Newsletter with the latest news. Problem viewing? View it in the browser

Extra årsmöte

Onsdagen den 29 september 18.00

Wilhelm Stenhammarsällskapet.

 

Anmälan om deltagande mailas till:     stenhammar@telia.com             <------👈

Mötet är digitalt. En Zoom-länk kommer skickas ut dagarna innan.

Mötet är öppet för både medlemmar och icke medlemmar.

Rösträtten gäller dock bara medlemmar.

Vill du bli medlem ?

Det kostar 200 kr per person och år (300 kr per familj). Bank och Plusgironummer hittar du nedan. Använd gärna vårt swishnummer annars: 123 560 7395 

Känner du dig osäker ändå ? Maila oss på stenhammar@telia.com

 
 

AGENDA 29 september 18.00, via ZOOM

Vi kallar våra medlemmar till ett extra årsmöte bland annat med avseende på ändringar i Sällskapets styrelse.

 • 1 Extra årsmötets öppnande
 • 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
 • 3 Val av två justeringsmän
 • 4 Fråga huruvida kallelse till det extra årsmötet har skett enligt stadgarna
 • 5 Ändringar i styrelsen (underlag, se bilaga)
 • 6 Beslut om att införa livsmedlemskap som medlemskapsform (underlag, se bilaga)
 • 7 (Om  punkt 6 bifalles) Beslut om avgift för livsmedlemskap
 • 8 Eventuella andra ärenden som enskild medlem begärt skall behandlas vid mötet
 • 9 Extra årsmötets avslutande

Tre efterföljande informationspunkter:

 • Dan Olsson presenterar Symposiet i Göteborg 10 - 12 november 2021
 • Caj Strandberg presenterar Årets Excelsior, en utmärkelse
 • Ordföranden presenterar övriga kommande aktiviteter inkl medlemskvällen och middagen den 9 november

Bilagor

Bilaga till punkt 5: Ändringar i styrelsen

Susanna Pernheim har på egen begäran bett om att få lämna styrelsen. Hon önskar däremot kvarstå som medlem i sällskapet,. 

Sällskapet styrelse skall enligt stadgarna "bestå av ordförande samt minst sex ledamöter inklusive sekreterare och kassör". Det betyder att vi måste hitta minst en ny styrelsemedlem.

Valberedningen (Carl-Wilhelm Stenhammar och Magnus Wassenius) föreslår Anders Carlsson till en ledamotsplats i styrelsen.

På det extra årsmötet vill vi därför ta beslut om att Anders Carlsson blir ny styrelseledamot omgående. 

Bilaga till punkt 6 (och 7): Beslut om livslångt medlemskap.

På önskemål från medlem önskar vi att vi inför möjligheten att bli medlem i Wilhelm Stenhammarsällskapet ”på livstid”. Vi tror att fler medlemmar vill kvarstå som medlemmar under längre tid och skulle uppskatta att betala in en engångsavgift.

Denna engångsavgift önskar vi vara 1600 kr (motsvarande 8 årsavgifter).

Styrelsen föreslår att vi inför detta från årsskiftet 2021/2022.

 

 

 

 

You are receiving this newsletter because you're a customer or since you have signed up on our newsletter.

Edit subscription | Cancel subscription