Nyhetsbrev 4 2021

 

Nu kör vi!

Kansliet har nu både en utvecklingsledare och utredare på plats! Och Alis har fått en ny projektledare!

Karin Karlberg, utvecklingsledare, har arbetat som projektledare i förbundets finansierade insats Alis och har lång erfarenhet av arbete med målgrupper i behov av samhällets stöd, i olika roller inom Södertälje kommun och i samverkan. Karin är genusvetare och retoriker.

Milagros Sahlén inom Södertälje kommun efterträder Karin som projektledare för Alis. Milagros har lång erfarenhet från både kommun och arbetsförmedling i olika roller. Nu senast har Milagros arbetat som tillförordnad gruppledare på enheten för arbetsrehabilitering inom Södertälje kommun.

Linda Sezgin Özdemir, utredare, kommer närmast från Försäkringskassan där hon arbetat med aktivitetsersättning och har också tidigare arbetat både på Arbetsförmedlingen i Södertälje och inom Södertälje kommun.

Välkomna ombord Karin, Linda  & Milagros !

 

På gång under hösten

Utbildningen i tjänstedesign har startat upp

Deltagarna i utbildningen är team av medarbetare från förbundets medlemsorganisationer. Syftet är att öka kunskapen och förmågan att utveckla nya och befintliga insatser tillsammans med insatsernas deltagare utifrån ett behovsdrivet arbetssätt, så att fler medborgare kommer ut i arbete.

Utbildningen genomförs tillsammans med Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem och i samarbete med Expedition Mondial.

 

Myndighetsgemensamma teamet är igång sedan 1 september

Det myndighetsgemensamma teamet är en struktur för samverkan över myndighetsgränserna med fokus på helhetslösningar utifrån vad personen behöver och för att förhindra rundgång. Alla fyra medlemmar deltar med en representant i teamet. Överenskommelsen sträcker sig till nästa år i september.

Under året kommer en doktorand i socialt arbete vid Mälardalens högskola att följa teamet för en utvärdering. 

🔗 Myndighetsgemensamma teamet i Södertälje på förbundets hemsida.

Är du nyfiken på hur det har fungerat för andra förbund med myndighetsgemensamma team? Ta del av nedan rapport som Kristoffer Zetterberg, utredare i MIA Vidare tagit fram:

🔗 En observationsstudie av myndighetsgemensamma team inom MIA Vidare 

 

MIA Vidare och implementering

Innan sommaren genomfördes workshops tillsammans med styrgruppen för MIA Vidare i Södertälje för att ta fram handlingsplaner för ett implementeringsarbete.

Styrgruppen arbetar nu med olika förslag av den samordning som MIA Vidare byggt upp under projekttiden utifrån ett implementeringsperspektiv.

Ett förankringsarbete kommer att pågå den närmaste tiden i medlems-organisationerna för att se hur det samordnade stödet från MIA Vidare kan införas.

En utvärdering av arbetsträningsplatserna på arbetsintegrerande sociala företag (ASF) inom MIA Vidare är klar. Den visar att arbetsträningen på ASF i stora drag har bedrivits på ett effektivt sätt och varit anpassat till projektets mål och deltagarnas behov. Utvärderingen är genomförd av företaget Oxford Research på uppdrag av Samordningsförbundet i Södertälje och Huddinge Botkyrka Salem.

 

Demokratin 100 år - samling för en stark demokrati

Vi har tillsammans med andra samordningsförbund i länet undertecknat ett demokratiåtagande genom initiativet Vår demokrati – värt att värna varje dag inom ramen för regeringens kommittédirektiv, Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati (Dir. 2018:53).

Vi uppmärksammar demokratins 100 år genom olika aktiviteter för medarbetare inom förbundets finansierade insatser bland annat med en demokratidag och återkommande inkluderingsfika.

Du kan läsa mer om initiativet och kommittédirektivet på www.vardemokrati.se. Där kommer även förbundets åtagande att publiceras inom kort. Vi kommer även att uppmärksamma initiativet i förbundets olika kanaler framöver.

Tillsammans gör vi skillnad.

 

Lästips!

Samsjuklighetsutredningen

- samordning viktig för behovsgruppen

Regeringens särskilda utredare, Anders Printz, presenterade utredningen inom ramen för webbinariet: Regeringens särskilda utredning - insatser vid samsjuklighet som Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem arrangerade. Syftet med utredningen har varit att se över hur insatser för personer med samsjuklighet, missbruk och psykiatrisk diagnos kan ske mer samordnat, behovsanpassat och personcentrerat.

Utredningen pekar bland annat på att det behövs en större reform där huvudmannaskapet för missbruks- och beroendevården förtydligas och att regioner och kommuner gemensamt ska bedriva en samordnad vård- och stödverksamhet.

En viktig grund i utredningen har varit arbetet tillsammans med personer med samsjuklighet, mottagarna, utifrån metoden service design/tjänstedesign. Anders Printz menar att arbetssättet är väsentligt för att se och förstå personernas behov.

Samsjuklighetsutredningen lämnar förslag till regeringen den 30 november.

Du kan redan nu ta del av utredningens förslag i stora drag genom Anders Printz presentation från webbinariet. En inspelning från tillfället finns också tillgängligt t om 2021-10-09 och som du hittar på:

🔗 www.sfris.se/presentationsmaterial

 

Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättning 

Utredningen: En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) (SOU 2021:69) blev klar i augusti och utredningens särskilda utredare, Samuel Engblom överlämnade rapporten till socialförsäkrings-ministern, Ardalan Shekarabi.

 

*SOU= Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

 

 

Föreläsare: Lotta Borg Skoglund, specialist inom allmänmedicin och psykiatri, SMART Psykiatri.

 
Anmäl dig här
 

Fler webbinarier i länet!

Besök www.finsamstockholmslan.se

 

       Tillsammans gör vi skillnad!

 
Home PageLinkedIn

Vill du inte längre ha våra nyhetsbrev?
Du får det här mailet för att du anmält intresse till att prenumerera på nyhetsbrev från Samordningsförbundet i Södertälje. Samordningsförbundet upprättar en lista över de personer som anmält intresse av att få våra nyhetsbrev. Vi använder enbart listan i administrativt syfte. Du kan när som helst begära att uppgifter om dig tas bort:

Avsluta prenumeration.