Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev maj 2021


På gång:

1 juni 2021

Genomgång av patientöversikt äggstockscancer

Plats: Online
Tid: 
15:00-16:00

1 juni 2021

Genomgång av patientöversikt myelom

Plats: Online
Tid: 
15:00-16:00

8 juni 2021

Genomgång av patientöversikt CNS

Plats: Online
Tid: 
14:00-15:00

15 juni 2021

Min vårdplan och IPÖ - så möjliggör de samskapande i vården

Plats: Online
Tid: 
14:30-15:45

16 juni 2021

Genomgång av patientöversikt äggstockscancer

Plats: Online
Tid: 
14:00-15:00

För genomgång av patientöversikt och min vårdplan inom olika diagnoser ber vi er att håller er uppdaterade via kalendern på vår hemsida.

Uppföljningsenhet för Unga Vuxna i sydöstra sjukvårdsregionen

Britt-Marie Holmkvist, barnläkare och barnonkolog på Universitetssjukhuset i Linköping

Uppföljningsenheten är placerad vid Universitetssjukhuset i Linköping och tar emot patienter som haft cancer som barn. Fokus ligger på aktiv överlämning från barn- till vuxenvård för att överföra kunskap kring patienten på ett strukturerat sätt.

Läs mer här.


Ökade satsningar på långtidsuppföljning efter barncancer

När barn och unga insjuknar i cancer väcks många svåra frågor och känslor som berör en hel familj. Vid sidan av medicinska frågor finns även stora behov av samtal och psykosocialt stöd. I vuxen ålder behöver många även sjukvårdens hjälp att hantera sena komplikationer till följd av cancer. Särskilda satsningar med bland annat basstandards riktas nu till landets uppföljningsmottagningar för barn och vuxna efter cancer.

Läs mer här.


Resultatredovisning maj 2021 publicerad

Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst) sammanställer regelbundet rapporter som belyser cancervårdens aktuella måluppfyllelse och utveckling över olika tidsperioder. RCC Sydösts senaste resultatredovisning och de diagnosspecifika redovisningarna publicerades den 21 maj.

Göran Henriks, utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län och ordförande i RCC Sydösts styrgrupp, säger:

– Pandemin är inte över än och det är fortfarande stor press på hälso- och sjukvårdssystemen som tillhandahåller teknologi och service till våra patienter. Cancer har varit prioriterat under Covid-19. Det är glädjande att notera att cancerprocesserna i stort har fungerat väl under dessa extraordinära tider och i vissa fall till och med förbättrats. När pandemin är över är det viktigt att våra utvecklingsaktiviteter siktar på att på att åstadkomma ännu bättre resultat än tidigare.

Läs hela artikeln här.

Här hittar du våra regionala rapporter.


Årets kontaktsjuksköterska och årets processledare 2021, RCC Sydöst

Jenny Lindh och Lisbeth Liest.

Jenny Lindh är årets kontaktsjuksköterska och Lisbeth Liest årets processledare i sydöstra sjukvårdsregionen.

Läs intervjuer med Jenny och Lisbeth här.

Mer information om utmärkelserna samt vinnare i övriga sjukvårdsregionerna hittar du via länken nedan.

Cancervårdens nyckelpersoner korade till Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska


Patientens perspektiv på hälso- och sjukvården

Rune Jansson, Sofia Weineholm och Bengt Ekvall.

Sydöstra sjukvårdsregionens tre regioner har alla ett levande bibliotek eller motsvarande; en resursbank bestående av personer med värdefull erfarenhet av att vara patient eller närstående. Dessa personer kan med sin kunskap bidra till utveckling av hälso- och sjukvård.

Läs intervjuer med Rune Jansson, Sofia Weineholm och Bengt Ekvall här.


Ny webbutbildning om barn och solråd för landets barnhälsovård och förskolor

Regionala cancercentrum i samverkan har arbetat med hudcancerprevention i flera år, bland annat med kampanjen Sunda solvanor, som fortfarande används av barnhälsovården i flera regioner i landet. Nu ingår RCC i ett samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten kring ett regeringsuppdrag för att minska insjuknandet i hudcancer, en cancerform som ökar kraftigt och i mycket hög grad är förebyggbar.

Webbutbildning solråd för barn 0-6 år.


Färre fall av prostatacancer under pandemin

Under den första vågen av covid-19-pandemin, våren 2020, minskade antalet män som diagnostiserades med prostatacancer jämfört med tidigare år. Däremot ökade antalet män som behandlades med radikal strålbehandling. Det visar en ny studie från Nationella prostatacancerregistret (NPCR).

Läs mer här.


Individuell patientöversikt (IPÖ) nomineras till SveaPriset

SveaPriset instiftades 2007 och belönar den bästa innovationsidén inom eHälsa. Priset uppmärksammar innovativa lösningar för eHälsa som bidrar till effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, tandvården, omsorgen och socialtjänsten. Syftet är att stimulera IT-innovationer som förnyar och förbättrar svensk vård och omsorg.

Läs mer här.

Min vårdplan prostatacancer lanseras

RCC har lanserat Min vårdplan prostatacancer, den fjärde diagnosspecifika Min vårdplan enligt nationell modell. Innehållet publiceras digitalt via 1177 Vårdguiden och i pappersformat på RCCs webbplats, cancercentrum.se.

Läs mer här.


Vårdprogram och SVF

Nya vårdprogram och SVF, godkända och publicerade:

Reviderade vårdprogram och SVF, godkända och publicerade:

Pågående remissrunda vårdprogram och SVF:

  • Akut myeloisk leukemi, AML, NVP
  • Lungcancer, NVP
  • Mantelcellslymfom, NVP
  • Skelett- och mjukdelssarkom, NVP
  • Waldenströms makroglobulinemi, NVP
  • Äggstockscancer (epitelial), NVP

Vårdprogram och SVF på remiss finner du här.


Webbsändningar

RCC arrangerar webbinarier och webbsändningar som berör olika ämnen inom cancervård. Här kan du se sändningarna i efterhand.

Under våren hålls flera digitala informationstillfällen om individuell patientöversikt (IPÖ) för olika diagnoser. Läs mer om detta i kalendern på cancercentrum.se.


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i sjukvårdsregionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev.
Skicka oss ett mail.

homepageyoutubelinkedin