Syftet med Barn- och ungdomsnätverkets nyhetsbrev är att sprida nätverkets arbete samt informera om barn- och ungdomsarbetet regionalt och nationellt. 

Nätverket ska samordna, sprida och implementera det arbete som görs med ungdomar i länets kommuner. Vi samordnar utbildningsinsatser kring ungdomsfrågor, utifrån önskemål. I uppdraget ingår också att organisera arbetet med ungdomsenkäten LUPP som genomförs i länet vart tredje år. Genom nätverket har vi nu kunna utbilda 41 barnrättskoordinatorer som är ett stöd till kommunerna för barnrättsarbetet. Läs mer på vår hemsida!

Länets samtliga tolv kommuner ingår i nätverket samt Länsstyrelsen Kalmar län - tillsammans skapar vi nya möjligheter för unga i länet!Från vänster: Kerstin Rollsjö, Kulturkoordinator-Kommunstyrelsens förvaltning, Lisa Lidström Utredningssamordnare – Barn- och utbildningsförvaltningen och Hanna Torstensson Utvecklingsledare -  Socialförvaltningen

Västerviks representanter i Barn-och ungdomsnätverket

Är det något från senaste Lupp-resultatet som er kommun valt att fokusera på och som ni jobbar vidare med?

Vi fokuserar just nu på LUPP 2021! Det ska bli spännande att utifrån årets resultat se eventuella förändringar i våra ungas  upplevda livssituation, jämfört med LUPP 2018.

I vår styrgrupp för barn och unga arbetar vi med barnkonventionen och framför allt delaktighetsfrågor. En genomlysning av kommunens Ungdomsråd genomförs med utgångspunkt tänk nytt och tänk om, inte minst efter pandemin.

Vad är det första du tänker på när du tänker på Barn- och ungdomsnätverket?

Det är en styrka att det finns representanter från alla länets kommuner i nätverket och med det en bred kompetens. I nätverket lyfter vi kommunövergripande frågor och det är då värdefullt att kunna ta del av andras erfarenheter. Vi kan även få idéer och uppslag av varandra som kan bidra till att vi kan tänka i nya banor.

Tankar inför framtiden?

Vi fortsätter vårt arbeta att sprida Barnkonventionen i Västerviks kommun. För att varje verksamhet ska kunna implementera barnrättsarbetet så kommer det att behövas mer specifikt riktad kunskap. Det är ett jobb vi tar med oss in i en snar framtid.Barnkonsekvensanalys

Hur har barns hälsa och livssituatuion påverkats under coronapademin i Mörbylånga kommun?

I mars 2021 tog Kommunstyrelsens presidium beslut om att genomföra en barnkonsekvensanalys för att analysera hur barns hälsa och livssituation påverkats under coronapandemin. Utifrån Mörbylånga kommuns prioriterade utvecklingsmål – gynnsamma uppväxtvillkor, var syftet att ta fram ett underlag till framtida beslut.

Deltagande skolor var Östra skolan, Skansenskolan, Smaragdskolan, Glömminge skola, Gårdbyskolan, Torslunda skola, Färjestadens skola samt Alunskolan.

Enkäten bestod av totalt 9 frågor plus följdfrågor. Totalt svarade cirka 500 elever. Vill du veta mer?

Kontakta: Linn Bergsten Ahrens, Hållbarhetsstrateg

E-post: linn.bergstenahrens@morbylanga.seJunis | Barnens organisation

Välkommen på Junis kunskapsdagar!

För dig som vill veta mer om hur fler aktörer kan bli bättre på att upptäcka och ge stöd till barn i familjer med missbruk bjuder de in till kunskapsdagar. Under vecka 43 kan du delta på digitala Zoom-föreläsningar kl. 14.30-15.30 varje dag, måndag till torsdag. Läs mer på Junis kunskapsdagar | JunisHBTQI- träffar i Kalmar!

Kalmars kultur-och fritidsfilial Smedjan har börjat med HBTQI-kvällar för ungdomar, från åk 6 och uppåt och ingen övre gräns.

Detta ordnas varannan torsdag kl.17-20 (ojämna veckor). Med på dessa träffar finns en mycket erfaren person som själv startat och drivit en HBTQI-mötesplats i Malmö, och även arbetat för RFSL Malmö.

Mer info finns på Instagram:smedjan2018

Affisch och Små infoblad

Queerhäng - Din HBTQI- mötesplats i Kalmar

Från och med den 24/10 och varje kommande söndag mellan kl:15:00-21.00 kommer vi ha Queer häng (en mötesplats för HBTQI personer) i Kalmar.

Detta är ett samarbete mellan BUS, RFSL, Studieförbundet vuxenskolan och Kalmar kommun. Mer om föreningen BUS kan ni läsa här: www.bus.nuEmmabodas representanter i Barn-och ungdomsnätverket - Louise Sandqvist och Joachim Axelsson

Är det något från senaste Lupp-resultatet som er kommun valt att fokusera på och som ni jobbar vidare med?

Vi har i kommunen till exempel tagit omtag kring ungas möjlighet till påverkan genom att starta upp ett ungdomsråd. Det sitter representanter från både förtroendevalda och elevråden på högstadiet och gymnasiet med i rådet för att lyfta frågor som berör barn och unga i kommunen.

Vi har även gjort en omstart gällande fältsekreterare som är en stor tillgång i det relationsbyggande  arbetet med barn och unga som sker.

Vad är det första du tänker på när du tänker på Barn- och ungdomsnätverket?

En bra källa till information. Det är även en fin möjlighet till att kunna samverka och arbeta för barn och unga över kommungränserna. Det finns en stor samlad kunskap mellan de olika representanterna i Barn- och ungdomsnätverket som är fantastisk inspirerande att kunna ta del av.

Tankar inför framtiden?

Det finns utmaningar i arbetet med barn och unga i framtiden, inte minst med tanke på den pandemi som vi upplever i dagsläget. Hur kommer det att påverka vår unga i samhället psykiskt, fysiskt och i allmänhet. Att möta och fånga upp de behov som unga har är en utmaning som är både stor och svår men samtidigt spännande. Hur kan vi som kommun skapa de bästa förutsättningarna för våra barn och unga i samhället.Välkommen till en konferens om att stärka barnets rättigheter.

Temat för årets konferens ärartikel 31 – rätten till lek, vila och fritid.

Målgrupp: förtroendevalda, chefer och medarbetare inom offentlig sektor.

Du anmäler dig via: https://www.trippus.net/barnkonventionens_dag_2021 När du anmält dig kommer du få en länk till din e-post. Via länken går du sedan in den 18 november och följer konferensen.

Sista anmälningsdag: 2021-11-13. Konferensen är kostnadsfri!

För mer information: anders.degerman@vimmerby.se 

Unga Lukas är en verksamhet för unga vuxna 13-25 år där de kan prata om livet, känslor och tankar. Visionen är en mötesplats med meningsskapande samtal - för alla. 

S:t Lukas, som står bakom Unga Lukas är Sveriges största idéburna organisation för samtal, psykoterapi och handledning med verksamhet i hela landet. Organisationen är politiskt och religiöst obunden. 

Erbjuder två olika chattar som båda riktar sig till unga

CHATTA ANONYMT MED OSS!

Vi har öppet i chatten måndag-torsdag 19-22. Du som är 13-25 är varmt välkommen med det du har inom dig – alla tankar och känslor. Vi är trygga vuxna med kunskap och erfarenhet som lyssnar. I chatten är vi anonyma för varandra, för att du ska känna dig trygg att prata om det du vill och behöver. Det är du som väljer vad du vill prata om och hur länge du vill prata. Vi finns här för dig. Vi har tystnadsplikt. Chatten finns här sidan www.ungalukas.se eller via https://chatt.ungalukas.se.

Följ oss på instagram.com/ungalukas

CHATT FÖR UNGA GAMERS

Vi har öppnat en möjlighet på söndagar kl:18-21 för dig som är 13-25 år, att prata med volontärer som själva är gamers via https://orctherapy.ungalukas.se – CHAT. Vi har samma förhållningssätt som i Unga Lukas chatten. 

På samma tid på söndagar kan du inne i  spelens värld – i World of Warcraft prata med Edzurg (se video) in game. Server: Twisting Nether. Se orctherapy.ungalukas.se för mer info om hur du kontaktar oss där.

Följ oss på instagram.com/orctherapy_ungalukas. LUPP - 2021

Ta del av Mörbylånga kommuns nya Lupp filmer!

Här kommer två nya YouTube filmer som är producerade av en av kommunens unga kommunutvecklare, Ebba Väpnare. Här ser vi exempel på hur bra det kan bli när vi har unga som medarbetare i vårt Barn-och Ungdomsarbete. 

De två filmerna är riktade till två olika målgrupper och kommer att visas för de olika grupperna under Lupp perioden 1 okt-30 nov. 

LUPP - För Ungdomar - YouTube

LUPP - För Politiker - YouTube

Såhär bra kan det bli när vi låter unga förmedla till unga!Nu är det här! Kunskaps- och metodstöd för prövning av barnets bästa

Länsstyrelsen är i sin myndighetsutövning skyldig att beakta barnets bästa i alla åtgärder och beslut som rör ett enskilt barn eller barn som grupp, direkt eller indirekt. Men hur bedömer man som medarbetare vad som är barnets bästa, vad man kan göra för att tillgodose barnets bästa inom ramen för sin yrkesutövning, och om barn överhuvudtaget berörs av det beslut man ska fatta? Det här kunskapsstödet är till för att hjälpa dig med dessa frågor.

Kunskaps- och metodstödet för prövning av barnets bästa är framtaget för att stötta dig som medarbetare på länsstyrelsen genom att visa hur du systematiskt kan tillämpa ett barnrättsbaserat arbetssätt. På varje länsstyrelse finns också en eller flera medarbetare med särskilt ansvar för barnrättsuppdraget. Du kan kontakta din barnrättsstrateg för stöd. På Länsstyrelsen Kalmar län är det Helen Nilsson helen.e.nilsson@lansstyrelsen.se 010-223 84 66 som du ska kontakta.

Implementeringen av kunskaps- och metodstödet i länsstyrelsens verksamhet pågår hösten 2021 samt hela 2022. 

Länsstyrelsen kommer att bjuda in till en informationsträff under hösten kring Kunskapsstödet!

Projektledare: Saga Hillerström, nationell samordnare i uppdraget om barnets rättigheter.
Arbetsgrupp: Susanna Elmberger, Martina Holmgren, Anna-Karin Larsson, Rebecka Marcusson, Alexandra Nörby och Martina Rasch.Efter pandemin - hur kan skolan bli bättre på att möta elever med funktionsnedsättning?

Länsstyrelserna i Skåne och Halland bjuder in till ett webbinarium om hur skolan kan identifiera och ta bort olika typer av hinder i skolmiljön för elever med funktionsnedsättning.

Gruppen barn och unga med funktionsnedsättning har drabbats ännu hårdare än andra barn av covid 19-pandemin. Skolverket konstaterar att likvärdigheten i svensk skola riskerar att bli mindre och gruppen barn som inte får den utbildning de behöver och har rätt till växer. Utmaningen nu är att vända denna negativa utveckling och säkerställa barn med funktionsnedsättnings rätt till likvärdig utbildning. Skolans framgång på denna punkt är en framtidsfråga som förtjänar största möjliga uppmärksamhet och engagemang. Dagen kommer att innehålla information om skolsituationen för elever med funktionsnedsättning. Vi får också lyssna på flera olika exempel på hur man praktiskt har arbetat för att ta bort hinder för elever med funktionsnedsättning för att jämna ut förutsättningarna för en bra skolgång.

Syfte: Att erbjuda inspiration, tips och vägledning till skolorna i arbetet med att vidareutveckla sin förmåga att möta barn med funktionsnedsättning.

Målgrupp: Webbinariet riktar sig till dig som arbetar som lärare, rektor, specialpedagog eller inom andra delar av skolverksamheten eller på andra sätt möter barn och unga. Innehållet är också aktuellt för dig som arbetar med ansvar för planering av fysisk miljö i skolan. Du som arbetar med barnrätt, social hållbarhet, mänskliga rättigheter, folkhälsa eller funktionshindersfrågor i rollen som politiker, strateg, utvecklare eller chef är också varmt välkommen. UNICEF- Handbok för barns delaktighet och inflytande

Handboken är framtagen av UNICEF Sverige med syfte att delge teori och praktik för nyfikna läsare som vill lära sig mer om värdet av barnets perspektiv. 

I Sverige finns ungefär två miljoner barn, som var och en har rätt att uttrycka sina åsikter och påverka i frågor som rör dem. Ändå vet vi att vuxna, av olika anledningar, låter bli att involvera barn. Vi vill göra det lättare för vuxna att bidra till att fler barn inkluderas och blir lyssnade till i frågor som rör deras liv.

Med vår handbok vill vi ge kunskap, argument och inspiration. Vi vill att det ska kännas både viktigt och roligt att involvera barn, och att efterfråga deras åsikter.

Läs mer och ladda ner!Sveriges Kommuner och Regioner

SKR har tillsammans med Västra Götalandsregionen tagit fram en webbutbildning på grundläggande nivå. Det är nio korta filmer med olika teman och ett antal presentationer för dig som ska utbilda andra.

Syftet med utbildningen är att ge ökad kunskap om barnets rättigheter och ökad förståelse för hur personal och verksamhet kan arbeta praktiskt med konventionen. Målgruppen är alla som arbetar med barnrättsfrågor i Sveriges kommuner och regioner.

Webbutbildningen består av sju delar med olika fokus, bland annat barnkonventionens grundläggande artiklar, olika perspektiv och hur rättigheterna kan tillämpas. Ny satsning ska inspirera gymnasieskolor att införa mer rörelse

Tillsammans med en rad myndigheter och organisationer har Generation Pep varit med och tagit fram en satsning riktad mot främst gymnasieskolan, där målet är att alla gymnasieelever ska få daglig fysisk aktivitet. Denna kraftsamling är ett sätt att återbetala den aktivitetsskuld som den svenska gymnasieskolan har gentemot eleverna som haft stor del av det tidigare läsåret som distansundervisning.

Generation Pep vet att fördelarna av fysisk aktivitet är många, de vet också att alldeles för stor del av våra ungdomar idag rör på sig för lite. Skolan har en viktig roll i att främja allas hälsa och att erbjuda fysisk aktivitet, detta har varit en utmaning under pandemitiden. Därför var det självklart för dem att vara med i den kraftsamling som en rad myndigheter och organisationer nu ställer sig bakom, för att kickstarta gymnasieelevers hälsa. Ni kan läsa mer om kraftsamlingen på: 

Kraftsamling för ungas hälsaAllt jag inte får göra - ungas egna röster om leva i en hederskontext

I rapporten "Allt jag inte får göra" lyfts ungas egna röster om att leva i en hederskontext och belyser de brister som finns i samhällets stöd och insatser. Rädda Barnen vill med denna rapport stärka barns rättigheter för en uppväxt fri från våld. Rapporten bygger på de samtal Rädda Barnen fått genom stödchatten Kärleken är fri de senaste 5 åren. 

Rädda Barnens stödchatt: Kärleken är fri, vänder sig till barn och ungdomar mellan 12 och 25 år med fokus på samtal om hedersförtryck och våld i ungdomars liv. I ”Allt jag inte får göra” ger vi plats åt frågor som är avgörande för ungdomarna själva, men som sällan ges utrymme i den offentliga debatten.Webbkurs om hållbart barnrättsarbete

Jobbar du med barn och unga? Genom mångfald kan vi säkerställa att alla barns förutsättningar blir tillgodosedda i barnrättsarbetet. Genom denna barnrättsutbildning får du lära mer om vad ett hållbart barnrättsarbete är och hur det bidrar till ett samhälle där fler kan vara delaktiga! Du kan även fördjupa dig i hur du och din organisation kan arbeta med de här frågorna.

Ta del av webbkursen på egen hand eller tillsammans med en eller flera kollegor. Webbkursen innehåller reflektionsövningar som antingen kan diskuteras eller skrivas ner. 

Till webbkursen: Hållbart barnrättsarbeteVälkommen till AV-Mediadagarna 2021

Digitala workshops för pedagoger och lärare i Kalmar län. Det kostar inget att delta, varmt välkommen med din anmälan: Länk till anmälan. Sista anmälningsdag 8 oktober.

Läs mer på vår hemsida: AV-Mediadagarna - AV-Media Kalmar län (avmkl.se)


OBS bekräftelse mailet på prenumeration kan hamna i skäpposten. Frågor och funderingar kring nyhetsbrevet kan ni skicka till: 

Claudia Kjellstrand
Sent with Get a Newsletter
Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!