Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SMaRT Nyhetsbrev - Mars 2021

Första året med SMaRT - grunden är satt!

Under år 2020 startade projektet upp med sitt första år av tre. Vi startade upp gemensamt med en Workshop under 2 dagar i Lidköping i slutet av februari. Föga anade vi då att det skulle vara den enda gången det året vi fick träffas. Några veckor senare var Corona ett faktum och förvirringen som alltid präglar ett projekts inledning fick göras via digitala möten och annan kommunikation på distans. För det gemensamma lärandet och relationsskapandet är såklart detta en negativ påverkan på projektet eftersom detta försvåras. Men vi har gjort vårt bästa för detta med genom såväl vanliga möten som Workshops digitalt i olika former och vi blir allt bättre på detta eftersom övning ger färdighet. En positiv aspekt det förde med sig var dock att den tendens att vilja gå för fort fram och göra saker bromsades eftersom det var mycket praktiskt som inte kunde genomföras. På så sätt fick vi istället arbetsro att göra ett ordentligt grundarbete med genomarbetade projektplaner. Detta är något vi kommer ha nytta av under hela projektet och som gör det enklare att arbeta när man väl kunnat börja göra det.

Aktuellt i SMaRT

PDF Projektinformation

Behöver du förklara SMaRT-projektet för någon utan förkunskap på ett lite överskådligare sätt som gör det lite enklare att förstå? Vi vet att det inte är helt okomplicerat (tvärtom för att tala klarspråk) och har därför gjort en PDF-broschyr för just detta ändamål. Via länken nedan kan du både se och ladda ned den. 

PDF Projektinformation

Lägesrapport 2

SMaRT i en annorlunda tid!

I ett första år med SMaRT, ett år som inte har varit likt något annat år, har projektets medarbetare precis som många andra fått ställa om i förhållande till restriktioner, frånvarande medarbetare, digitala plattformar och en allmänhet vars resvanor starkt förändrats på kort tid. I en numera digitaliserad vardag tar sig projektet framåt mot sitt slutmål, läs mer om projektets arbete i lägesrapport 2 som nyligen lämnades in till Interreg ÖKS. //Mija Gustafsson, Projektledare SMaRT

SMaRT Lägesrapport 2

Västra Skaraborg: Kartläggning och Innovationsworkshop

Kartläggning geografiska nav
För att få en ordentlig överblick över nuläget på Västra Skaraborgs fem utvalda nav utformades ett uppdrag för en kartläggning. Arbetet är gjort av Koucky & Partners som är trafik- och miljökonsulter och förutom att de kartlägger naven också analyserar och kommer med konkreta förslag. Detta blir en bra utgångspunkt för kommunerna inför det fortsatta arbetet med att hitta lämpöiga mobilitetslösningar att testa i projektet. Läs hela rapporten via länken nedan.

Innovationsworkshop
Just nu håller kommunerna på att genomföra en gemensam innovationsworkshop. Den är uppdelad på två halvdagar och under ledning av FOG Innovation får kommunerna vägledning i att konkretisera sina utmaningar samt hitta den lösning som bäst svarar till behovet. Kommungrupperna arbetar både gemensamt och kommunspecifikt i detta och tar viktiga steg framåt i vägen mot att testa passande mobilietetslösningar.

Kartläggning Geografiska Nav

Nordjylland: Samskapelse i Kongerslev

Ett av de inledande stegen i caset "Vardagsmobilitet i ett mindre samhälle" som Aalborg har genomfördes nyligen. Man vill ju hitta lösningar tillsammans med invånarna och behöver då såklart komma i kontakt med dem. Projektgruppen gade ett första möte med ortens samhällsförening för någon månad sedan och kommer nu med hjälp av samskapelsemetoden identifiera utmaningar och lösningar tillsammans med dem.

Case och Arbetspaket

Varberg

I Varberg startades SMaRT-projektet med att skylta upp fortsättningen av Åkullaledens cykelled så att den nu binds samman med Kattegattleden, Sveriges första nationella cykelled. Detta för att förenkla för cyklisterna och binda ihop kustens cykelled med Åkullaområdet som är ett rekreationsområde ca 2,5 mil öster om Varberg med fantastiska bokskogar. Tanken är att fortsättningsvis addera värde till de två cykellederna genom att tillhandahålla servicestationer utmed lederna, och upphandlingsarbetet för detta är i full gång.

Det finns också tankar på ett framtida hyrcykelsystem. Här har vi tagit hjälp av en upphandlad konsult inom hållbara transportsystem, Trivector Traffic AB. Här kommer också startas upphandlingar av både cyklar och mjukvarusystem inom kort. Till hyrcykelsystemet finns det tankar att koppla på någon form av digitala guidade turer så att man lätt kan ta sig runt i egen takt och samtidigt får ta del av stadens utbud.

Västra Skaraborg

Samverkan för hållbarare landsbygdsturism
Många sevärdheter och besöksmål i Västra Skaraborg ligger på landsbygden. Resor dit görs idag ofta med egen bil – en situation som inte är hållbar på sikt. 

De samverkande kommunerna i Västra Skaraborg ska analysera befintliga och möjliga framtida hållbara resealternativ, där en viktig komponent är att hitta affärsmodeller som gör det långsiktigt intressant för privata aktörer att engagera sig. Alla berörda parter, inklusive den turistande allmänheten, engageras i processen från problemanalys till utvärdering.

Arbetspaket i Västra Skaraborg

  • Identifiera platser för geografiska nav som kan sammanlänka befintliga hållbara resealternativ, dit besökaren anländer med kollektivtrafik och där det kan erbjudas hållbar infrastruktur för vidare färd till respektive mål.
  • Utforma platsanknutna mobilitetstjänster som kompletterar befintliga lösningar, som t ex bokningssystem, guideappar, cykelpooler, hyrcykelsystem, elbilspooler osv allt efter respektive områdes förutsättningar.
  • Utveckla affärsmodeller genom att hitta vägar för ansvarsfördelning och finansiering av de mobilitetstjänster som tas fram.
  • Stärka incitament för hållbara beteenden genom att hitta effektiva kommunikationsvägar med hjälp av de deltagande högskolorna och utvalda testföretag.
  • Studie av landsbygdsrutter med förarlösa elskyttlar, så att beredskapen finns när tekniken är tillräckligt utvecklad.

Nordjylland

I Nordjylland har de samverkande kommunerna och regionerna sju olika konkreta case som kort kan beskrivas enligt följande:

Den gröna pendlaren (Hjørring)
Hur kan vi tillsammans göra de dagliga pendlingsresorna mer hållbara? Fokus på att med hjälp av samskapelse tillsammans med medborgare i Hjørrings kommun hitta lösningar som är mer hållbara, men som också skapar gemenskap och är mer ekonomiska för alla.

Medarbetarmobilitet på offentlig arbetsplats (Aalborg)
I Aalborgs kommun finns Stigsborgs Brygga som är arbetsplats för de kommunala förvaltningarna Miljö- och Energi samt Stad- och Landskap.Hur kan medarbetarnas mobilitet blir mer hållbar ska utredas tillsammans med medarbetarna själva. Just dessa avdelningar ses som de bör ligga i fronten när det gäller hållbar mobilitet.

Medarbetarmobilitet på Port of Aalborg (Aalborg)
Hamnen i Aalborg är föremål för ett liknande case som det föregående med skillnaden att medarbetarna rör sig på en mycket stor areal i den vilket skapar lite andra utmaningar.

Sjukhusanställda och hållbar pendling (Region Nordjylland och Nordjyllands Trafikselskab)
I Aalborg bygger man ett nytt sjukhus som till skillnad från det nuvarande ligger i utkanten av staden. När medarbetarna ändå ska få en ny pendlingsvana finns en perfekt möjlighet att tillsammans med dem samtidigt hitta mer hållbara sätt att göra det på.

Sund och säker skolväg (Hjørring)
I kommunen finns ett kluster av skolor vid en vägkorsning som också är tät trafikerad, framförallt i rusningstid. Ökad trafiksäkerhet och hållbarhet är målbilden när man tillsammans med såväl elever som deras föräldrar och skolpersonal vill förbättra vägen till skolan. 

Skolungdomar och hållbar mobilitet (Region Nordjylland och Nordjyllands Trafikselskab)
Genom dialog mellan gymnasieutbildningar och ungdomarna vill man i detta case utreda hur denna målgrupp kan ta sig till skolan på mer hållbara sätt. 

Vardagsmobilitet i ett mindre samhälle (Aalborg)
Tre mil utanför Aalborg ligger tre samhällen tätt som tillsammans har ca. 1400 invånare. Hur kan man tillsammans med medborgarna hitta mer hållbara mobilitetslösningar när avstånden är längre och bilen därför vanligast som transportmedel.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!