Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Välkommen till SMaRT Nyhetsbrev

SMaRT Nyhetsbrev? Vad är det? 

Om du får detta nyhetsbrev så hoppas vi att du har en liten aning om vad projektet handlar om, om inte så hoppas vi du får det framöver. Vi kommer här informera om vad som händer i projektet och i detta första nyhetsbrev så vill vi ge en introduktion till vad vi vill genomföra och vad som i detta fall döljer sig bakom epitetet vi. Allt för att du ska känna dig väl mottagen och välkommen bortom en trevlig rubrik!  

Övergripande mål och aktiviter (vad och varför)

SMaRT – vägen till ett smartare sätt att resa
SMaRT står för Sustainable Mobility for Rural and Urban Transport, eller på svenska ungefär Hållbar rörlighet för lantliga och urbana transporter. SMaRT är ett EU-finansierat Interreg-projekt, där ett antal kommuner och regioner i Sverige och Danmark samlas för att tillsammans med forskare för att hitta vägar att stimulera ett förändrat resebeteende och förmå fler att välja hållbara alternativ.

Svenskt fokus på hållbar turism
I den svenska delen ligger fokus på transporter i samband med turism, medan de danska projektdeltagarna huvudsakligen kommer att arbeta med pendlingstrafik. Projektet, som sträcker sig från våren 2020 fram till och med 2022, kommer även att belysa mobilitet och tillgänglighet ur sociala och ekonomiska synvinklar, det vill säga att främja hållbarhet inte bara ur ett rent miljöperspektiv.

Samskapande för relevans
För att hitta relevanta lösningar tillämpas en process där målgruppen – som här till största delen utgörs av den resande allmänheten – involveras från början. Genom metoden, som kallas samskapande, drivs analys, utveckling och utvärdering hela tiden i samverkan mellan experter, berörda organisationer och framtida användare.

Tester av gemensamt framtagna alternativ ska påvisa vilka tekniska lösningar och affärsmodeller som är effektivast när det gäller att stimulera ett förändrat beteende. Därefter ska projektet resultera i konkreta rekommendationer för en mer hållbar mobilitet i de berörda områdena – som förstås även ska kunna inspirera andra till efterföljd.

Projektets resultat kommer att utvärderas genom attitydundersökningar före, under och efter projektperioden, där målet är att minst 10 procent fler ska bli medvetna om och överväga mer hållbara resealternativ.

Aktörer (vilka är vi)

Varberg - Näringslivs- och destinationskontoret

Näringslivs- och destinationskontoret i Varberg (NOD) är en del av kommunstyrelsens förvaltning. Vårt uppdrag är att utveckla och marknadsföra Varberg som en attraktiv ort att besöka, bo och driva företag i. Vi ska underlätta för näringslivet att vara delaktiga i Varbergs utveckling.

I en tillväxtkommun som Varberg värnar kommunen om att bevara en fantastisk miljö och livsplats och att skapa förutsättningar för Varberg att växa hållbart. Detta för att fortsätta vara en attraktiv destination för både näringsliv, invånare och besökare. SMaRT-projektet skall uppmuntra till hållbart resande både för turister och Varbergsbor som anammat ”hemester-trenden”.

Danmark - Nordjylland, Aalborg och Hjørring

Region Nordjylland i samarbete med Nordjyllands Trafikoperatör

Region Nordjylland har 10 000 anställda och är ansvariga för den övergripande strategiska planeringen för både såväl klimat och energiförsörjning som mobilitet. Region Nordjylland har dessutom uppdrag att samordna den regionala kollektivtrafiken, drift av sjukhusen samt ungdomsutbildning. Detta ger direkta ingångar till nyckelpersoner som ska ingå i samskapelseprocessen i projektet.

Nordjyllands Trafikoperatör är leverantör av kollektivtrafiken i Nordjylland. De ansvarar därmed för att skapa en sammanhängande region över kommungränserna och säkra tillgången till mobilitet för regionens alla 600 00 invånare. Nordjyllands Trafikoperatör har i sin transformation från trafikoperatör till mobilitetsoperatör inhämtat mycket kunskap om alternativa sätt att resa tillsammans samt hur man ihop med medborgarna kan skapa de sätten.

Aaalborgs kommun

Aalborg är Danmarks tredje största kommun med cirka 206 000 invånare. I kommunen finns ett rikt kulturutbud, mycket naturupplevelser samt ett spirande utbildnings- och näringsliv. Aalborg har cirka 18 000 anställda i kommunen och det övergripande mottot är ”vi utvecklar oss tillsammans”. Detta blir tillsammans med en ny handlingsplan för mobilitet och samskapandeprocessen kommunens utgångspunkt i projektet och i arbetet mot fler hållbara transporter i Aalborg.

Hjørrings kommun

Med sin unika placering i det nordvästra hörnet av Danmark inrymmer Hjørrings kommun många kvalitéer som gör det till en bra plats att bo och verka i men också besöka. Bland annat är kommunens utbildningsområde det viktigaste i hela regionen med ett rikt utbud av medellånga vidareutbildningar. Det beror dock inte bara på Hjørrings kommun enskilt utan ett starkt samarbete med omvärlden både regionalt, nationellt och här i Norden. Där lyckas man med att skapa gemensam förståelse och vilja att agera.

Västra Skaraborg - Grästorp, Götene, Lidköping, Skara & Vara

Tillsammans blir det större. Västra Skaraborg har samarbetat över kommungränserna under ett flertal år och inom allt från IT till utbildning. I detta projekt arbetar man gemensamt för att undersöka hur våra besökare ska kunna resa hållbart till och framförallt runt i vår gemensamma destination. Det är nämligen sedan länge klarlagt att en besökare upplever besöksmål på några mils radie och bryr sig givetvis inte om hur många kommungränser som korsas. 

Kick off 24 november 2020

För att kickstarta det gemensamma arbetet i projektet genomfördes en kick off i Västra Skaraborg med fokus på  trender och hållbar mobilitet där det påvisades att mycket av det vi tror ligger långt in i framtiden redan är här. Hade du inte möjlighet att delta så kan du ta del av både filmer från föreläsningarna och deras presentationer via länkarna nedan. 

Trender som påverkar mobilitet i framtiden
Jonas Thorngren, Pollen Ideas

Karolina Bjurehed, Volvo CarsHur ser bilindustrin på framtiden

Staffan Bolminger, FOGSmarta städer och mobilitetspåverkan för besöksnäring på landsbygden

Per-Erik Holmberg, RISEHållbar affärsmodellsinnovation för landsbygden

Thomas Hagbard, RealizeDigitalisering, innovation och förändringsledning

Akademi

Vi har med oss tre olika lärosäten i projektet med både liknande men också skilda forskningsområden. De bidrar alla till projektet på olika sätt, bland annat genom följeforskning och får samtidigt möjlighet att samverka med både offentlig sektor och varandra. 

Chalmers Tekniska Högskola

Energi och transport är två av Chalmers många starka forskningsområden och hållbar utveckling är ett av deras strategimål. Chalmers kommer i projektet bland annat att bidra med forskning kring metod- och modellutveckling med koppling till mätning av C02-effekterna med olika mobilitetslösningar.

Aalborgs Universitet

Sektionen för vägar, trafik och transport har forskat på landsbygdstransporter under de senaste tio åren och därmed samlat in stor kunskap där de ser projektet som en naturlig följd av detta. Genom bland annat webbaserade frågeformulär med tillhörande analysverktyg vill universitetet klargöra hur de testade mobilitetsprojekten bidrar till förändringen i användningen av transportmedel, effekten på koldioxidutsläpp samt inte minst hur nöjda deltagarna är  samt vilka upplevelser från de medskapande processerna man kan ta med sig.

Skövde Högskola

Visionen tillika utvecklingsmålet för Högskolan i Skövde är ”digitalisering för hållbar utveckling”. Högskolan verkar inom flera forskningsområden och de som man kommer arbeta med i projektet är kognitionsvetenskap, user experience design samt informationssystemsutveckling. Mer specifikt kan denna kompetens bland annat användas för att identifiera användares krav på hållbara resor och tjänster, ta fram incitament för hållbart resande samt kartläggning och konceptframtagande av hur tjänster för hållbart resande på landsbygd bör se ut. 

Finansiärer

Förutom de deltagande aktörerna i projektet finns ett antal finansiärer. Dessa bidrar förutom med att göra projektet möjligt  också med att sprida projektet samt tillgång till nätverk för kommunikation och nya lärdomar. Dessa är Västragötalandsregionen, Sparbanken Skaraborg samt Sparbanken Lidköping. 

I kommande nyhetsbrev kommer du att få läsa  mer om de olika case och aktiviteter som vi kommer att arbeta med för att försöka hitta lösningar som underlätta valet av hållbara alternativ för resande. Fram tills dess önskar vi dig:

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!