Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev april 2021


På gång:

5 maj 2021

Föreläsning sexuell hälsa, del 3: Olika kulturer
Plats: Online
Tid: 
15:00-16:00

6 maj 2021

AI-teknik för jämlik och effektiv cancervård
Plats: Online
Tid: 
14:30-17:30

10 maj 2021

Erfarenheter av att starta upp organiserad prostatacancertestning
Plats:
Online
Tid:
13:00-16:00


10 maj 2021

Hudcancer: ett samtal om tidig diagnos och sunda solvanor
Plats:
Online
Tid:
12:00-12:45

19 och 25 maj 2021

Min vårdplan inom barnonkologi
Plats: Online
Tid: 15:00-16:00

26 maj 2021

Palliation sydöst 2021
Plats: Online
Tid: 
12:00-12:45

För genomgång av patientöversikt och min vårdplan inom olika diagnoser ber vi er att håller er uppdaterade via kalendern på vår hemsida.

Sydöstra sjukvårdsregionen vill utrota livmoderhalscancer

Sydöstra sjukvårdsregionen ska ta fram ett nytt vaccinationsprogram som "ska nå de kvinnor och pojkar som ännu inte fått skydd mot hpv". Nyligen uppmanade riksdagen regeringen att ta fram en handlingsplan för att utrota livmoderhalscancer i Sverige inom fem till sju år.

Läs mer här.


Insatser inom cancerområdet påverkade av pandemin

I årets överenskommelse med staten om jämlik och effektiv cancervård ingår att Sveriges Kommuner och Regioner senast den 31 mars ska avge rapport till Socialdepartementet om arbetet under 2020. Av rapporten framgår att covid-19-pandemin har påverkat genomförandet av årets insatser.

Läs mer här.


Statistik om uppskjuten cancervård till följd av coronaviruset

Covid-19-pandemin orsakar uppskjutna vårdbehov inom många diagnosområden. Jämfört med hur många tumörer som normalt brukar diagnosticeras under ett år var antalet lägre under 2020 på grund av pandemin. Det betyder att flera tusen personer bär på en ännu oupptäckt och obehandlad tumör som i många fall kommer att behöva vård under det närmaste året.

Läs mer här.


Nya processledare nedre GI och kolorektalcancer

Jakob Hager

Jakob Hager arbetar som överläkare i kirurgi på kolorektalsektionen, kirurgiska kliniken vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Nu är han även en av RCC Sydösts två processledare för nedre GI och kolorektalcancer.

– I mitt jobb som kolorektalkirurg är kolorektalcancer det som sysselsätter mig mest både kliniskt och forskningsmässigt. Kirurgiska kliniken på ViN i Norrköping är

 landets fjärde största enhet gällande kirurgi för koloncancer. När jag uppmanades söka jobbet tvekade jag inte en sekund!

Vad hoppas du kunna bidra med i denna roll?

– Det är viktigt att tillvarata den kolorektala cancerpatientens intressen hela vägen från prevention via diagnos, behandling och eftervård till rehabilitering, uppföljning och vid behov även palliation. Alla patienter i sydöstra sjukvårdsregionen ska kunna förvänta sig samma goda vård oavsett var man bor, säger Jakob.

Aristotelis Stefanis

Aristotiles Stefanis arbetar som onkolog, onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Nu delar han och Jakob på processledarskapet för nedre GI och kolorektalcancer.

– Jag hoppas kunna påverka cancerprocessen från diagnos till behandling och bidra med förslag som ytterligare kan minska de ledtider som vi har inom sydöstra sjukvårdsregionen idag.

Vad hoppas du kunna bidra med i denna roll?

– Vi måste granska och analysera processen och tolka bilden. Samarbeta med alla involverade med det gemensamma målet att effektivisera vårt arbetssätt för att kunna erbjuda våra patienter en så bra cancervård som möjligt.


Rehabilitering och livskvalitet centralt för patienter och närstående

Patient- och närståenderådet (PNR) vid RCC Syd har en aktiv rehabiliteringsgrupp som för fram vikten av strukturellt införande av cancerrehabilitering, ett arbete som har tagit många former och inte minst fått anpassa sig efter vårdens situation under pandemin. Rådet berättar här om utmaningar och framgångar, samt förslag som på sikt ska förbättra rehabilitering för patienter och närstående.

Läs mer här.


Ny ordförande vill att vårdprogrammet för cancerrehabilitering blir ett självklart arbetsredskap

Den nationella vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering inom RCC har en ny ordförande, Ylva Hellstadius.

- Jag vill arbeta för att göra vårdprogrammet i cancerrehabilitering till ett självklart arbetsredskap i det kliniska rehabiliteringsarbetet med patienterna. 

Läs intervjun med Ylva här.


Effektivare möten och ökad patientdelaktighet med IPÖ och Min vårdplan

Individuell patientöversikt (IPÖ) och Min vårdplan är två av de kunskapsstöd för cancervården som RCC erbjuder. Verktygen skiljer sig åt och används till olika ändamål, men båda med det gemensamma syftet att effektivisera och underlätta vårdpersonalens arbete samt att öka patientens delaktighet och förståelse.

Läs mer här.


Nya brevmallar för screening med mammografi

Nu finns nya och uppdaterade mallar för kallelser och svarsbrev tillgängliga för screeningorganisationen inom mammografiverksamheten.

Läs mer här.


Vårdprogram och SVF

Reviderade vårdprogram och SVF, godkända och publicerade:

Remissrunda vårdprogram och SVF:

  • Akut myeloisk leukemi, AML, NVP
  • Lungcancer, NVP
  • Mantelcellslymfom, NVP
  • Skelett- och mjukdelssarkom, NVP
  • Waldenströms makroglobulinemi, NVP
  • Äggstockscancer (epitelial), NVP

Vårdprogram och SVF på remiss finner du här.


Palliation sydöst 2021, digitalt

God omvårdnad vid palliativ vård.

När: 26 maj 2021, 14:00-15:30
Var: Online

Utbildningen riktar sig till dig som möter personer i behov av palliativ vård i ditt arbete inom vård och omsorg.

Anmäl dig här senast den 12 maj 2021.


Webbsändningar

RCC arrangerar webbinarier och webbsändningar som berör olika ämnen inom cancervård. Här kan du se sändningarna i efterhand.

Under våren hålls flera digitala informationstillfällen om individuell patientöversikt (IPÖ) för olika diagnoser. Läs mer om detta i kalendern på cancercentrum.se.


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i sjukvårdsregionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev.
Skicka oss ett mail.

homepageyoutubelinkedin