Välkommen till Anhörig- och kunskapscenters nyhetsbrev!

I nyhetsbrevet vill vi belysa teman ur anhörigas perspektiv och ge inblick i anhörigas olika livssituationer. Vi vill också förmedla information om aktuell forskning och insatser till stöd för anhöriga på nationell, regional och lokal nivå.


✦ TEMA ✦
Efter pandemin


Den 29 september upphävs de flesta restriktioner som vi haft på grund av pandemin och vi börjar kunna återgå till ett mer normalt sätt att leva. Pandemin har inneburit konsekvenser för många anhöriga. I det här numret av vårt nyhetsbrev vill vi presentera resultat från några av de olika kartläggningar som gjorts kring pandemins påverkan.

Vi vill också berätta om nya medarbetare på Anhörig- och kunskapscenter och tipsa om utbildningar, grupper och tematräffar som vi erbjuder under hösten, då vi äntligen börjar kunna mötas igen ”på riktigt”.


Anhörigas insatser mer omfattande

Nationellt kompetenscentrum anhöriga presenterade sin kartläggning över pandemins konsekvenser för anhöriga i mars 2021. Kartläggningen är resultatet av enkätsvar från 598 anhöriga och 216 anhörigkonsulenter samt sex digitala fokusgrupper med sammanlagt 51 anhörigstödjare från offentlig och ideell sektor. Kartläggningen visar när det gäller anhörigas situation att det sociala nätverket minskat samt att hälsan, ekonomin och livskvaliteten försämrats under pandemin. Anhöriga har gjort allt mer omfattande insatser som en konsekvens av inställda aktiviteter för den närstående, men också av rädsla för smitta. Det har funnits tveksamhet till hemtjänst och dagverksamhet. Det har även förekommit att man tagit hem sin närstående från boende då man varit rädd att personen skulle bli sjuk. Studien visar att 56% av de anhöriga upplevde att den egna hälsan försämrats under tiden. Den psykiska hälsan mer än den fysiska.

På många håll har anhörigstödet minskat, ställts in eller skjutits upp. Det visar att tjänsterna som erbjuds inte är anpassade efter behov som kan uppstå under en kris. Digitalt stöd har utvecklats, men sådant stöd kräver fungerande IT-plattformar och support från IT-avdelningar i kommunerna. En del anhörigkonsulenter har fått andra arbetsuppgifter under pandemin vilket inneburit färre personer som arbetat med konkret stöd till anhöriga. Social distansering och stängda mötesplatser har gjort det svårare att nå nyblivna anhöriga. Man har också sett en ökad frekvens av stödsamtal via telefon samt walk-and-talk-möten. Läs hela rapporten här.


Familjer hårt drabbade

Riksförbundet Attention konstaterar att personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och deras familjer drabbats hårt under pandemin. Cirka 1500 av Attentions medlemmar besvarade enkäten som ligger till grund för rapporten. Av dem var 95% anhöriga. Många har upplevt en stark känsla av ensamhet och oro och har haft svårt att få stöd i sin situation. Familjelivet frestar på när fler är hemma samtidigt och exempelvis mor- och farföräldrar har inte kunnat avlasta som de kanske gör i vanliga fall. 

Barn och unga med NPF har drabbats särskilt då aktiviteter ställts in och skolor haft distansundervisning. Föräldrar har tvingats ta ett större ansvar för barnens skolgång vilket påverkat deras arbete, ekonomi och familjesituation. Många upplever också att stöd från samhällets sida tagit längre tid att få och/ eller uteblivit under pandemin. Attention ser att den fysiska och psykiska hälsan blivit sämre hos många med NPF och deras anhöriga. Samtidigt har situationen med hemarbete ökat flexibiliteten och minskat stressen i vardagen för en del. Läs rapporten ”Det mesta har ställts in” i sin helhet här.


Försumma inte missbruksvården!

I en debattartikel i nyhetstidningen Dagens samhälle , september 2020, beskrev Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell och ANDTS-samordnaren Lina Pastorek hur kommuner, regioner, socialchefer och beroendeverksamheter lyft en oro över att rätt vård och stöd till personer med missbruk, beroende och samsjuklighet riskerar att dröja i och med pandemin. Misstanke finns att tröskeln för vård och behandling kan ha höjts.  Även i Socialstyrelsens register syns att vårdtillfällena har minskat vilket kan bero på att människor haft svårare att få vård eller att många har avstått. Man pratar även om att samordningen av insatser från hälso-och sjukvården respektive socialtjänsten behöver utvecklas. Arbete med att identifiera skadligt bruk för att förhindra beroende måste också förbättras. Viktigt är att fler med exempelvis riskfull alkoholkonsumtion uppmärksammas redan i primärvården. Vi har också en hög narkotikadödlighet i Sverige och det behövs ett starkt förebyggande arbete inom skola, socialtjänst och polis. Fungerande samverkan har stor betydelse för personerna med missbruk, beroende och samsjuklighet. Det är hög tid att samordningen mellan socialtjänst, psykiatri och primärvård stärks. Läs hela debattartikeln här.

Runt varje person med missbruk finns vanligtvis ett antal anhöriga; föräldrar och syskon. Det kan röra sig om 4-5 personer/ person med missbruk eller beroende, som indirekt påverkas när vård och behandling dröjer. Så länge pandemin pågår är det viktigt att behov av stöd också hos de anhöriga uppmärksammas. På Anhörig- och kunskapscenter kan anhöriga få stöd genom enskilda samtal och anhöriggrupper.


Huskurer för ett ökat välbefinnande

Många anhöriga kan ofta befinna sig i en stressad situation, något som kan påverka den psykiska hälsan och livskvaliteten. Att motion, frukt och grönt är ett bra sätt att stärka sin fysiska hälsa känner de flesta till, men man kan även stärka sin psykiska hälsa. Sveriges Kommuner och Regioner har i samarbete med flera andra aktörer tagit fram ”huskurer” för ett ökat välbefinnande. ”Huskurerna” hjälper dig att ta hand om dig själv på bästa sätt även i en svår anhörigsituation. Här är fem ”huskurer” för ökat välbefinnande:

  • Bli andfådd minst varannan dag – fysisk aktivitet minskar stressnivåer och hjälper oss att reglera känslor .
  • Skapa tid för återhämtning – sömn och vila hjälper vår hjärna att rensa bland intryck. Avsätt tid och skapa rutiner för avkopplande aktiviteter.
  • Prata med någon varje vecka – försök att ringa, chatta eller träffa en bekant minst en gång i veckan.
  • Följ ditt hjärta – hitta de små sakerna som ger glädje och mening. Utforska vad du behöver och vill ha mer av i livet.
  • Tro inte på allt du tänker – du är inte dina tankar – vi tänker cirka 60 000 tankar per dag. Många av dessa tankar är samma tankar som kommer igen, och det är inte alltid de stämmer.

Läs mer om huskurerna här.


Nya anhörigkonsulenter på Anhörig- och kunskapscenter

De senaste månaderna har tre nya anhörigkonsulenter börjat arbeta på Anhörig- och kunskapscenter.

Petra Ottosson har tidigare arbetat som distriktssköterska på vårdcentral samt inom barn- och ungdomspsykiatrin. Tjänsten på Anhörig- och kunskapscenter lockade Petra då hon, i enskilda samtal och grupper, får möta både barn och ungdomar som är anhöriga, såväl som anhöriga till äldre personer. Fritiden ägnar Petra åt djur och natur och att umgås med vänner.

Claes Nilsson har arbetat större delen av sitt yrkesverksamma liv inom social verksamhet och där mött både ungdomar och vuxna. Han har lång erfarenhet av missbruksbehandling, vilket han ser som värdefullt när han nu ska möta anhöriga. Han har ett stort sportintresse, speciellt fotboll och ishockey. Claes kommer främst att stödja anhöriga till personer med missbruksproblematik.

Carina Bokull har arbetat länge inom psykiatrin med människor i olika åldrar. Hon har även arbetat på habiliteringen och som kurator på vårdcentral. Carina är socionom och ser fram emot att på Anhörig- och kunskapscenter få stödja anhöriga till personer med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Fritiden ägnar hon främst åt sin trädgård och att umgås med sin familj.

Vi hälsar alla nya medarbetare välkomna till Anhörig- och kunskapscenter!


På gång på Anhörig- och kunskapscenter

6 oktober Nationella anhörigdagen – vi uppmärksammar dagen med Öppet Hus på Anhörig- och kunskapscenter kl. 13:00-16:00. Anhöriga, personal och övriga intresserade hälsas välkomna. Ingen anmälan behövs.

19 oktober ME WE - kl. 17-19 börjar en ny grupp för ungdomar som lever nära någon som är sjuk eller har ett missbruk. Gruppen kallas ME WE och vill främja unga omsorgsgivares psykiska hälsa och välbefinnande. Vi träffas totalt åtta gånger. Läs mera om ME WE här. Samt på vår hemsida. Anmälan.

28 oktober  Familjens jurist – tematräff kl. 15:00-16:30 för anhöriga kring arvsordning, testamente, framtidsfullmakt mm. Anmälan.

29 oktober En vandring med livet i centrum – kl. 13:00-16:00 träffas vi vid Abborreberg och går en tre kilometers vandring med pauser för reflektion och samtal kring balans i livet. Vandringen är för dig som är anhörig och vill ha en eftermiddag för återhämtning. Anmälan.

15 november Samhällets insatser – tematräff kl. 17:00-19:00 för dig som har ett barn/ungdom med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Anmälan.

Mer information om aktiviteterna samt för anmälan se vår hemsida: www.norrkoping.se/anhorigcenter


Besök vår hemsida

Börja prenumerera

Anhörig- och kunskapscenter finns till för dig som hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående och själv behöver stöd för att orka. Vi vänder oss till alla anhöriga oavsett ålder.

Telefon: 011-15 54 30

E-post: anhorigstod@norrkoping.se

Adress: Anhörig- och kunskapscenter, Drottninggatan 32, 602 24 Norrköping

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!