Ny studie ska förbättra stödet till våldsutsatta hbtq-personer

En ny studie från FoU i Väst visar att hbtq-personer som utsätts för våld i en nära relation känner osäkerhet och tvivel inför att söka stöd. I vissa fall leder det till att man undviker att söka stöd, i andra fall till att man söker stöd hos många olika personer och instanser.

Läs mer i den här artikeln i Vårt Göteborg

Branschrådet kopplar greppet om kompetensförsörjningsutmaningen i äldreomsorgen!

Branschrådet har fastställt en handlingsplan med flera aktiviteter som kommunerna deltar i på olika sätt. Vi vill tacka alla enhetschefer som besvarat den enkät som nyligen skickades ut med frågor om kompetens hos vårdbiträden och undersköterskor. Ett stort tack också till er som kommer att delta i den tvärprofessionella arbetsgrupp som kommer att arbeta med frågan i höst.

En av enkätkommentarerna förstärker vikten av detta arbete:

”I dagsläget gör undersköterskor och vårdbiträden i stort sett samma uppgifter på enheten, vilket gör att vårdbiträdena i många fall får skaffa sig kunskapen när de kommer till arbetsplatsen.”

Arbetsgruppen kommer att arbeta med att tydliggöra och avgränsa rollen undersköterska. Branschrådet kommer också att fortsätta stödja kommunerna i Äldreomsorgslyftet med samordning av undersköterskeplatser och en skräddarsydd ledarskapsutbildning.

Branschrådets handlingsplan omfattar också många och täta dialoger med bland andra äldreomsorgs- och hälso- och sjukvårdschefer, fackliga representanter och VO-college för att i slutet av året kunna lägga fram ett förslag på titulatur och differentiering inom äldreomsorgen för socialcheferna i Göteborgsregionen.

Kontakt: Natalja Lipovskaja Nilsson och Anna Haglund

Konferens: Internationella suiciddagen 10 september 2021

Suicid – vad är det som händer och vad kan du göra?

Målgrupp: Vi vänder oss till personal inom kommun och sjukvård för att ge kunskap om psykisk ohälsa, lära oss att fråga efter suicidtankar och få rutiner för att hantera personer som är självmordsnära.

Plats: Radisson Blu Scandinavia, Göteborg eller via länk

Läs mer

Leverantörskonferens om välfärdsteknik

Den ene har ett behov och den andre sitter inne på en tänkbar lösning. Men hur får man de två att mötas? Ett svar heter leverantörskonferens. Den 3 juni genomfördes den första leverantörskonferensen i Sverige med blickfånget riktat mot välfärdstekniska lösningar.

Flera av kommunerna i Göteborgsregionen hade sammanställt de behov av välfärdstekniktjänster som de identifierat som mest framträdande och dessa matchades med olika företags produktlösningar.  

Leverantörskonferensen är ett viktigt steg i en så kallad tidig dialog i en upphandlingsprocess, där beställaren får framföra sina behov och producenterna ges möjlighet att svara upp med nya, bra lösningar.

De produkter och tjänster som presenterades vid konferensen kommer att vara föremål för en fortsatt dialog mellan behovsställare och producenter och flera av dem testas i de testmiljöer som byggts upp genom AllAgeHub.

Fler välfärdstekniska lösningar finns på AllAgeHubs webbplats. Där publiceras inom kort också en utförlig dokumentation från leverantörskonferensen.  

I höst fortsätter våra seminarier om nära vård

Under hösten 2021 kommer vi fortsätta att arrangera digitala seminarier på temat nära vård. Den 14 september är du välkommen att lyssna till Klara Palmberg Broryd, som ska prata om komplexiteten i att driva omställningen till nära vård.

Läs mer

Två digitala utbildningar om digitala möten

Informationsträffar med Arbetsförmedlingen

Reformeringen av Arbetsförmedlingen pågår för fullt och regeringen har gett myndigheten nya mål och uppdrag som berör kommunerna.

Som en del av den strategiska samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna i Göteborgsregionen anordnas fem informationsträffar i år. Inbjudna är ansvariga för kommunernas AME-verksamheter, vuxenutbildningar och försörjningsstöd.

Informationsträff 5 februari 2021: Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att anvisa fler arbetssökande till att söka reguljär utbildning. Det innebär utbildning inom kommunernas vuxenutbildning (komvux), folkhögskola, yrkeshögskola eller högskola och universitet. Uppdraget kommer innebära behov av samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen. 

Informationsträff 9 april 2021:Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att införa ”intensivåret” från och med den 15 april 2021. Satsningen riktar sig till nyanlända som deltar i etableringsprogrammet. För att intensivåret ska fylla sitt syfte, att erbjuda deltagarna en effektiv kedja av insatser och tillgodose arbetsgivarnas kompetensbehov, krävs samverkan. Intensivåret är en möjlighet att under högt tempo studera eller praktisera med målet att få ett arbete. 

Informationsträff 28 maj 2021: Kundval Rusta och Matcha (KROM) är en tjänst där fristående aktörer stödjer arbetssökande att komma ut i arbete eller utbildning. Under 2020 prövades KROM i 32 pilotkommuner. Nu införs tjänsten i hela landet, i GR från och med september. 

Två ytterligare informationsträffar äger rum i höst.

Kontakt: Natalja Lipovskaja Nilsson och Linda Karlsson

Barbro Westerholm berättade varför regeringen vill lagstifta om kontaktmannaskapet i hemtjänsten

Den 28 maj var regeringens utredare Barbro Westerholm inbjuden till GR av äldreomsorgs- och hälso- och sjuvårdschefsnätverket för att presentera utredningen Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70).

Hon beskrev utmaningarna i hemtjänsten såhär:

  • Allt fler omsorgstagare har omfattande, sammansatta och komplexa behov.
  • Det brister i personalkontinuiteten – en viktig kvalitetsaspekt.
  • Det finns brister i samordningen.
  • Anhöriga och närstående utför omfattande informell omsorg.
  • 8 av 10 har omsorgskontakt idag, men formerna varierar med ofta bristande kontinuitet, kompetens och personkännedom.

Utredningen föreslår att det lagstiftas att alla äldre med hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt och att denna ska vara undersköterska.

Det är idag inte klart när lagen ska träda i kraft – men Barbro hoppas att många kommuner börjar tillämpa detta redan idag.

Snart möts vi igen!

Vi är många som längtar efter att mötas igen och GR planerar för att kunna erbjuda utbildningar på plats med start i september. Bland annat bjuder vi in till inte mindre än fyra olika mötesplatser där fokus är att möta kollegor för att lära av varandra och utbyta erfarenheter:

  • Mötesplats IFO 11 november. Läs mer.
  • Mötesplats Ekonomiskt bistånd 1 december. Mer information kommer.
  • Mötesplats Funktionshinder 6–7 april. Läs mer.
  • Mötesplats Nära vård som riktar sig till verksamheter i Göteborgsregionens kommuner och Västra Götalandsregionen. Syftet är att visa på förbättringar och förändringar vid Nära vård. Mer information kommer. 

Kontakt: Nicholas Singleton

Digitalisering: Utbildning för verksamhets- och enhetschefer

Socialcheferna i Göteborgsregionen vill öka takten på digitaliseringsområdet och de har pekat ut tre områden som viktiga att fokusera på. Ett av dessa är en utbildning för chefer som beräknas pågå september 2021 – januari 2022. Man kan använda sig av medel från projekt Nära vård för att bekosta utbildningen.

Utbildningen kommer att vara på 7,5 högskolepoäng och omfatta fyra strategiska områden:

Strategi: Varför behövs digital transformation? Den digitala transformationens olika delar, digital värdegrund samt visioner om framtidens digitala samhälle.

Struktur: Nulägesanalys och analys för önskat läge samt riskbedömning.

Process: Tid, delaktighet, tillit, kommunikation, hälsa och resurser. Förstå förändring/innovation på olika systemnivåer – organisations-, grupp och individnivå.

Enhetschefer får en fördjupad kompetens i att driva förändring och få kunskap om hur man som ledare skapar innovation och förutsättningar i sin organisation.

Kontinuerlig digital transformation: Ge kunskap om hur man bygger en verksamhet med kontinuitet och innovation för digital transformation.

Kontakt: Karin Westberg

homepagefacebooklinkedintwitter

Våra aktuella kurser och konferenser

Oktober

4 oktober 
Individual Placement and Support (IPS)

4 oktober 
Supported Employment Grundutbildning – Digital utbildning

5 oktober 
Motiverande samtal (MI) Tredagars grundkurs

6 oktober 
UL – Utvecklande Ledarskap

6 oktober 
MI-baserad coaching i rollen som arbetsledare/metodstödjare

6 oktober 
Existentiella frågor och samtal

11 oktober 
UGL – Utveckling, Grupp, Ledare

11 oktober 
Samtal med barn och unga – Processorienterad utbildning i genomförande av att samtala med barn och ungdomar i socialtjänsten

12 oktober 
Motiverande samtal (MI) – Fördjupning

13 oktober 
Samtal med barn och unga – Att samtala med barn och unga i samband med vårdnadskonflikter och samarbetssvårigheter

20 oktober 
Bostadshyra. Praktisk information om hantering av hyresförhållanden och uppsägningar m.m.

25 oktober 
UGL – Utveckling, Grupp, Ledare

25 oktober 
Verktyg och metoder för mötes- och processledare

27 oktober 
UL – Utvecklande Ledarskap

29 oktober 
Interkulturell kompetens

November

8 november 
Supported Employment – Grundutbildning

11 november 
Processa om vårdnadsöverflyttning

12 november 
Om beroende i ett familjeperspektiv – Att förstå och se till att hela familjen, inklusive barnet, får rätt hjälp

15 november 
UGL – Utveckling, Grupp, Ledare

18 november 
LVM – lagen om vård av missbrukare i vissa fall

23 november 
Grundutbildning för registratorer

29 november 
UGL – Utveckling, Grupp, Ledare

29 november 
FIT– Feedback Informed Treatment

December

7 december 
Kommunal ekonomi för icke-ekonomer

Vill du ha senaste nytt om våra kurser och utbildningar?

Prenumerera gärna på vårt kursbrev!

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy

AvregistreraWebbversion