CHARLOTTE ENGELKES NEWSLETTER

TRANSPLANTATION 
Scroll down for English version!

- en kärleksfull varieté om identitet och existens på cellnivå

Den 19 november är det premiär för Charlotte Engelkes senaste verk Transplantation på Norrlandsoperan. Tillsammans med dansaren, koreografen och dragking Sofia Södergård skapar Engelkes en föreställning om identitet, existens, liv och död. Med dans, musik, standup, opera, komik och dramatik blir Transplantation en livsbejakande varieté med inspiration av benmärgstransplantation, kärlekshistorier och Wagner.

I Transplantation står den personliga berättelsen i centrum. Den ena kvinnan bär på en Y-kromosom efter en benmärgstransplantation. Den andra kvinnan bär på en dragking-identitet. Och båda frågar sig: Var tar jag slut och var börjar den andra? Kan jag vara allt?

2019 genomgick Charlotte Engelkes en benmärgstransplantation. Hennes egna immunsystem måste dö och hennes stamceller i benmärgen ersättas av en annan människas. Idag har hon en helt ny blodgrupp och har fått en Y-kromosom, eftersom hennes donator var en ung man. Hon är alltså i någon mån pånyttfödd – och den gamla Charlotte är i någon mån död.

Som medspelare i föreställningen ser vi dansaren, skådespelaren, koreografen och DJ:n, Sofia Södergård, alias dragkingen Qarl Qunt. Sofia Södergård och Charlotte Engelkes har länge letat efter ett sammanhang där de skulle kunna arbeta tillsammans. Sofia har precis som Charlotte på många sätt flyttat fram positionerna i svensk scenkonst för hur vi ser på normer och identitet, tagit upp till diskussion vilka vi är och varför och hur vi ser på varandra.

Transplantation är ett musikaliskt, dramatiskt, koreografiskt och humoristiskt verk med specialskriven musik av Willi Bopp och i samarbete med Norrlandsoperans symfoniorkester, med musik ur Tristan och Isolde av Richard Wagner - en varieté om kärleken till den andre, till sig själv och till livet.

2022 kommer föreställningen att spelas på Dansens Hus i Stockholm.

MEDVERKANDE
Regi och koncept: Charlotte Engelkes
Koreografi: Sofia Södergård
På scen: Charlotte Engelkes och Sofia Södergård
Musik och ljuddesign: Willi Bopp
Ljusdesign och scenografi: Karl Svensson
Kostymdesign: Anna Ardelius
Foto: Mats Bäcker

En Astarte produktion med stöd av Kulturrådet, Konstnärsnämnden och  Stockholms stad i samproduktion med Norrlandsoperan och Dansens Hus. 

Läs mer på vår hemsida www.charlotteengelkes.com

 
CHARLOTTE ENGELKES NEWSLETTER

GULDET

Succéföreställningen från Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen 2017 kommer att sättas upp på Regionteatern Blekinge Kronoberg våren 2022.

Mer info kommer!

Foto: Katja Tauberman.

MISS JULIE

 Charlotte  Engelkes Strindbergstolkning  spelas på Badische Staatstheater in Karlsruhe i Tyskland i december 2021.

Läs mer här.

SOMMARLEDIGT

Jag önskar en trevlig sommar!

Du når mig på info@charlotteengelkes.com
Eller besök min hemsida, Facebook eller Instagram!

Foto: Julius Bohlin.

 

TRANSPLANTATION

A loving dance about identity and existence at the cellular level

November 19, 2021 is the premiere of Charlotte Engelkes latest work Transplantation at the Norrlandsoperan in Umeå (SE). Together with the dancer and choreographer Sofia Södergård, as drag king, Engelkes creates a performance about identity, existence, life and death. In Transplantation we get to experience choreography, standup, opera, music, comedy and drama – with inspiration from bone marrow transplantation, love stories and Wagner.

In Transplantation, the personal story is at the centre. One woman carries a Y chromosome after a bone marrow transplant. The other woman carries a drag king identity. And both ask themselves: Where do I end and where does the other begin? Can I be everything?

In 2019, Charlotte Engelkes underwent a bone marrow transplantation. Her own immune system must die and her stem cells in the bone marrow had to be replaced by the cells of another human being. Today, she has a completely new blood type and she has been given a Y chromosome because her donor was a young man. She is thus to some extent reborn - and the old Charlotte is to some extent dead.

Together with Engelkes Y-chromosome appearance, we see the dancer, actor, choreographer and DJ Sofia Södergård, alias drag king Qarl Qunt. Södergård and Engelkes have been looking for a long time for a context where they could work together. Södergård, just like Engelkes, has in many ways moved forward the positions in Swedish performing arts for how we look at norms and identity, brought up for discussion who we are and why and how we look at each other.

Transplantation is a musical, dramatic, choreographic and humorous work with specially written music by German composer and sound designer Willi Bopp and in collaboration with the Norrlandsoperan Symphony Orchestra, music from Tristan and Isolde by Richard Wagner - a show about love for the other, for oneself and for life.

Transplantation will be shown at Dansens Hus in Stockholm (SE) in 2022.

Direction and concept: Charlotte Engelkes
Choreography: Sofia Södergård
On stage: Charlotte Engelkes and Sofia Södergård
Music, sound design: Willi Bopp
Lighting design and scenography: Karl Svensson
Costume design: Anna Ardelius
Photo: Mats Bäcker

An Astarte production with the support of the Swedish Arts Council, the Artists' Committee and the City of Stockholm. Co-production with Norrlandsoperan and Dansens Hus.

 
FacebookInstagramHome Page