Nyhetsbrev med senaste nytt. Har du problem att läsa det, klicka här

I det följande kommer vi att översiktligt redogöra för skattenyheter från Finansdepartementet, Skatteverket och Skatterättsnämnden. Vi önskar er en trevlig läsning!


✦ ✦ ✦
Finansdepartementet

Förslag om ny skattereduktion vid reparation/underhåll

Nu behöver du inte längre göra dig av med dina hushållsapparater, möbler, trädgårdsmaskiner och liknande i första taget. Genom ett nytt förslag kan det från och med 2022 bli skattemässigt lönsamt att återanvända sådana produkter! Regeringen har nämligen presenterat ett förslag på att införa skattereduktion för reparationer och underhåll av sådana produkter upp till 50 % av arbetskostnaden nästa år.

Inte nog med det, presenteras ett förslag om att privatpersoner skattefritt ska kunna hyra ut personliga tillgångar upp till 20 000 kr/per år, med avdrag för eventuella utgifter för uthyrningen.

Läs mer här

Förslag om bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

För att skapa ordning och reda i folkbokföringssystemet föreslår nu regeringen ändrade regler. Förslaget innebär att samordningsnummer automatiskt ska förklaras vilande efter fem år från det att numret tilldelats en person såvida inte en myndighet eller den enskilde har förnyat numret. Myndigheternas skyldighet att underrätta Skatteverket om misstänkta fel i folkbokföringen utvidgas till att gälla fler uppgifter och föreslås omfatta samtliga myndigheter.

Läs mer här

Regeringen har beslutat om förstärkta åtgärder motgränsöverskridande skatteplanering 

För att stoppa gränsöverskridande skatteplanering till följd av skillnader i olika länders skattelagstiftning har regeringen beslutat att utländska juridiska personer som har inkomst från ett svenskt handelsbolag ska betala skatt i Sverige om inkomsten inte beskattas i den stat där den skattskyldige hör hemma. 

Läs mer här

Förslag om ändring av 3:12-reglerna

Finansdepartementet har presenterat två förslag för ändring av 3:12 reglerna i syfte att förhindra kringgående av reglerna. Det ena förslaget är inriktat på hur ett fåmansföretag ska identifieras och då med särskild tonvikt på stiftelser. Förslaget innebär att en delägare som är verksam i företaget och samtidigt har ett bestämmande inflytande i en ägarstiftelse även ska anses äga sådana andelar i företaget som ägs av stiftelsen. Det andra förslaget är inriktat på en ändring av utomståenderegeln. Den föreslagna bestämmelsen träffar fall då en stiftelse äger del i ett företag och företagets verksamma delägare eller deras närstående kan få en väsentlig del av stiftelsens medel. I sådana fall ska stiftelsens ägande inte ses som ett utomstående ägande.

Läs mer här

Stöd för korttidsarbete förlängs

Regeringen har beslutat att stödet för korttidsarbete förlängs och därmed kommer kunna sökas till och med juni 2021. 

Läs mer här

De tillfälliga anståndsreglerna förlängs

Riksdagen har beslutat att återigen förlänga anstånds­tiden för inbetalning av avdragen preliminär skatt, arbets­givar­avgifter och moms samt utöka anstånds­möjligheten till sju redo­visnings­perioder. Dessutom halveras anstånds­avgiften.

Läs mer här


✦ ✦ ✦
Skatteverket

Skatteverket överklagar domslut till HFD gällande hantering av extra inbetalningar i form av dricks

Kammarrätten har i en dom meddelat att extra betalningar i form av dricks som kunder frivilligt gjort  med kontokort till ett restaurangföretag i samband med betalning av en nota inte ska behandlas som en skattmässig intäkt hos företaget om företaget inte har förfogat över dricksen. I det aktuella fallet förelåg inte några omständigheter som talade för att företaget hade påverkat fördelningen av dricksen mellan de anställda eller på något annat sätt faktiskt förfogat över intäkten.

Skatteverket anser att domen strider mot Skatteverkets egna ställningstagande "frågor om redovisning och beskattning av dricks – särskilt vid betalning med kontokort" och har därför överklagat domen till Högsta Förvaltningsdomstolen.  

Läs mer här

Skatteverket vill förenkla reglerna för skattefria traktamenten

Skatteverket vill genom två lagförslag förenkla reglerna kring skattefria traktamenten för både arbetsgivare och arbetstagare. I lagförslagen föreslås att kostnadsersättning för logi, resor, måltider och småutgifter vid tillfälligt arbete på annan ort inte ska beskattas för dels korta anställningar och uppdrag som pågår i högst en månad, dels arbetstagare som anställs eller lånas av myndigheter, kommuner och regioner i samband med krissituationer.

Läs mer här 

Ska pågående tjänster som avslutas innan avtalstiden löpt ut innehålla mervärdesskatt?

När ett avtal innebär att en tjänst tillhandahålls under en längre tid, t.ex. olika abonnemangsavtal eller hyresavtal, kan situationer uppstå där någon av parterna vill säga upp avtalet innan avtalstiden löpt ut. Skatteverket har nyligen i ett ställningstagande kommit fram till att en ersättning som köparen betalar till säljaren i samband med att ett pågående avtal om tjänster sägs upp innan bindningstiden löpt ut ska inkludera även mervärdesskatt.

Läs mer här

Byte av bostäder till olika marknadsvärden

Ibland kan privatpersoner byta bostäder med varandra med olika marknadsvärden. Något som kan resultera i att det uppstår en mellanskillnad. Utgår det ingen betalning för mellanskillnaden kan bytet därmed innehålla inslag av en skattefri gåva. Själva bytet ska tas upp som en kapitalvinst och Skatteverket har i sitt ställningstagande prövat frågan hur köpeskillingen vid ett sådant byte ska fastställas för respektive part. Enligt Skatteverket ska ersättningen vid kapitalvinstberäkningen anses vara det lägsta av marknadsvärdet för någon av bostäderna. 

Läs mer här

Särskild kontroll mot vissa verksamheter och avdrag

I år kommer Skatteverket särskilt att granska inkomster från e-handel och hyresinkomster från uthyrning av privatbostäder. Skatteverket kommer också att kontrollera de nya RUT-tjänsterna och det nya avdraget för installation av grön teknik. 

Läs mer här

Skatteplikt vid vaccinationer av familjemedlemmar inför tjänsteresa eller utstationering

Pandemin har väckt en del frågor om vaccinationer. Skatteverket har nu slagit fast att vaccinationer som bekostas av arbetsgivaren och betingas av tjänsten såsom t.ex. i samband med en tjänsteresa ska vara skattefria för den anställde. Däremot omfattas inte familjemedlemmar som följer med på tjänsteresan av skattefriheten. Enligt Skatteverket är detta en skattepliktig förmån för den anställda eftersom vaccinationen av familjemedlemmarna har skett på grund av den anställdas tjänst.

Skattefri gåva upp till 2000 kr/år

Nu är det dags för arbetsgivaren att plocka fram sin generositet. Är du arbetsgivare så kan du i år ge en extra gåva till dina anställda upp till 2000 kr skattefritt. Så länge gåvan inte lämnas i form av pengar så finns det inget som hindrar dig. Så vad väntar Du på? Kom igen! Nu är det dags att skämma bort de anställda!

Läs mer här

Fri parkering - ingen förmånsbeskattning 2021

Du som tar dig med bil till jobbet under pandemin och kostnadsfritt parkerar bilen på arbetsplatsen behöver inte oroa dig för några skattekonsekvenser. Fortsättningsvis gäller att anställda inte ska förmånsbeskattas för fri parkering på arbetsplatsen under 2021.

Läs mer här


✦ ✦ ✦
Skatterättsnämnden

Försäljning eller arv vid utskiftning av utländskt dödsbo

Vid avvecklingen av ett utländskt dödsbo har frågan uppkommit huruvida överlåtelsen av aktier skatterättsligt ska betraktas som en försäljning eller ett arv. Skatterättsnämnden anser att en sådan överlåtelse i sin helhet ska betraktas som ett arv om aktierna från dödsboet till dödsbodelägarna överförs mot revers som därefter återförs till delägarna genom utskiftning. Genom ett sådant förförande åstadkoms ett arvsskifte utan att någon egentlig ersättning uppkommer hos dödsboet.

Läs mer här


Skattepunkten AB

Har ni frågor, tveka inte att höra av er.

Skicka ett mejl genom vårt

Kontaktformulär

Vill ni registrera er som kund i ett skatteärende gör ni det här:

Kundregistrering

Besöksadress

Fiskebäcks hamn 34

426 58 Västra Frölunda

Postadress

Per Wickenbergsgatan 1
217 54 Malmö

Org. nr. 556624-4876

Hemsida: www.skattepunkten.se

Blogg om de senaste skattenyheterna och

diskussionsforum: www.skatter.se

I vårt forum kan ni utan kostnad med vissa begränsningar få svar på skattejuridiska frågor från meriterade skattejurister.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.