Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

KA-nytt nr 2/2021

Detta utskick innehåller information om SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL, nyheter samt rättsfall. 


Information från SBR

JP Samhällsbyggnadsnet

Du som är SBR-medlem får under 2021 möjligheten att teckna ett 1-årsavtal av informationstjänsten JP Samhällsbyggnadsnet till 50% rabatt av ordinarie pris. 

Läs mer ocm erbjudandet och vad tjänsten innehär här


Information om SBR och SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL

Styrelsen för SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL består av:

Mats Löfgren – ordförande

Said Elmi – styrelseledamot

Carina Friberg - ny styrelseledamot

Styrelsen har under maj månad deltagit i möten med Boverket avseende ett nytt pilotprojekt om kontrollplaner i samverkan med ett par kommuner. Syftet med Boverkets projekt, vilket också involverar kontrollansvariga och byggherrar verksamma i dessa kommuner, är att förbättra tillämpningen av reglerna för kontrollplaner. I synnerhet beträffande riskbedömning.


Ansökan medlemskap i SBRs expertgrupp för kontrollansvariga enligt PBL

KA-gruppen är ett nätverk och kompetensforum för Kontrollansvariga enligt Plan- och Bygglagen, och som uppfyller SBRs särskilda krav.

Gruppens uppdrag är i korthet att:

  • erbjuda sina medlemmar hjälpmedel för att effektivt bedriva KA-uppdrag
  • löpande informera medlemmar om förändringar i lagstiftning och utvecklingen i branschen, inklusive byggprodukter och arbetsmetoder
  • erbjuda medlemmar symposier för uppdatering och uppgradering i syfte att öka deras värde för uppdragsgivare, och ge dem ett ökande försprång i förhållande till icke anslutna kontrollansvariga
  • tillhandahålla support avseende bygglagstiftning, byggfrågor och entreprenadjuridik.
  • informera myndigheter och uppdragsgivare om medlemmarnas kunskap och kompetens

Medlemskap ger tillgång till gruppens nätverk, rådgivning, marknadsföringsstöd och löpande information. Som medlem kan du också få möjlighet att medverka i gruppens arbete.


Nyheter

Webbutbildning om fukt

Boverket lanserar en ny webbutbildning om byggfukt vilken är ett bra komplement till SBRs kurs om fukt och fuktmätning. Om du förstår hur fukt inverkar på en byggnad så kan du bättre förstå vilka åtgärder som kan ha god effekt för att minska risken för fuktskador. Boverket har publicerat en utbildning som vänder sig till dig som på olika sätt är med och påverkar en byggnad.

Oavsett om du är byggherre, projektör, byggprojektledare, handläggare på kommunen, kontrollansvarig eller förvaltare är det viktigt att ha grundläggande kunskaper om fukt - för att kunna förstå reglerna kring fukt och för att kunna bedöma risker under alla skeden av en byggnads liv.

Läs mer här.

För mer information och anmälan om SBRs kurs i Fuktmätning klicka här


Regeringsuppdrag till Boverket

Utreda hur ombyggnadsbegreppet kan förtydligas i plan- och bygglagen

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda om och på vilket sätt regleringen av ombyggnad kan förtydligas i plan- och bygglagen (PBL).

Ombyggnad är ett begrepp som i PBL används för att benämna en viss typ av ändring av byggnad. Ombyggnadsbegreppet har huvudsakligen betydelse för vilka delar av byggnaden det ställs krav på.

Bakgrund till uppdraget är kommittén för modernare byggregler föreslog att begreppet ombyggnad i PBL skulle utgå med motiveringen att regelverket uppfattas som krångligt och oförutsägbart. Kommitténs förslag skulle innebära att följdkrav inte kan ställas vid ombyggnader.

 Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2021.

Läs mer här


Annons: 


Uppdrag att utveckla den digitala samhällsbyggnadsprocessen

Boverket har fått ett nytt regeringsuppdrag, att fortsätta verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen, PBL, i en digital miljö – nu med fokus på lösningar. Uppdraget ska redovisas senast i december 2021.

”En utgångspunkt i plan-, lov- och byggprocessen bör vara att ärendehanteringen så långt det är möjligt, och där så är lämpligt, kan hanteras utan fysiska handlingar, från ansökan till beslut inklusive expediering”

Läs mer här


Nya vägledningar från Boverket

Bygglovsbefriade vaccinationslokaler

Byggnader som tillfälligt ska användas för vaccination mot covid-19 räknas som tillfälliga vårdbyggnader. Sådana byggnader omfattas därmed av de undantag från plan- och byggreglerna som finns för tillfälliga vårdbyggnader och vissa tillhörande åtgärder.

Läs mer här


Uppdaterad vägledning om att höra grannar

Byggnadsnämnden är i vissa fall skyldig att informera grannar och andra om ansökan om lov eller förhandsbesked och ge dem möjlighet att lämna synpunkter på den. Deras yttranden utgör en del av det underlag som ligger till grund för byggnadsnämndens beslut. Grannar och andra berörda har lokalkännedom som byggnadsnämnden kan ha nytta av, till exempel vid bedömningen av om en åtgärd är en betydande olägenhet. I prövningen av en ansökt åtgärd ska det göras en avvägning mellan de olika enskilda intressena. För att kunna göra denna avvägning måste nämnden få kännedom om berördas synpunkter på åtgärden.

Läs mer här


Brandrisker vid laddning av elfordon

Bränder i elfordon kan vara besvärliga att släcka och utgöra ett riskmoment för räddningstjänstpersonalen. Anledningarna till det är flera. Batterier som är involverade i bränder kan producera giftiga gaser som vätefluorid vilket försvårar för räddningspersonalen vid släckinsatser. Sådana gaser bildas även vid bränder i andra moderna bilar, men omfattningen kan vara större vid bränder i elfordon. Därutöver kan själva spänningen från batteriet i sig utgöra en fara, och batterier som varit involverade i en brand riskerar att återantändas under en lång tid efter att branden är släckt på grund av så kallad termisk rusning i batterierna. Bilen behöver därför bogseras ut ur garaget efter det att branden är släckt för att kunna förvaras på en säker plats en tid efter branden.

Läs mer här


Rättsfall

Avgöranden

Här hittar du länkar till publicerade avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen. De avgöranden som anses ha en särskild betydelse som vägledning vid bedömning av likartade frågor i framtiden läggs in i Sveriges Domstolars databas för vägledande avgöranden.

Läs mer här


Annons:


Kan grannar överklaga ”reviderade” bygglovsritningar?

Sedan bygglov beviljats för uppförande av ett småhus fattade nämnden flera beslut om att godkänna reviderade bygglovsritningar. Nämndens godkännande av de reviderade bygglovsritningarna kan överklagas enligt Mark- och miljööverdomstolen.

”Dessa revideringar har inneburit bl.a. att den på ritningarna redovisade byggnadsarean på bottenplanet ökat med 41 kvm, att källarplanet har fått en högre rumshöjd, att huvudbyggnadens fasader ändrats, att bottenplanet har fått en väsentligt annan utformning samt att sjöstugan fått en annan placering och ändrade fasader. Revideringarna har aktualiserat frågor om åtgärdernas planenlighet och det är uppenbart att de kan vara att se som beslut om bygglov ”

Läs domen här


Byggnadsställning som använts som balkong måste rivas!

Föreläggande att riva byggnadsställning. Fastighetsägare har av en kommun förelagts att ta bort en byggnadsställning som under flera år varit placerad intill ett hus i Mollösund. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ställningen utgör ett byggnadsverk enligt PBL, som bl.a. står i strid med lagens förbud mot förvanskning av byggnader och områden som är särskilt värdefulla från kulturhistorisk synpunkt. Det har därför funnits fog för att förelägga fastighetsägaren att riva byggnadsställningen.  

Läs domen här


Fortfarande olovlig inredning av bostad på vind, trots borttagen spis!

Tillsynsanmälan avseende olovlig inredning av bostad. En vindsvåning i ett tvåbostadshus hade inretts med bostadsrum, tvättstuga, badrum och kök. Vindsvåningen kunde nås via ett gemensamt trapphus och utgjorde därmed en självständig del av byggnaden. Av utredningen framgick att en familj bott i vindsvåningen under sex år.

Mark- och miljööverdomstolen bedömde att ytterligare en bostad inretts i byggnaden. Att köket numera inte var fullt utrustat påverkade inte bedömningen. Eftersom bostaden på vinden saknade lov var det fel av nämnden att lämna tillsynsanmälan utan åtgärd.

Läs domen här


Betydande olägenhet - flerbostadshus för nära fritidshus

Antagande av detaljplan. Detaljplanen innebar bl.a. att flerfamiljshus med fyra våningar skulle få upphöras 14 meter från tomtgränsen till en fritidsfastighet. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att insyn och skuggning på fritidsfastigheten medför betydande olägenhet och har upphävt detaljplanen.

Läs domen här


Följ oss gärna på sociala medier för fler uppdateringar om branschen och SBR!

facebooklinkedin

SBR Byggingenjörerna AB, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!