Ett år av transformation

Nu är det drygt ett år sedan vi i stort sett slutade erbjuda fysiska utbildningar på GR. Ett år av utmaningar och utveckling. Många av de utbildningar vi nu erbjuder digitalt tror jag kommer fortsätta i det formatet framöver oavsett restriktioner eller inte. Aktuellt hos oss är just nu ett pilotprojekt för att prova en lärplattform som ger oss fantastiska möjligheter till att ta kompetens- och verksamhetsutveckling in i ”det nya normala” där vi både erbjuder fysiska och digitala aktiviteter.

I detta nyhetsbrev kan du läsa om våra uppskattade utbildningar i Teams, samt en helt ny utbildning om att leda digitala möten – en allt viktigare kompetens för tjänstepersoner i kommunerna.

Dessutom kan du ta del av alla aktuella kurser och konferenser framöver som just nu erbjuds i digital form, men förhoppningsvis inom kort även fysiskt.

Trevlig läsning!
Soliga vårhälsningar
Nicholas Singleton

Enhetschef, Kompetens- och verksamhetsutveckling

TVÅ OLIKA KURSER OM DIGITALA MÖTEN:
Att leda möten via Microsoft Teams
Att leda digitala möten – förhållningssätt och verktyg

”Att leda digitala möten är en allt viktigare kompetens”

Att delta i och leda digitala möten har på kort tid blivit en viktig kompetens för tjänstepersoner i kommunerna. GR har fångat upp behovet genom att arrangera kurser i Microsoft Teams och att leda digitala möten.

Utbildningsledare Patrick Gruczkun berättar om att vi nu erbjuder två olika kursupplägg på temat, och ger några konkreta tips på hur du får till ett bra digitalt möte.

Läs mer

Train the trainer – en utbildning för utbildare

7 september:Hur skapar man förutsättningar för att lära sig nya arbetssätt? Och hur når man fram med ny kunskap? Detta är en utbildning för dig som har ett uppdrag att utbilda och coacha vid införande av nya arbetssätt eller verktyg på din arbetsplats. Du får verktyg som leder till att dina kollegor lär in det du lär ut. Läs mer

Individual Placement and Support (IPS)

Start 27 maj: Individual Placement and Support är en evidensbaserad form av Supported Employment, skapad för personer med psykisk ohälsa. Grundläggande för dessa fyra kursdagar är principerna i IPS och hur man lägger upp sitt metodarbete. Kursen riktar sig bland annat till enhetschefer, handläggare och annan personal som möter personer som har psykisk ohälsa och behöver extra stöd för att få ett arbete.

Läs mer

Hur kan sociala investeringar finansieras och mätas?

28 maj: Det här webbinariet fokuserar på lån för social hållbarhet, och vilka lärdomar som vi hittills kan dra från de projekt som har beviljats sociala lån. Vi kommer att få höra mer om modeller för att följa upp sociala hållbarhetsmål och mäta sociala investeringsprojekt. Seminariet är en fristående del av seminarieserien "På spaning efter ett socialt hållbart samhälle".

Läs mer

Individbaserad systematisk uppföljning inom Ekonomiskt bistånd

27 maj: Föreläsningen ger en introduktion till individbaserad systematisk uppföljning, och vänder sig till chefer och förste socialsekreterare inom Ekonomiskt bistånd i GR:s medlemskommuner. Individbaserad systematisk uppföljning handlar om att dokumentera arbetet med enskilda individer för att följa upp deras situation, samt att sammanställa denna information på grupp- eller verksamhetsnivå i syfte att analysera och utveckla verksamheten.

Läs mer

Samtal med barn och unga i omsorgssituationer

11 oktober: Processorienterad utbildning i att samtala med barn och ungdomar i socialtjänsten. Utbildningen riktar sig främst till socialsekreterare som träffar barn och unga för att utreda och följa upp deras behov av stöd eller skydd, men kan även vara relevant för andra som träffar barn och unga som lever i utsatta omsorgssituationer. Utbildningen utgår från ett kommunikationsteoretiskt perspektiv på barnets upplevelser, självförståelse, utveckling och sociala sammanhang.

Läs mer

Processledning, grupputveckling och ledarskap

Kvalificerad processledare

Tre olika omgångar: Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom kommunal planerings- och trafikverksamhet, statliga myndigheter som är involverade i stadsutveckling och infrastrukturplanering, anställda vid kollektivtrafikmyndigheter och -operatörer samt konsultsektorn. Påbyggnadsutbildningen är öppen för dem som har minst tre års praktisk yrkeserfarenhet. Kursen ger en djupare förståelse för hur rumsliga struktur- och infrasystem kan samspela för att bidra till hållbara städer och miljöeffektiva transportsystem samt hur detta kan omsättas i effektiva planeringsprocesser.

Läs mer

Utveckling Grupp Ledare (UGL)

Fyra tillfällen i höst: UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som har använts i Sverige i drygt 30 år. Många anser utbildningen som en av de bästa ledarutbildningarna, mycket beroende på pedagogiken som bygger på uppgifter, samtal och teorier. Vi erbjuder fyra olika omgångar under hösten 2021:

Vecka 38: 20–24 september
Vecka 41: 11–15 oktober
Vecka 46: 15–19 november
Vecka 48: 29 november–3 december

Utvecklande ledarskap (UL)

Två tillfällen i höst: Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarshögskolans ledarskapsmodell som sedan många år även tillämpas inom statliga och kommunala sektorer samt inom det privata näringslivet. Utbildningen består av fyra dagar och du kan välja mellan två olika tillfällen:

6–8 oktober plus 25 november
27–29 oktober plus 9 december

Rubrik med bakgrund

Existentiella samtal för personal i vård och omsorg

2 juni: Utbildningen vänder sig till personal inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Kursen vill genom diskussion, ny kunskap och egen reflektion skapa större medvetenhet om hur vi kan samtala om det meningsfulla i livet. Kursen vill också ge insikter i hur vi kan hjälpa våra brukare och vårdtagare att våga öppna upp för existentiella samtal, och hur vi kan stödja personal och kollegor att bli goda lyssnare till dessa livsviktiga samtal. 

Läs mer

Tredagars grundkurs i Motiverande samtal (MI)

Start 2 september: Kursen består av tre dagar och vänder sig till dig som på något sätt har förändringsinriktade samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare. Inga förkunskaper krävs om MI. Mellan kurstillfällen förväntas du som deltagare kunna lägga cirka en timme på hemuppgifter.

Läs mer

LVM – lagen om vård av missbrukare i vissa fall

18 november: Utbildningsdagen utgår i huvudsak från socialnämndens ansvar enligt socialtjänstlagen för personer med missbruks- och beroendeproblematik, LVM-lagstiftningen och SOSFS 2014:5. Utbildningen riktar sig till enhetschefer, socialsekreterare och handläggare inom socialtjänsten.

Läs mer

Vill du utveckla din interkulturella kompetens?

29 oktober: Förmågan att kunna samarbeta över kulturgränser och skapa förståelse mellan människor med vitt skilda bakgrunder är idag en nyckelkompetens för medarbetare och ledare. GR erbjuder utbildningen Interkulturell kompetens. Kursdagen bygger på modellen ”Sex steg för interkulturell kompetens”. Metoden är interaktiv och kortare föreläsningar varvas med övningar, gruppdiskussioner och filmklipp. Titta gärna på filmen för att få en inblick i utbildningen.

Läs mer

Ökad kunskap om Alzheimer och andra kognitiva sjukdomar

16 september: En utbildning som ger ökad kunskap om olika kognitiva sjukdomar och vilka funktionsnedsättningar som dessa för med sig och hur det påverkar den enskilde i det dagliga livet. Det blir en dag om olika symptom, hjärnskador, beteendeförändringar, behandlingsmetoder och om var forskningen står idag. 

Utbildningen riktar sig till enhetschefer, biståndshandläggare och baspersonal som möter personer med Alzheimers sjukdom eller annan kognitiv svikt hos äldre.

Läs mer

homepagefacebooklinkedin

Våra aktuella kurser och konferenser

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy

AvregistreraWebbversion