Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev maj 2021


Händer i branschen

Den 28 maj har Eurofins ett webbinar med tema laktester och TOC bestämning.

Den 31 maj kan du lyssna till det nya europeiska nätverket SOILveR webinar "Simplified method for oral bioaccessibility of metal(loi)ds in soils".

Den 16 juni hållsett digitalt föredrag om genomförd in situ sanering på Hagalunds depån som Region Mälardalen anordnar. 

Den 16 juni ordnar Krüger Veolia webbinariet "Thermal Treatment of PFAS - Does it Work?".

Den 30 september genomför Nätverket ett digitalt seminarium med fokus på PFAS med internationell utblick. Planering pågår för fullt. Har du inputs? Kontakta nätverkets koordinator

Den 25 november planerar Nätverket för ett seminarium med temat "Osynliga föroreningar". Mer information kommer.


Ny tematisk avdelning sediment,

har startat upp under våren!

I styrelsen finns konsulter, myndigheter och entreprenörer för att ge oss en bred bas att utgå ifrån. Vårt mål är att få igång ett fungerande forum för att diskutera utmaningar med förorenade sediment.

Till att börja med har vi ambitionen att arrangera två-tre seminarier, studiebesök eller liknande per år, förhoppningsvis med den första aktiviteten redan i höst. Om ni har förslag på aktiviteter är ni välkomna att skicka dem till nätverket eller direkt till Henrik Bengtsson.


Ny tematisk avdelning vatten!

Även en tematisk avdelning för vatten har startats under våren med avsikten att ha extra fokus kring frågor som är relaterade till just förorenat vatten. Vatten är ofta en fråga som behöver resoneras kring i många projekt så det känns spännande att det skapats ett forum med fokus kring just vatten!

Tanken är att belysa olika perspektiv och hitta nya infallsvinklar som inte alltid är självklara.
En styrelse har satts ihop och planering för aktiviteter har påbörjats – vi hoppas helt enkelt på ett spännande år!


Vill du bli medlem i en tematisk avdelning?

Vill du bli medlem i någon av våra nya tematiska avdelningar? Anmäl ditt intresse här


Följ oss!

För att se vad som händer i Nätverket läs vår hemsida och följ oss på sociala medier.  

linkedininstagramfacebook

Kick - Off 2021

Nya spännande event!

I år fick styrelsen testa hur det är att genomföra en digital kick-off.

Kick-offen syftar främst till att planera kommande verksamhetsår och Nätverkets fortsatta utveckling. Vi som deltog var mycket nöjda med mötesdagarna, även om vi såklart längtar efter att träffas igen.

När styrelsen planerar för kommande år tas det alltid hänsyn till förslag och tankar som kommit in vid tidigare evenemang som Nätverket anordnat. Vinnande teman för 2021/2022 är; PFAS med internationellt fokus, Osynliga föroreningar, Från provtagning till åtgärd samt Ur ett sakägarperspektiv. Vi planerar också för att fira vårt 20 - årsjubileum i samband med Vårmötet 2022. 

Nätverkets nya styrelse

I samband med styrelsens kick-off genomfördes det konstituerande styrelsemötet då rollerna vice ordförande, kassör, sekreterare och vise sekreterare tillsattes. Även ordföranden för regionala och tematiska avdelningar fastställdes. Läs mer om vilka som ingår i den nationella styrelsen här

Ordföranden för varje regional avdelning samt våra nya tematiska avdelningar inbjuds också till att delta vid våra styrelsemöten. 


Tuffo beviljar medel till fyra nya forskningsprojekt

Nu är det klart vilka projekt som beviljas forskningsmedel inom Tuffos utlysning år 2020.

Innovativa tekniker för rening av grund- och ytvatten respektive lakvatten förorenade med PFAS ska studeras i två förstudier som beviljas 500 000 kr vardera.

I ett tvåårigt projekt ska metodiken där operativa sökhundar används för detektion av markföroreningar i jord verifieras och sjösättas. Projektet som är en fortsättning på Tuffo-förstudien ”Sökhundar för att effektivisera detektion av markföroreningar”, som slutrapporteras under våren 2021 beviljas 750 000 kr.

Ett fjärde projekt, som är treårigt, handlar om att bättre förstå möjligheterna att tillämpa ”Gentle Remediation Options” (GRO) inom förorenade områden. Projektet beviljas 2,89 miljoner kronor och i projektet kommer bland annat olika GRO-strategier för hållbar riskhantering och bevarande/återställande av ekosystemtjänster studeras och utvärderas i en pilotstudie inom ett område förorenat av DDT. 

Samtliga fyra forskningsprojekt kommer att starta under våren och hösten år 2021. Du kan läsa mer om de nya projekten liksom övriga 11 pågående Tuffo-projekt på SGIs hemsida.


Intervju med Anneli Liljemark

Möt Anneli Liljemark som var med i uppstarten av Nätverket för 20 år sedan. Anneli har deltagit vid flera olika evenemang som anordnats av Nätverket under åren och många av er känner igen Anneli som en inspirerade föreläsare och en engagerande moderator. Vad har då Anneli att berätta om Nätverket och om sitt engagemang när det kommer till förorenade områden…läs hela intervjun


Förorenade sediment i Vänern

Resultaten från SGUs kartläggning av förorenade bottensediment i Vänern förra året finns nu publicerade.

Bland de undersökta områdena har Åsfjorden och Kattfjorden, mellan Grums och Karlstad, flest föroreningar. Här har höga till mycket höga halter av PAH, PCB, HCB, DDT, dioxiner och kvicksilver påträffats, och här finns dessutom bottenytor med utbredda förekomster av förorenade fibersediment. Även i Otterbäcken finns höga till mycket höga halter av föroreningar, och då av bly, zink och koppar men även av PAH i form av kreosot, stenkolstjära. Länsstyrelserna kommer nu använda det framtagna underlaget för att riskklassa bottensedimenten. Undersökningarna blir även ett viktigt bidrag i det pågående regeringsuppdraget om förbättrad kunskap för hantering av förorenade sediment. 


Nätverket Renare Marks nyhetsbrev distribueras till samtliga registrerade medlemmar i nätverket via e-post. Medlemskap kan tecknas individuellt eller korporativt för ett antal medlemmar på en organisation. Mer information finns på nätverkets hemsida eller kan fås genom att skicka e-post till nätverket. Artiklar och bilder till Nyhetsbrevet tas gärna emot. www.renaremark.se

REDAKTION: Therese Steinholtz 0735-01 56 22 therese.steinholtz@empirikon.se
Peter Harms-Ringdahl peter@envifix.se

ANSVARIG UTGIVARE: Ordförande: Johanna Svederud, 0707- 21 02 89, Johanna.svederud@liljemark.net

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem i Nätverket Renare Mark. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!