Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 4, 2019

Hej alla,

jag har så smått börjat bli varm i kläderna på det nya jobbet. Det är en verkligt meningsfull och stimulerande uppgift jag har – att få delta i utvecklingen av svensk protonterapi.

Här är några insikter som jag fått under min första tid. Frågor som jag och mina medarbetare kommer att arbeta med för att säkra klinikens utveckling under det nya decennium vi står inför.

  • Evidensen för protonterapi är inte väsentligt annorlunda i dag än den var 2003 när man började planera för Skandionkliniken.
  • Kompetensförsörjningen inom svensk strålterapi är problematisk, vilket bidrar till att det är svårt att bedriva forskning i den utsträckning som behövs och som man planerade när Skandionkliniken startade.
  • Den distribuerade kompetensen är kärnan i den svenska modellen för protonterapi. Modellen är värdefull och den har en stor potential, men den fordrar fortsatt utveckling i samverkan mellan Skandionkliniken och våra samarbetspartners.

Några av de saker vi behöver diskutera och utveckla de kommande åren är:

  • Vilka patienter bör erbjudas protonterapi? Hur många bedömer vi att de är?
  • Hur ska vi underlätta för patienter, närstående och inremitterande kliniker så att vårdkedjan blir så smidig och sammanhållen som möjligt, på hemmakliniken och på Skandionkliniken. Är vi redan där?
  • Hur kan vi stimulera och stödja den framtida kompetensförsörjningen och forskningen inom svensk strålningsterapi?

I januari möts kommunalförbundets direktion, dess styrgrupp och interna ledningsgrupp. I direktionen sitter politiker från våra sju ägarregioner. I styrgruppen finns representanter från verksamheterna i de sju regionerna. Vid mötet kommer vi dels att diskutera rollfördelningen mellan de tre grupperna, dels våra gemensamma utmaningar och mål.

Jag ser fram emot detta möte och jag är övertygad om att vi tillsammans kan hitta bra lösningar som bidrar till en fortsatt positiv utveckling för svensk cancervård.

God jul och ett gott nytt år – jag ser fram emot många goda samarbeten under 2020.

Jörgen Striem
Förbundsdirektör
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

jorgen.striem@skandion.se


Produktionsstatistik – patienter per månad

Tillströmningen av svenska patienter tycks ha stabiliserats kring ca 230 patienter per år. Det är betydligt färre än man trodde vid starten 2015.


NCW 2019 samlade partikelkompetens från fem länder

Den 14–15 nov 2019 arrangerade Skandionkliniken mötet Nordic Collaborative Workshop for Particle Therapy. Deltagare från Finland, Norge, Danmark, Estland och Sverige samarbetade i fyra grupper för att ta fram gemensamma nordiska forskningsprojekt kring protonstrålning. Planen är nu att artiklarna från mötet ska publiceras i vårens nummer av Acta Oncologica. Totalt deltog 63 personer och – förutom kreativa workshopar – präglades mötet av positivt nätverkande.


Förslag om lika villkor för patienterna
För att alla patienter som behandlas vid Skandionkliniken ska få rätt till samma ersättning för kost, logi och resor har KAS direktion godkänt ett förslag kring enhetspris. För att förslaget ska bli verklighet måste det nu godkännas i samverkansnämnderna i de sju regioner som står bakom KAS.

– Våra patienter stannar ofta fem-sex veckor vid kliniken. Med olika villkor i olika regioner blir kostnaderna för patienterna olika beroende på varifrån de kommer. Det vore värdefullt om vi nu kan få rättvisa och jämlika förutsättningar för alla patienter, säger Kjell Bergfeldt, verksamhetschef vid Skandionkliniken.


Välkommen Carl-Johan

I oktober började Carl-Johan Brahme arbeta som forskningskoordinator på Skandionkliniken. Hans uppgift är att på olika sätt stödja utveckling och organisation av forskning om protonstrålning, bland annat genom att erbjuda praktisk hjälp vid olika typer av ansökningar.

Ulrica snart protondoktorn

Den 14 februari kan Sverige få en ny doktor inom protonstrålbehandling. Då disputerar Ulrica Langegård vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hennes avhandling syftar till att undersöka hur strålbehandling med protonterapi påverkar personer med hjärntumör.


Protonforskning
finansieras av Cancerfonden

När Cancerfonden delade ut forskningsstöd i november i år beviljades finansiering av två projekt med koppling till protonstrålbehandling. Ansvariga för projekten är Karin Ahlberg och Daniel Molin. Läs mer


facebooktwitter

Du som inte vill ha detta nyhetsbrev, avsluta utskicken genom att  klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!