Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev maj 2021

Hej alla!
Hoppas arbetet ute i verksamheterna flyter på trots de många utmaningar som coronapandemin skapar. Vi ser utmaningarna till trots, inspirerande exempel på hur verksamheter snabbt tagit fram och infört nya rutiner, gett insatser digitalt och hur kreativa lösningar skapat nya möjligheter. Nu är vaccinationsarbetet i full fart och vi hoppas att vi kan återgå till de vanor vi saknar men också att vi ska ta vara på de lärdomar som pandemin gett oss.

Syftet med detta nyhetsbrev är att uppdatera er som arbetar på psykosenheter runt om i landet kring hur arbetet med vård- och insatsprogrammet och vårdförlopp för schizofreni fortskrider och ge annan information som vi tror kan vara intressant för er. Vi vill också passa på att önska er en skön vår!

Utvecklingsmedel till PsykosR 
Vi har fått mycket glädjande besked nu i dagarna. Vi har fått medel ur en utvecklingspott för att kunna fortsätta utveckla PsykosR till en del i uppföljningen av vårdförlopp och vård- och insatsprogram (VIP) för schizofreni och liknande tillstånd. Det betyder att vi fortsätter göra allt vi kan för att ha bra täckningsgrad för de indikatorer som ingår i VIP och vårdförlopp samtidigt som vi tittar på hur vi kan vidareutveckla uppföljningen.

I utvecklingsarbetet kommer det ingå att tillsammans med NPO psykisk hälsa försöka hitta nya former för insamling av data så att så lite som möjligt i framtiden ska behöva göras manuellt. Läs mer om NPO Psykisk hälsa här. Men just nu behöver vi fortfarande registrera manuellt. Vi hoppas att alla kan hjälpas åt för att få in så mycket registreringar som möjligt i vårt nuvarande system. Gå in på www.psykreg.se och se hur ligger ni till i antal registreringar. Går det åt rätt eller fel håll? Vad kan ni göra för att öka registreringarna? Ta upp till diskussion med kollegor och chef på arbetsplatsmöten.

Särsklilt viktigt är att registrera ALLA patienter som nyligen insjuknat och att registrera de prioriterade frågorna som är rödmarkerade i frågebatteriet på PsykosRs webbplats så att vi kan ha bra täckningsgrad för indikatorerna som följer VIP och vårdförlopp schizofreni. 

Du hittar stöd för att komma igång med att registrera på webbplatsen under för personal - att registrera. Det är ofta bra att någon på enheten tar ett särsklit ansvar för att öka registreringen genom att stödja och motivera kollegor. 

Frågor till psykosenheter
PsykosR har ett antal frågor som vi behöver hjälp från psykosenheter i Sverige att besvara. Frågorna skickas ut till verksamhetschefer med ansvar för psykosvård som i sin tur skickar vidare till den person som bäst kan besvara frågorna för respektive enhet. Syftet är att uppdatera information om psykosvården som ett komplement till annan data som samlas in av myndigheter och kvalitetsregister. Vi är oerhört tacksamma om någon från alla enheter tar sig tiden att besvara frågorna. Informationen är viktig i pågående arbete med införande och uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp och vård- och insatsprogram för schizofreni och liknande tillstånd. Är du enhetschef eller kontaktperson för PsykosR och inte har fått enkäten, hör av dig till Louise Kimby

Vårdförlopp inom schizofreni
Det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för schizofreni – förstagångsinsjuknande godkändes och publicerades under hösten 2020. Du hittar vårdförloppet på kunskapsstyrningens webbplats.

Vårdförlopp för fortsatt vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd är ute på internremiss kunskapsstyrningssystemet. Många insatser är desamma i de båda vårdförloppen såsom antipsykotiska läkemedel, delat beslutsfattande, psykopedagogisk utbildning/program, krisintervention, NECT, familjeinterventioner, arbetsrehabilitering enligt IPS (läs om insatserna i VIP-schizofreni och liknande tillstånd. Den 15/9 får alla möjlighet att lämna synpunkter på vårdförlopp schizofreni - fortsatt vård och stöd,   fram till 15/11 då remissperioden är över. Förhoppningen är sedan att vårdförloppet godkänns och är klart för att implementeras under 2022. Vi hoppas att arbetet ska resultera i en ambitionshöjning inom psykosvården där fler individer återhämtar sig.

I samband med vårdförloppets framtagande justeras även texter i VIP-Schizofreni och liknande tillstånd. Justering, spridning och införande av vårdförlopp och VIP görs fortlöpande under ledning av NPO Psykisk Hälsa och NAG – Schizofreni. Du hittar mer information om NPO och NAG här

Nationella utbildningspaket tillgängliga för psykosvården
Flera nationella utbildningspaket har tagits fram i syfte att stödja implementeringen av centrala insatser i VIP och vårdförlopp. Materialet får ändras och anpassas till verksamheten för icke-kommersiellt bruk.

Material för NECT (en metod för att minska och handskas med självstigmatisering) kan laddas ner via PsykosRs webbplats. Här finns arbetsböckerna i PDF och en affisch som kan användas för att informera patienter om NECT. Det finns också ett utbildningsmaterial för verksamheter som vill utbilda gruppledare i NECT.

Manual för hur en Krisintervention kan genomföras samt material för att utbilda personal i manualen finns också på PsykosRs webbplats

Material för att erbjuda Patient- och närstående utbildning finns också. Materialet består av ett bildspel i PowerPoint med talmanus uppdelat i 7 moduler och en handledning som beskriver hur verksamheten kan genomföra en patient- och närståendeutbildning. I handledningen ges tips och råd om hur du kan använda bildspelet, hur du kan lägga upp utbildningen och informera patienter och anhöriga. Det finns även ett informationsblad som vänder sig till patienter och närstående samt en utvärdering. Allt material kan du ladda ner via PsykosRs webbplats 

IMR (illness management and recovery)
IMR, ett återhämtningsinriktat utbildningsprogram för individer med svår psykisk sjukdom, har under året uppdaterats språkligt för att anpassas ytterligare efter svensk kontext. Ett webbmöte via zoom hölls i mars där verksamheter som under året har arbetat med IMR digitalt berättade om sina erfarenheter. Ett tillfälle för att sprida lärdomar vidare för fler att fortsätta eller starta upp IMR-grupper anpassade efter situationen vi befinner oss i just nu. Ett nytt webbmöte hålls den 8 juni. Vill du veta mer IMR, ladda ner manualen och/eller det nya utbildningsmaterial som nu finns tillgängligt? Gå till PsykosRs webbplats.

Schizofreni ökar risken för allvarlig covid 
Analys har nu visat att personer med bipolär sjukdom eller schizofreni har en påtagligt ökad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 och därför läggs nu också de diagnoserna till Socialstyrelsens lista över riskgrupper. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.

Tips

Podcastavsnitt om hur det är att leva med schizofreni
Åsas storebror Mats insjuknade i schizofreni när Åsa var 14 år gammal. I avsnittet ”Att leva med schizofreni” i podden ”Dokumentära berättelser”, så berättar syskonparet om hur sjukdomen schizofreni på olika sätt har påverkat deras liv. Lyssna via podplay

Ny bok om Schizofreni
I boken ”Schizofreni – Livet med en psykossjukdom” återfinns fakta, fallbeskrivningar, personliga berättelser och illustrationer av Mats som har egen erfarenhet av schizofreni. Boken är skriven för att komma tillrätta med fördomarna, okunskapen och stigmatiseringen och riktar sig till alla som vill lära sig om schizofreni eller liknande psykossjukdom. Läs mer om boken och om författarna på Gothia kompetens webbplats

Stödlista:Psykisk hälsa i kristid
På Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Debatt "Samhället sviker dem med schizofreni"
Läs författarna till boken"Schizofreni - Livet med en psykossjukdom" lyfta behovet av att personer med schizofreni berättigas stöd enligt LSS på Svenska Dagbladet Debatt


Aktuellt

Psykiatrin i siffror 
Konferensen Psykiatrin i Siffror fokuserar på resultatet från kartläggning av specialistpsykiatrin som genomförts av Nysam på uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa och Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin vid SKR. Konferensen kompletteras med webbinarier; Den 26 maj Webbinarium för vuxenpsykiatrin och den 27 maj Webbinarium för rättspsykiatrin

Nationella nätverket för nydebuterad psykos 27 maj
Den 27 maj är nästa utbildningseftermiddag för medlemmar i Nationella nätverket för nydebuterad psykos med tema suicid ”suicidprevention" och ”implementering av vårdförlopp”. Gå till nya webbplatsen på schizofreniförbundet.se  för inbjudan och mer information. 

Webbsändning om vårdförlopp schizofreni 31 maj
Få mer information och kunskap om vårdförlopp schizofreni förstagångsinsjuknande och vårdförlopp schizofreni fortsatt vård och stöd . Läs mer och anmäl dig på Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats

IMR - Webbmöte via zoom 9 juni
Ett nytt möte för er som arbetar eller vill arbeta med IMR med syfte att vidmakthålla och förbättra arbetet med metoden, hålls den 9 juni kl 10-11. Ni kommer bland annat få höra om planer kring att utveckla en modul för tandhälsa. Anmäl er via länken

Länkar


Du får detta nyhetsbrev eftersom du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!