Nyhetsbrev om VIOL 3. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

 Nr 7
5 oktober 2020

Ord från programchefen

Så var hösten här med brinnande lönnar, jakt och skördetid. Inom VIOL 3-programmet tycker vi att vi fått till en bra process för att utveckla och leverera vidare enligt plan. I och med att programmet skrider framåt ser vi över arbetssättet ut mot kundföretagen
bl a genom att samordna Forest storms verksamhet än mer med hela programmets planering och kommunikation.

Det blir allt viktigare att som kundföretag börja förbereda sig på det som komma skall med VIOL 3, alltifrån nya strukturer till nya arbetssätt och möjligheter. En annan fråga som rycker närmare och som vi lägger mycket kraft på under hösten är att noggrant analysera bästa sätt att driftsätta VIOL 3. Fortsättning följer!

God läsning!

Med vänlig hälsning,

/Håkan Larsson


Release 0.19.0 av VIOL 3 till kundtestmiljön

Information om datum, klockslag, kundmöte och dokumentation kopplat till releasen finns här.

Måndagen den 12/10 kl 08:00 stängs kundtestmiljön och öppnas igen tisdagen den 13/10 kl 17:00 med en ny version av VIOL 3 installerad.

Dokumentation kopplad till releasen av ny systemversion finns tillgänglig på viol3.se/releasenotes/ i preliminär version måndag den 5/10 kl. 16:00.

Tisdag 2020-10-20 kl 10:00 – 11:00 körs kundmöte för releasen. Kundmötet körs som livehändelse i MS Teams och deltagarlänk finns här. Mötet kommer spelas in och publiceras på viol3.se. Agenda presenteras senare.

Deltagarlänk Kundmöte release 0.19.0 VIOL 3 oktober 2020


Integrationskommittén

De kunder som är med i Arkitekturkommittén har utsett representanter från sig som ska delta i Integrationskommittén – det är ett forum för integrationsspecialister, inte projektledare, och är just nu i uppstartsfasen. Integrationskommittén bildades utifrån behovet att kunna bygga och leverera en integrationslösning som motsvarar det kunderna förväntar sig.

Biometria har inte tidigare frågat kunderna vilka krav de har angående integrationer vilket fått till följd att ibland har det överlevererats (lösningar som kunderna inte har behov av) och ibland har det underlevererats (något som kunderna ser behov av men som Biometria prioriterat ned). Med detta nya forum kommer leverans harmoniera bättre med förväntan hos kund. Från Biometria deltar chefsarkitekt, lösningsarkitekt, papiNetspecialist och teamledare från specifikationsteamet.

Det finns behov av att förtydliga, definiera och prioritera innehållet inom områden som drift, tillhandahållande och uppföljning då de många gånger inte täcks i protokollspecifikationer eller i specifikationer från standardiseringsorgan. Tanken är att dessa förtydliganden ska ligga till grund för de krav som sätts på integrationsplattformen. De första integrationerna som ska bearbetas i integrationskommittén är de papiNet baserade. Tanken är inte att diskutera vilka integrationer som finns och/eller deras respektive innehåll. De möten som hittills hållits inom Integrationskommittén har varit lyckade med god dialog och tydlighet kring kundbehov! Har du frågor kan du kontakta sammankallande i Integrationskommittén Martin Hansson via epost: martin.hansson@biometria.se


Branschomvälvande digitalisering

- Moelven föregångare

”Skilj på affär och logistik”
– den grundprincipen för VIOL 3 gillar Moelven. De arbetar nu för fullt med att förbereda övergången från VIOL 2 till VIOL 3 med stöd från Biometrias Forest Storm.

Läs mer i kommande artikel på viol3.se

Mattias Eriksson, Moelven

Tillverkningsplan VIOL 3, programinkrement 13

Vi arbetar vidare enligt den tillverkningsplan som tidigare kommunicerats och programinkrement 13 startar vecka 42 med beräknad leverans i mitten av december. I och med PI 13 går vi över på de sönderdelade sortimenten och inkrementet omfattar scenarierna nedan:

  • Cellulosaflis från sågverk till massaindustri
  • Skogsråvara till värmeverk som energiberäknas
  • Råvara till pelletsfabrik

Dessutom läggs viss funktionalitet till, vid sidan av hantering av återkoppling på föregående release. PI 13 innehåller också kvalitetssäkring av två externa integrationer samt en ny extern integration.

Tillägg funktionalitet

  • Förutsättningar för leveranser
    på tåg
  • Båtkollektiv (instruktion ej implementation)
  • Underlag transportaffär (förutsättningar, BI-rapporter levereras i PI 14)

Externa integrationer

  • Kontraktskedja IN (kvalitetssäkring)
  • Aktörer UT (kvalitetssäkring)
  • Fakturaunderlag tilläggstjänster (transportsedel) UT
  • Specifikationer för externa integrationer gällande PI 13 publiceras den 5 november på viol3.se och preliminära Release notes för PI 13 publiceras en vecka innan release på samma plats. Under PI 14 kommer vi att fortsätta med de ovan beskrivna scenarierna för sönderdelade sortiment.

    Uppdaterad överblick över tillverkningsplanen hittar du här: Överblicksbild Tillverkningsplan VIOL 3


Forest Storm VIOL 3

Ny ansvarig för Forest Storm

Tomas Karlsson är från och med den 1/10 2020 anställd vid Biometria och ny ansvarig för Forest Storm.

Förstärkt stöd till 
IT-leverantörer

Under hösten har Forest Storm förstärkt support och information till IT-leverantörer. Detta dels genom integrationskommittén, men också med erbjudande om riktade utbildningar. Bland annat har en utbildning för EVRY startat under vecka 39. Aktiviteten leds av Forest Storm i Jönköping och vid första tillfället deltog 19 personer från EVRY Sverige och internationellt.

Antal kundprojekt

Forest Storm tillsammans med programledningen ser nu över hur en strategisk breddning och fördjupning av arbetet med kundprojekten bäst sker. Syftet är att hitta bästa modell för både kunder och Biometria.

Integration av Forest Storm i projekt viktiga för våra kunder

För att ytterligare förstärka kundfokus i programmet bidrar Forest Storm i vissa interna initiativ och projekt genom bland annat ökad närvaro. Exempel på projekt är bl a projektet för ny utbildningsplattform som ersätter Väx hos oss, Import/Export med fokus på Norge, utveckling av Sales Force som CRM verktyg samt kommunikation och dokumentation inom programmet och GAP processen.

Tomas Karlsson, chef Forest Storm

Spaningar från kundprojekt

Forest Storm har kunnat börja göra lite fler fysiska kundbesök och det har varit väldigt gott mottagande. Det är glädjande att se den progress som sker i kundprojekt. Användare som fått begränsat stöd i form av utbildningar via Teams under våren har trots detta lyft sig till helt nya nivåer. Det ger stort hopp inför framtiden och visar att med engagemang från kunderna (och oss) är det möjligt att nå snabbt framåt.


Besök oss på viol3.se

Följ Biometria i våra sociala kanaler

facebooklinkedinyoutube

Redaktör: Pia Sundkvist de Beau, pia.debeau@biometria.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du sedan tidigare, har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Vill du avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!