problem att läsa det, klicka här

Nyhetsbrev September - Oktober 2021

 

 
Skattepunkten AB
 
 

Enklare skatteregler vid tillfälliga uppdrag på annan ort

Regeringen har föreslagit att skattereglerna för personal som har tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort förenklas. Regeländringen innebär exempelvis att personal som hyrs in för tillfälliga uppdrag och anställningar på annan ort ska kunna få ersättning för exempelvis mat och boende skattefritt, enligt samma princip som gäller för tjänsteresor. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas första gången på kostnadsersättning för arbete som utförs efter den 31 december 2021. 

 
Läs mer
 

Ny anmälan om avstämning är nu möjlig

Riksdagen har beslutat om en ny tillfällig lag som ska göra det möjligt för arbetsgivare att lämna in en ny anmälan om avstämning vid korttidsarbete om en sådan anmälan inte har lämnats in i tid.

 
Läs mer
 

Ny lag avseende källskatt på utdelning 

Regeringen har överlämnat 2022 års budgetproposition till riksdagen. Av denna framgår att regeringen kommer att föreslå att den nuvarande kupongskatten ersätts med en ny källskatt på utdelning till utländska personer som sker efter den 31 december 2023. Kupongskatt är en skatt i Sverige som träffar en person som erhåller utdelning från svenskt aktiebolag men som inte är bosatt i Sverige och inte heller skattskyldig i Sverige. Regeringen vill nu att skatten ska benämnas källskatt på utdelning istället för kupongskatt och att skattesatsen fortsatt som utgångspunkt ska vara 30 procent på utdelningen. 

 
Läs mer
 

Förslag om avskaffad reklamskatt till riksdagen

Reklamskatten har tidigare vid flera tillfällen sänkts och redan 2002 tillkännagav riksdagen att reklamskatten på sikt kommer att avvecklas. Nu verkar tiden vara mogen för ett avskaffande. Regeringen har överlämnat ett förslag till riksdagen om att avskaffa reklamskatten från och med år 2022.

 
Läs mer
 
 

Skattereduktion för företag som köper inventarier under 2021

Riksdagen har nyligen beslutat att införa en tillfällig skattereduktion för inventarier som köps in till ett företag. Alla fysiska och juridiska personer som har inkomst av näringsverksamhet har rätt till denna skattereduktion. Skattereduktionen gäller för inköp som sker under hela 2021 och  uppgår till 3,9 procent av inköpspriset.

 
Läs mer
 

Ändring av lagen om alkoholskatt 

Inom EU har det beslutats om vissa ändringar av det ena alkoholskattedirektivet. Med hänsyn till ändringarna har lagrådet i en remiss beslutat att genomföra dessa ändringar och vissa andra ändringar i lagen om alkoholskatt.  Ändringarna avser bland annat en möjlighet för svenska alkoholproducenter att få intyg som underlättar hanteringen av vissa skattenedsättningar i andra EU-länder.

 
Läs mer
 
Start typing something...
Start typing something...

Att vägra avdrag för ränteutgifter enligt undantagsregeln strider mot EU-rätten

Huvudregeln är att ett företags ränteutgifter ska dras av från dess inkomster. Företag som ingår i samma koncern får dock bara under vissa särskilt angivna förutsättningar dra av ränteutgifter som avser en skuld till ett annat företag i koncernen. Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att det strider mot EU-rätten att vägra det aktuella bolaget i målet avdrag för ränteutgifterna med stöd av  undantagsregeln.

 
Läs mer
 

Vilken betydelse har en registrering till mervärdesskatt vid bedömningen av rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt?

HFD har prövat vilken betydelse en registrering till mervärdesskatt har vid bedömningen av rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt. Enligt HFD är Skatteverkets beslut om registrering en bekräftelse på att Skatteverket vid tiden för beslutet har bedömt att någon är skattskyldig och bedriver ekonomisk verksamhet. Avdrag för ingående mervärdesskatt kan därför inte vägras på den grunden att verksamheten inte uppfyller förutsättningarna för att vara en ekonomisk verksamhet enligt HFD. I målet beviljades bolaget därmed avdrag för ingående mervärdesskatt.

 
Läs mer
 

Tillträde till klätterbanor omfattas av 6 % mervärdesskatt

Enligt mervärdesskattelagen ska mervärdesskatt debiteras med 6 procent av beskattningsunderlaget för omsättning av tjänster varigenom någon bereds tillfälle att utöva idrottslig verksamhet. Skatterättsnämnden har fastställt att ett bolag som tillhandahåller tillträde till klätterbanor omfattas av den reducerade skattesatsen för tjänster inom idrottsområdet. Bolagets tillhandahållande karaktäriseras huvudsakligen av att ge besökarna möjlighet att utöva fysisk träning eller andra fysiska aktiviteter.

 
Läs mer
 

Exempellista för friskvårdsbidrag tas bort

Skatteverket har länge tillhandahållit en publicerad  exempellista över godkända friskvårdsaktiviteter. Exempellistan kommer att tas bort vid årsskiftet vilket beror på att listan går att missuppfatta som en komplett lista över godkända aktiviteter, vilket den inte är. Precis som tidigare kommer det vara innehållet som avgör om en aktivitet skattefritt kan bekostas med friskvårdsbidrag.

 
Läs mer
 
 

Skattepunkten AB

Har ni frågor, tveka inte att höra av er.

Skicka ett mejl genom vårt

Kontaktformulär

Vill ni registrera er som kund i ett skatteärende gör ni det här:

Kundregistrering

Besöksadress

Fiskebäcks hamn 34

426 58 Västra Frölunda

Postadress

Per Wickenbergsgatan 1
217 54 Malmö

Org. nr. 556624-4876

Hemsida: www.skattepunkten.se

Blogg om de senaste skattenyheterna och

diskussionsforum: www.skatter.se

I vårt forum kan ni utan kostnad med vissa begränsningar få svar på skattejuridiska frågor från meriterade skattejurister.

www.skattepunkten.se

www.skatter.se

 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.