Nyhetsbrev om VIOL 3. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

 Nr 9
3 december 2020

Ord från programchefen

Så var första adventsljuset tänt, covid till trots. VIOL 3-programmet riktar nu sitt sökarljus på vägen som är kvar till driftsättning. Vi har utformat en stegvis process för godkännande där funktionerna som levereras kan godkännas av pilotföretagen allteftersom de levereras.

Samtidigt slår vi på extraljusen för att tydliggöra den första versionen av ett nytt VIOL. Båda dessa aktiviteter tror vi ska bidra till att skapa en större tydlighet för er som kundföretag kring vad som är klart, vad som är kvar att leverera och när det kommer. Längre bort på vägen tecknar sig konturerna allt tydligare kring hur vi ska driftsätta VIOL 3. Pilotföretagen gör ett jättejobb i arbetet med att verifiera och godkänna lösningarna och vi kommer att komplettera dem med referensföretag för vissa specifika affärsprocesser. Det kan som exempel handla om ett värmeverk, ett mindre åkeri eller en avverkningsentreprenör. Läs mer om piloternas jobb här i nyhetsbrevet där piloternas nye samordnare, Janne Björkman ger en kort rapport. 

Hoppas nyhetsbrevet ska locka till nyfikenhet på vad ett nytt VIOL kan innebära och ta vara på julefriden när den kommer!

Med vänlig hälsning,

//Håkan Larsson


VIOL 3 piloterna - aktuell status och roll

I VIOL 3 programmet finns det fem pilotföretag:

 • WSS (Stora Enso och Sydved)
 • SCA
 • Sveaskog
 • Södra skogsägarna
 • Holmen skog

Piloternas roll i programmet är följande:

 • Godkännande av Branschlösning.
 • Bistå med Best Practice till andra företag.

 • Aktivt leda och driva samtester med andra företag.
 • Verka som ambassadör för lösningen.
 • Delta i lösningsdialog kring gap och funktioner som ej ännu är levererade.
 • Testa funktion och processer i VIOL 3.
 • Delta i Go-Live planering med Biometria.
 • Samverka med Biometria i arbetet med att ta fram tidplan för branschen.

Från den 1/11 är Janne Björkman, SCA, ny samordnare för piloterna. 

Janne Björkman, SCA

Uppdraget är att samordna & koordinera arbetet samt att bidra till förbättrade arbetssätt. Därför görs nu en översyn av samarbetet mellan Biometrias projektorganisation och pilotföretagen. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för att ta VIOL 3 i mål (go-live) enligt Biometrias plan.

Pilotarbete genomfört i november

 • Testerna av PI11 och 12, Massaved till industri eller terminal på bil/Skördarmätning har slutförts och rapporterats till Biometria. Resultatet kommer att publiceras på viol3.se
 • Arbete med att förstå och förankra den successiva godkännandeprocessen internt hos pilotföretagen och samtliga piloter ställer sig bakom detta.
 • Möte i pilotgruppen på temat ”BI det nya TIS & VIS, fast bättre…” har genomförts. Syftet med mötet var att lista alla funderingar kopplat till uppföljning och rapportering som ett underlag för fortsatta diskussioner med Biometria. 

Pilotarbete planerat för december

 • Tester utifrån innehåll i PI 13, Sönderdelat, förbereds och i detta ingår att mappa övergripande scenarierna från Biometria med egna affärsflöden och anpassa egna system för de nya, eller ändrade integrationer som kom under november.
 • Möte med Biometria för att räta ut frågetecken och diskutera hur samarbetet framåt kan se ut.
 • Den stegvisa godkännandeprocessen hoppas vi på kommer innebära en del konkret arbete för oss att bidra i.

Stegvis godkännandeprocess för tydlighet och stabilitet

När VIOL 3-lösningen nu börjar växa fram finns behov av att tydliggöra vilka delar som är klara, för att skapa stabilitet både i det interna tillverknings-arbetet och hos kundföretag och IT-leverantörer. Därför kommer lösningen att delas upp i olika funktionsblock som ett efter ett kan godkännas. Våra fem pilotföretag, vid behov kompletterade med ytterligare något företag, kommer att arbeta med godkännandet.

Godkännandeprocessen innebär att ett antal acceptanskriterier väljs ut för ett definierat funktionsblock, att de utpekade företagen arbetar igenom dessa och konstaterar om det är godkända funktioner eller inte och att en samlad bedömning därefter görs för hela funktionsblocket. Att ett funktionsblock är godkänt innebär att det uppfyller kundföretagens behov ur ett verksamhetsperspektiv och att verifiering av övriga kunders affärsflöden mot VIOL 3 därmed kan påbörjas.

Efter årsskiftet kommer det första funktionsblocket Kontraktshantering och sedan följer bla AktörsregisterSortiment och Transportkontrakt. Information om hur arbetet fortlöper kommer löpande via Biometrias olika kanaler.


Information om sågverkskollektiven i VIOL 3

Under november lade RMRs sågtimmerkommitté (Rådet för mätning och redovisning) fram ett förslag på hur sågtimmerkollektiven skulle kunna förändras för att adressera de problem med för låg mätnoggrannhet som metoden kollektivomräkning för sågtimmer för med sig.

I en första analys har det konstaterats att förslaget till fortsatt inriktning skiljer sig från den hittills realiserade lösningen i VIOL 3 och därmed skulle kräva betydande omtag i VIOL 3.

Då kollektivomräkningsmetoden är problematisk på flera andra sätt samtidigt som det finns alternativa mätmetoder att tillgå har därför Biometria fått RMRs stöd för att ta upp en dialog, med de större aktörerna som brukar sågtimmerkollektiven, om det är möjligt att finna andra lösningar på problemet.

Syftet är att klargöra om mätning, redovisning och information till affärspartners kan lösas på annat sätt än med kollektiv innan mer tid läggs ned på att först analysera och sedan bygga om lösningen för sågtimmerkollektiv i VIOL 3.


Skoglig IT-leverantör med högt kundfokus

Efficture är en lite annorlunda IT-leverantör i så måtto att de är en liten firma (endast två anställda) och har trots detta ett egenutvecklat IT-system (Efficture Virke) som kopplar mot Biometrias VIOL system och deras ledstjärna är att alltid göra sitt bästa och mesta för sina kunder vilka i dagsläget är 10 stycken, alla skogliga.

Läs hela artikeln här.

Tv: Thomas Svensson, grundare, i en miljö där han trivs. Th: Mikael Larsson, utvecklare, som gillar skidåkning i skogen.

Release 0.20.0 VIOL 3 och kundmöte

Information om datum, klockslag, kundmöte och dokumentation kopplat till releasen finns här.

Måndagen den 14/12 kl 08:00 stängs kundtestmiljön och öppnas igen kl 17:00 med en ny version av VIOL 3 installerad.

Dokumentation kopplad till releasen av ny systemversion finns tillgänglig på viol3.se/releasenotes/ i preliminär version måndag den 7/12 kl. 16:00

Tisdag 15/12 kl 13:00 – 15:00 körs kundmöte för releasen. Kundmötet körs som livehändelse i MS Teams vilket innebär att mötet spelas in och publiceras på viol3.se i efterhand.

Eventuella frågor eller kommentarer skrivs i Frågor och Svar för mötet och modereras av mötesledningen.

Du ansluter till kundmötet genom länken till höger (läggs även upp på viol3.se som en nyhet på startsidan):

Deltagarlänk för att ansluta till kundmötet

Agenda för kundmötet:

 • Inledning
 • Förstepiloten Stora Enso Skogs VIOL 3 arbete
 • Releaseinnehåll systemversion 0.20.0
 • Vad kommer till nästa release?
 • Frågor
 • Avslut

Avveckling informationskanal

Både kunder och personal har framfört att det är en utmaning att hitta rätt information i VIOL 3 programmet, det finns helt enkelt för många kanaler. Och det håller vi med om. Därför har vi påbörjat arbetet med att skala ned och rensa upp. Som ett led i detta arbete med att minska antalet kanaler och underlätta för er kunder har nu

Forest Storms sharepoint avvecklats. Informationen som fanns där och som fortfarande är aktuell har flyttats till viol3.se.

Finns det frågor eller funderingar kring detta kontakta programkommunikatör

Pia Sundkvist de Beau.


Driftsättningsscenariearbetet för VIOL 3

IT-rådet tog den 17/11 upp dialogen kring driftsättningsscenarier för VIOL 3. Sammanfattningsvis beslutades att ett scenario var att föredra och det scenariot beskrivs så här:

”En uppstartssekvens där vi tar hänsyn till att mätning och redovisning av allt virke säkerställs. Detta görs genom att affärer som startar i VIOL 2, redovisas i VIOL 2 och affärer som startar i VIOL 3 redovisas i VIOL 3.”

Detta är huvudalternativet för vidare arbete med arbetsnamnet:

"Forcerad övergång från VIOL 2 till VIOL 3" 

Det som görs nu är att WSS och Södra gör riskanalys på ovanstående alternativ – klart december.

Biometria analyserar alternativets påverkan på VIOL 3:s lösning t ex Certikonto.


Forest Storm

En enkätundersökning har genomförts inom Forest Storm under november månad. Enkäten skickades ut den 16/11 och sista svarsdag var 27/11. Enkäten gick till 42 kundföretag och det var 36 företag som besvarade den vilket ger en svarsfrekvens på ~86%.

Resultatet ser du här nedan. Svarsskalan syns till vänster, från 1 (sämst) till 6 (bäst). Samtliga frågor och svar kommer publiceras på viol3.se under Dokumentation.

Tabell. Resultat kundenkät Forest Storm. Kunderna är väldigt nöjda med hantering av frågor samt projektplanering & styrning.

Leveransmöte specifikationer 3.16

Tisdag 2020-12-22
kl 10:00 – 12:00

Team Integration välkomnar er till leveransmöte gällande leverans 3.16 avseende specifikationer i VIOL 3!

 • Mötet kommer att köras via Teams och hålls på svenska.
 • Presentationsmaterialet kommer efter mötet att finnas tillgängligt på viol3.se.

Saknar du inbjudan, kontakta projektledare Jessica Nordqvist:
jessica.nordqvist@biometria.se

Nästa nyhetsbrev VIOL 3

Kommer att landa rykande färskt i din inkorg i slutet av januari 2021.

Till dess: var rädda om er och era nära. Njut av helger och ledighet. Vi ser fram emot ett nytt gott VIOL 3 år!


Besök oss på viol3.se

Följ Biometria i våra sociala kanaler

facebooklinkedinyoutube

Redaktör: Pia Sundkvist de Beau, pia.debeau@biometria.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du sedan tidigare, har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Vill du avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!